NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE BIJENKORF I SCHOORSTEENKLEEDEN HERIJK verboden SANETAS Jenevers frères 5% Pandbrieven a 98% N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg ONDULEEREN 0. SCHERP, KAPPER, KORTGENE. waarschuwing joh. e zending. No. 1787 Zaterdag 13 Augustus 1932. 38e Jaargang Lange Vorststraat 42 - Goes GEKLEURD LAKEN VAN HEEL Co. GOES Aan- en Verkoop van Effecten en Coupons. Nemen gelden a deposito. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Woiphaartsdijk. Telefoon 22 Koninklijke Ververij, Chemische WasscJj&rij aug. bierens - - DQRDftECHT STOOMEM LJMfERVEM 5% PANDBRIEVEN tegen beurskoers Zaterdag 13 Augustus wederom gele genheid voor van I uur tot 4 uur. Prijs 50 cent. Aanbevelend, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Pas ontvangen KLEINE BAZAR TE WISSENKERKE. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Burgemeester en Wethouders van WISSENKERKE maken bekend, dat de herijk der ma ten en gewichten zal plaats hebben in één der lokalen van de openba re school te Wissenkerke op Woensdag 17 Augustus a.s. van 9—12 en 1 4 uur en te Kamperland op Donder dag 18 Augustus van 912 en 1—4 uur. Zie verder de aankondiging op de plakborden. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. GEUZE, Burgemeester. N. D. v. D. HE1JDE Secretaris. Namens de verschillende Polder besturen in de gemeente Kortgene wordt medegedeeld, dat het is, ingevolge Art. 18 van liet Reg lement van Politie voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, aard appelkuilen, stapels stroo of mesthoopen te leggen binnen den afstand van 2 M. langs slooten of waterleidingen. Ook is het verboden zieke en rotte aardappels op de on derbermen te brengen of in de slooten of waterleidingen te werpen. Segeerstraat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verpleging;:- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. Het is nog wel vroeg om een mantel aan te schaffen, doch er doet zich thans een mooie gelegenheid voor. Wij kochten een partijtje in 130 cm. breedte welke wij kunnen verkoopen voor slechts EEN GULDEN per el. Een fijnere kwaliteit voor slechts f 1.25 per el. Profiteert van deze gelegenheid. Winkeliers korting, ook op deze goedkoope prijzen. Maandag 15 Aug. wegens feestdag gesloten. In 't vervolg is onze zaak 's Zaterdags om 9 uur gesloten. Maakt thans, in verband met de goedkoope fruitprijzen, {Jambo zen, morellen, pruimen eiy: in met onze van ouds bekende t Hollandsche Intr aakbrandewijn Deze is speciaajAroor het doel gestookt. De vruchten t:blijven jaren hun smaak, kleur en'kwaliteit behouden. Ook zeer fjfn voor Advocaat en Boerenjongens met gratis^inmaakrecepten en pak je vanillQSuiker pep Literflesch f 2.80 Levering franco. Dez^fspeciale soort inmaakbrande- wijjf alleen verkrijgbaar bij Likeurstokers Middelburg' Verhuren Safe-loketten in elke grootte en prijs. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Motorverzekering, enz. enz. Houden zitdagen van smorgens 912 nnr iederen Donderdag te Kortgene ten huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat bij M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag der maand te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST" Uw vlugste en goedkoopste reis. iraar Middelburg des Donderdags is van boot 10 uyi^Van Kortgene. Luxe wagens en bussen'te huur tegen goedkoop tarief. Vraagt eens prijscouremf*aan, het is Uw voordeel. Agenten: A.Qrm.. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. BosseJjwtr Geersdjjk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derojaa-Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. Reserve f 521.704.39 HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f lOOO.—, f 500,en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1