DE BYERIKORF AL THEEMUTSEN VOOR 19 CT. ENERGEEN Voetbalwedstrijd Nu verkoopen ze warempel in Men begrijpt er niets meer van. Brandverzekering SANETAS 18.50 J. DE WAAL, Meubelhandel, Kortgene. opruiming in damesschoen J. BUSTRAAN, N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg ^/afandbrieven a 99% ENIERGO. 5 °lo PANDBRIEVEN PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND V NEDERLANDSCHE Hedenavond Wissenkerke - Kortgene Winkeliers korting, ook op dezen lagen prijs. Juliana Zaaitarws Adr. B. Holster Piano- en Orgellessen Wenscht U bedden of matra$sén te koo- pen, ga dan naar J. VAN HALSfT te Wissenkerke. Hebt U reparatie aan bedden, matrassen of stoelen^tfan is ook je adres J. VAN HALST, te Wissenkerke. Kwaliteit is onzer garantie. Kamperland. tegen beurskoers N.V. Insulaire HypoÜie$ktfank te Zieük£ee 28 Augustus Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Voor- en nam Ds. LOUWERSE. Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voorm. leesdienst nam. Dhr LOU WERSE. Ger. Kerk Geersdijk. 9.30 2 en 5.30 leesdienst. Geref. Kerk Wissenkerke Voor- en nam. leesdienst Wissenkerke. Geboren: 21 Augustus Wilhelmi- na Cornelia d.v. Jan Willem Ver meulen en Bastiana van der Weele. 23 Aug Hendrik Jan z.v. Thomas Visser en Lena Geelhoed. Ondertrouwd: 20 Augustus Jan Bruinooge 26 jr. jm. te Borsele en Maria Janna de Regt 25 jr. Wed. van Gilles Jacobus |acob van de Linde. Pieter Adriaan Wattel 26 jr. jm. en Jacoba Leonars Schrier 26 ir- jd. Ondertrouwd J. GEUZE en P. C. DORST Wissenkerke Tholen 25 Aug. 1932. ET Al worstelende winnen wij krachten maar pas op dat Uw krachten U niet ontij dig begeven en zorg voor een doelmatige aanvulling door het gebruik van het versterkingspraeparaat van Dr. A. A. L. PILGRIM Door tal van Doktoren aan bevolen voor kinderen, Zie ken, zwakken en herstellen den. Vraagt Uw Apotheker of Drogist, alwaar verkrijg baar in flacons van 60 gram a f 0.95 en van 180 gram a f 2.50. Aanvang half 6 (o.t.) Terrein Wissenkerke. TE KOOP goedgekeurde Billijke prijs. Colijnsplaat. J. M. BOM. Tevens een dorschmachine beschikbaar. Onderwijzer te Kats Geeft te Kats, Colijnsplaat en Kortgene (eventueel ook te Wissenkerke en Kamperland) Stelt zich beschikbaar als dirigent van zangkoren en muziekgezelschappen. AdresAchterstraat 52, Kats. Op oogst in mijten op het land en in de schuur worden per maand gesloten door A. C. SCHIPPERS, assurantie, Kam perland. Ondergeteekende betuigt bij de ze haar dank aan de Assurantie Compagnie 1771 voor de vlugge en coulante uitkeering der Brandscha de aan Landbouwinventaris, en kan deze maatschappij een ieder aan bevelen. Hoofdagentschap voor Zeeland: J. A. TAK Co. te Middelburg. Agent M. H. VAN HEE te Wissenkerke. Wed. M. DE JAGER. Kloetinge, Aug. 1932. Hollandsche hoeve. Uitvoering Crisisvarkenswet in Zeeland. Het Bestuur der Zeeuwsche Var kenscentrale maakt aan alle var kenshouders in de provincie Zee land bekend, dat met ingang van 1 September 1932 met de uitvoe ringsmaatregelen zal worden aange vangen. Nadere inlichtingen worden gaar ne verstrekt door de leden der districtscommissies. Het Bestuur der Zeeuwsche Varkenscentrale, P. J. j. DEKKER, Wemeldinge, Voorzitter. E. G. VAN CAMPEN, Hulst, Secretaris. Segeerstraat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. Voor een 2 persoons kapok- bed m t peluw en 2 kussens. Al onze bedden zijn gevuld met de allerbeste kapok. Zie thans onze speciale bedden Etalage. Vandaag begint onze wegens vergevorderd seizoen. Wij ruimen ze op tegen ongeloofHpriage prijzen. Ook nog enkele restanten hegr€nmollieres. Doet Uw voordeel bij dezp^ijelegenheid. HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 Reserve f 521.704.39 De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.—, f 500,en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 2