NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD i DE BIJENKORF LANGE VORSTSTR. 42 - GOES ALLEEN DE BYENKORF. ALLEEN DE BYENKORF. ALLEEN DE BYENKORF. ALLEEN DE BYENKORF. No. 1789 Zaterdag 27 Augustus 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Wie brengt er in graslinnen 50 soorten? Wie brengt er in Wit Flanel 40 soorten? in toepassing wordt gebracht door m Wie brengt er in Shirting (wit katoen) 30 soorten? i Wie geeft haast voor niets de bijpassende Fournituren ais machinegaren, feston, en- tre deux, linnen kant, linnenknoopen, perUmoer knoopen? Het is daarom zaak vooraleer men zijn inkoopen gaat doen eerst poolshoogte te nemen in de BYENKORFs want BYENKORF beteekent de beste kwaliteiten voor de laagste prijzen. Wenscht U zelf Uwe goederen niet te maken, welnu de bedienende dames zuilen U voorlichten zoowel wat model als garneering betreft en U ontvangt binnen enkele da gen alles keurig afgewerkt thuis. Voor hen, die gaan trouwen is de BYENKORF het aangewezen adres voor hun uitzet; komt op een weeksche dag (geen marktdag) om Uwe belangen eens rustig te bespreken en gij zult tevreden huiswaarts keeren. Informeert slechts bij hen die in de BYENKORF kochten, zij komen allen terug, wel een bewijs dat ons parool Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'l2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1