NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD 1 DE BIJENKORF LANGE VORSTSTR. 42 - GOES f ALLEEII DE BYENKORF. ALLEEN DE BYENKORF. ALLEEN DE BYENKORF. ALLEEN D& BYENKORF. No. 1790 Zaterdag 3 September 1932. 39e Jaargang, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Wie brengt er in graslinnen 50 soorten? Wie brengt er in Wit Flanel 40 soorten? Wie brengt er in Shirting (wit katoen) 30 soorten? Wie geeft haast voor niets de bijpassende Fournituren als machinegaren, feston, en- tre deux, linnen kant, linnenkncopen, perlemoer knoopen? Het is daarom zaak vooraleer men zijn inkoopen gaat doen eerst poolshoogte te nemen in de BYENKORF, want BYÉNKORF beteekent de beste kwaliteiten voor de laagste prijzen. Wenscht U zelf Uwe goederen niet te maken, welnu de bedienende dames zullen U voorlichten zoowel wat mod^f als garneering betreft en U ontvangt binnen enkele da gen alles keurig afgewerktthuis. Voor hen, die gaan trouwen is de BYENKORF het aangewezen adres voor hun uitzet; komt op een wpeksche dag (geen marktdag) om Uwe belangen eens rustig te bespreken en gij zul/tevreden huiswaarts keeren. Informeert slechts juj hen die in de BYENKORF kochten, zij komen allen terug, wel een bewijs dét ons parool in toepassing wordt gebracht door Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. M - KWALITEIT BOVENAAN J

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1