Bijvoegsel van het NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Ziet de messenetalage baste afbraak, OLUMPI Steeds voorradig: isenkerke. J. van Halst OPRUIMING L. de Waal. (ijnsplaat. Zaterdag I Octpller 1932, No. 1794 Zaterdag I October 1932. 39e Jaargang, Kleine Bazar te Wissenkerke. publiek verkoopen: - Blauw Wit Zie vanavond etalage KLEINE BAZAR bieten te rooien /t osjes te koop Bi°ooaSmesseny Bedden, Ledikanten, Kapokmatrassen, Spiraal-, Veer- en Stroomatrasser Reparatiën aan bedden jgfi matrassen Overtrekken, Tijken en Damasten )ok en Alpengras Voor kussens te vullen iets goedkoops. Op al deze prijzen wordt 10 procent korting gegeven bijiontante betaling. Bestellingen op Mantels, Japonnen, Rokjes, Blousjefs enz. worden gaarne aangenomen. Tafelmessen in luxe verpakking, Zakmessen, alles fabrikaat Richard Abr. Herder uit Solin gen, steeds een flinke voorraad aan lage prij zen. Kleine Bazar Wissenkerke. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. In plaats van kaartan. Ondertrouwd: M. C. VAN WEELE J. J, ÖE REGT Schenkeldijk' 's Ckafcndeel 29 Sept. 1932. Kaiy^ ^/Huwelijksvoltrekking 13,Oct. a.s. De Heer en Mevr. GEUZE - Dorst betuigen hun hattelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hurt" huwelijk ondervonden, f^senkerke, Sept. 1932. De inzameling voor het huwe lijkscadeau van onzen burgemeester heeft opgebracht f 102.50. Hiervoor is gekocht een Schrijfbureau, Bu reaustoel en bureaulamp, waarvan rekening ter inzage ligt bij P. A. VAN DAMME. Langs dezen weg worden alle geefsters en gevers hartelijk dank gezegd voor hun gaven. Het comité van aanbieding. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene, zal heden des morgens 9 uu/o.t. op de ha ven te Kamperland en des middags om 12 uur o.tSop het dorp Geers- dijk, voor d\/. HOORNICX een groote partij até: groote partij planken, baddings, balken, ribben, latten, tengpts, schroten, enz. Aanvang half twee Terrein Houtrust. Opgericht Turnvereenigij] Nieuwe leden, Begunstigers en Do nateurs kunnen /ttich opgeven bij het bestuur. C. DE LAN0E, Voorzitter. DE KAM Thz, Penningmeester. B. J. SreENHART, Secretaris. Kanjt^erland. Eeniaa<rl<c)mend meisje gevraagd bij.HjL)E LANGE, Colijnsplaat. Ambachtsteekenschool voor Noord-Beveland te Kortgene Het Bestuur van Ambachts Teekenschool dringt Éx bij herha ling op aan, dat de ambachtsleer lingen zich opgeyén als cursist'van de Ambachtstaekenschool. Nog maals vestigt het Bestuur er de aandacht onj' dat bij te klein aan tal leerlingen de school wordt op geheven. Aantneldingen tot 5 October bij den .directeur K. M. SCHOT. MAAS, Voorzitter. VAN DE LINDE, Secretaris. Wordt gevraagd op hofste de met bouwland in Noord- Beveland voldode overwaarde. rieven aan uitgever dezes. Heden ontvangen lakens te gen concurreerende-prijzen. De nieuwste overhemden met das. Dameshemden 59 cent. Pet ten vanaf f 0.95. Op te rui men een partij sokken en kou sen. Njéuwste stalen stof en fluwjSel. ibevelend, It/I. STURM Cz. TE WISSENKERKE d om ongeveer Iemand gei 4 gemeten en aaii/Hetzelfde adres ,bff DE OUDE, Geersdijk. gewenschte /hiaat Alle matrassen worden in elke maakt of geleverd. Kapokmatrassen worden uitsluitend d/ór mij gevuld met prima Javakapok. zooals bijvullen en overtrekken/worden vlug en netjes uitgevoerd. als steeds verschillende cressfns in voorraad. bij elke hoeveelheid. Prima veerkrachtig vulmateriaal ook in pondszakken. Beleefd aanbevelend Mooie groote Wollen dekens f 4.75 Geel katoen voor lakens per el 36 cent Zwaar graslinnen voor lakens 36 cent Zwaar wit katoen voor sloopen 35 Geel katoen voor hemden, 90 c.M. 20 cent Geel katoen voor hemden, 70 c.M/16 cent Wit katoen 16 cent Gestreept voor boezeroens 45/én 35 cent Gemaakte sloopen van 60 eii 35 cent Gemaakte lakens, zeer zwaar, 125 cent Werkboezeroens 175 Lumberjakch voor jorfjens van 60 tot 105 cent Verder ruimen we op onze voorraad matten voor 35 cent per el. Een, partij kraagjes voor 20 cent per stuk.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1