NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE BIJENKORF 'tis NOG VER VAN DECEMBERS No. 1793 Zaterdag 24 September 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 LANGEVORSTSTRAAT 42 - GOES. Winkeliers, ook op doze laag gestelde prijzen korting, en ALLEN Winkelweekbonnen. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12cent. ft- Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. En toch komt DE BIJENKORF AANBIEDING. Uit voorzorg. M' kan nooit weten in Holland. nu met een heel speciale DEKEN is het in October al December. Men DE BIJENKORF biedtifU daarom een prachtcollectie WOLLEN DEKENS aan. Men bezie slecht# onze étalage en al staat men dan nog voor het glas, toch ziet men met#Eén oog, dat dit kwaliteit is zooals elders niet is te vin den. Ook de mojfrerne patronen en de nieuwste kleuren trekken uwe aandacht Niettegenstaande de Bijenkorfprijzen hebben wij toch gemeend deze nog te drukken,jSr moet en zal gekocht worden de gestelde prijzen zijn van dien aJTrd, dat men het koopen niet kan laten. De allerbeste kwaliteit, die wordt, brengen wij thans in de maat 190 x 240 niet voor 19 gul maar voor 17 gulden. Is dat nu niet een reuzenkoopje? Andere maten en iteit naar evenredigheid.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1