NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE BIJENKORF Gazelle, Simplex, Nederlandsche Kroon en T ransvalia SATINET DEKENS SCHOORSTEENKLEEDEN zijn van ouds bekende prima Hollandsche Rijwielen. Voorradig bij K. H. Schippers Co. es cn No. 1788 Zaterdag 20 Augustus 1932. 38e Jaargang BURGERLIJKE STAND de Deensche Dekbeer Solse Gzellings oliegoederen Lange Vorststraat 42 - Goes GEKLEURD LAKEN CO SPREITJES, een lust om te zien ente koo- De prijzen zijn zooals men dat van de BYENKORF verwacht, beneden alle concurrentie, echte BYENKORF-PRIJZEN. Winkeliers korting, ook op deze lage prijzen. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/j cent. Pas ontvangen KLEINE BAZAR TE WISSENKERKE. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Colijnsplaat. Geboren: 6 Aug. Marina d.v. Cornelis Jan Janse en Paulina Rom- baut. Ondertrouwd: 11 Aug. Leunis Marinus Oele, 26 jr. jm. en Adria- na Albertha de Regt, 26 jr. jm. 11 Aug. Pieter van Gilst 25 jr. jm. en Leuntje van Gilst 21 jr. jd. Getrouwd: Willem Jan Alebregtse 27 jr. jm. en Adriana Platschorre 25 jr. jd. Beschikbaar Zeeuwsch Stamboek 68. Wissenkerke. D. A. FORTUIN Evenals vorige jaren beveelt on- dergeteekende zich beleefd aan voor de levering van le klasse C. VERSLUIS. Kamperland. Het is nog wel vroeg om een mantel aan te schaffen, doch er doet zich thans een mooie gelegenheid voor. Wij kochten een partijtje in 130 cm. breedte welke wij kunnen verkoopen voor slechts EEN GULDEN per el. Een fijnere kwaliteit voor slechts f 1.25 per el. Profiteert van deze gelegenheid. Winkeliers korting, ook op deze goedkoope prijzen. Maandag 15 Aug. wegens feestdag gesloten. In 't vervolg is onze zaak 's Zaterdags om 9 uur gesloten. Het eerste artikel voor het najaarsseizoen hebben wij ontvang en - dit hebben wij gedurende de slappe zomermaanden laten maken - en is daardoor met zooveel te meer zorg afgewerkt kunnen worden Komt U eens zien naar onze nieuwe sorteering zoowei in 't gebloemd ais in Uni kleuren, alles met zuivere witte vulling. Deze dekens streelen de oogen en zal het heel wat moeite kos ten 's morgens van onder de dekens te komen zoo heerlijk zacht als ze zijn; ze werken nog beter dan een slaappoeder van den dokter. Dan hebben wij voor de jonge mama's SMOESIGE WAGEN- pen co

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1