NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD SCHOORSTEENKLEEOEN gaan niet door Doet Uw voordeel! BEKENDMAKING! GEOPEND ONDULEEREN 0. SCHERP, KAPPER, KORTGENE. De Twentsche Bank N.V. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg 5% Pandbrieven a 98' WOLPHAARTÜDUK - MIDDELBURG STOOMEK EN WERVEN No. 1786 Zaterdag 6 Augustus 1932. 38e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Pas ontvangen KLEINE BAZAR TE WISSENKERKE. De verkoopingen van de hofstede en in span voor den heer I. Wisse Lz., aangekon digd per 17 en 24 Augustus a.s. J. K. C. MATTHIJS, Notaris, Kortgene. Slagerij J. DE MUNCi(, MIDDELBURG. St. Pieterstraat. Garage Eggebeen, is niet meer Tel. Mo. 14 maar is vanaf 3 Augustus Tel. Mo. 22, eigen nummer. Aanbevelend, JOH. EGGEBEEN, Wolphaartsdijk, Telefoon 22. Ondergeteekende maakt zijn geachte cliëntele van Kortgene en omstreken be kend dat IO, 11 en 12 Augustus a.s. zijn zaak MIET om 8 uur gesloten is maar tot onbepaalde tijd. Zaterdag 13 Augustus wederom gele genheid voor van 1 uur tot 4 uur. Prijs 50 cent. Aanbevelend, gevestigd te Amsterdam KAPITAAL EN RESERVES f 56.500.000 70 kantoren in Nederland. KANTOOR GOES Alle bankzaken. Ondergrondsche safe-inrichting. 5 °/o PANDBRIEVEN tegen beurskoers N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. FRANCO ZENDING. Uw vlugste en goedkoopste reis naar Middelburg des Donderdags is van boot 10 uur van Kortgene. Luxe wagens en bussen te huur tegen goedkoop tarief. Aanbevelend, JOH. EGGEBEEN. Wolphaartsdijk. Telefoon 22 i\W\*'y v tv» AMSTERDAMSCHE BANK Gevestigd te Amsterdam BIJKANTOOR GOES N.V. Zitdag KORTGENE Zitdag COLIJNSPLAAT Zitdag WISSENKERKE ALLE BANKZAKEN Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/j cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Dik vet spek per 10 pond f 1.25. Gesm. varkensreuzel 5o ets. p. Kilo. Varkenskrippen 50 ets. per Kilo. Carbonaden 70 ets. per Kilo. Lappen 80 ets per Kilo. Worst en gehakt 50 ets. per Kilo. Wordt thuis bezorgd. Runderlappen 70—80 ets per Kilo. Gehakt 70 ets. per Kilo. Soepvleesch 70 ets. per Kilo. Ribstuk 90 ets. per Kilo. Stukjes 80 ets. per Kilo. Gesmolten rundvet 50 ets. p. Kilo. Zendt briefkaart. Telefoon 435 (2 lijnen) Groote Markt 1113 HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaar: Reserve t 521.704.39 in stukken ven f lOOO.—, f 500,— en f ÏOO.- De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Agenten: A. G. M. Mnrkuste, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Coli,jnsplaat; P. Eikenhout. Kats. f v"' T. 'LJ-a:- :v KAPITAAL RESERVE f 55.000.000.— f 46.500.000.— lederen Donderdag ten huize van den Heer R. H. NOORDHOEK Voorstraat. Kortgene. lederen ten en 3en Woensdag der maand in Hotel „Patrijs" van den Heer C. P. J. GAST. lederen 3en en 4en Woensdag der maand in Hotel „De Kroon" van den Heer G. VERBURG.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1