NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE BIJENKORF 't IS NOG VER VAN DECEMBER! No. 1792. Zaterdag 17 September 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 0 LANGEVORSTSTRAAT 42 - GOES. Winkeliers, ook op doze laag gestelde prijzen korting, en ALLEN Winkelweokbonnon. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12 V2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. (O C jc Q c jc O (0 c je. O jc O (0 c jc O c je O En toch komt DE BIJENKORF reeds nu met een heel speciale DEKEN AANBIEDING. Uit voorzorg. Misschien is het in October al December. Men kan nooit weten in Holland. DE BIJENKORF biedt U daarom een prachtcollectie WOLLEN DEKENS aan. Men bezie slechts onze étalage en al staat men dan nog voor het glas, toch ziet men met één oog, dat dit kwaliteit is zooals elders niet is te vin den. Ook de moderne patronen en de nieuwste kleuren trekken uwe aandacht c jc O (0 C JC O Niettegenstaande de Bijenkorf prijzen hebben wij toch gemeend deze nog te drukken, er moet en zal gekocht worden de gestelde prijzen zijn van dien aard, dat men het koopen niet kan laten. De allerbeste kwaliteit, die gemaakt wordt, brengen wij thans in de maat 190 x 240 niet voor 19 gul den, maar voor 17 gulden. Is dat nu niet een reuzenkoopje? Andere maten en kwaliteit naar evenredigheid. c jc O c jc. O c jc O jc O

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1