NOORD-BEIIELANDS ADVERTENTIEBLAD i in de allerbeste kwaliteit in de pdernste patronen in de iiieuwste kleurennuances Lange Vorststraat 42 - Goes MET DE ETALEEREN WIJ SLECHTS MAAR DAN OOK KOMT SLECHTS ZIEN No. 1791 Zaterdag 10 September 1932. 39e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A g Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. GOESCHE WINKELWEKE* ARTIKEL DE BYENKORF

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1