NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD SGHQORSTEEÜKLEEDEN HOFSTEDE den Kapitalen Landbouwersinspan WOLPHMRTSDIJK - MIDDELBURG 5% Pandbrieven a 98' Hl Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg SANETAS Woensdag 1? Augustus 1932 Woensdag 24 Augustus 1932 No. 1785 Zaterdag 30 Juli 1932. 38e Jaargang. openbaar teverkoopen: DE KAPITALE Openbare verkooping openbaar teverkoopen: 8 paarden 17 stuks hoornvee melkgereedschap eenig huisraad, Zaadstroo en peulen JOH. EGGEBEEN. Wolphaartsdijk. Telefoon 14. VAN HEEL Co. s-: GOES Aan- en Verkoop van Effecten en Coupons. Nemen gelden a deposito. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherlj AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOHEÜ Eü MEHVEH FRANCO ZENDING. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierïkzee tegen beurskoers Attentie Tuin- en huishuren enz. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/j cent. Pas ontvangen KLEINE BAZAR TE WISSENKERKE. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. De oude rijwielplaatjes. Zooals ieder wel bekend zal zijn moet met 1 Augustus a.s. het oude rijwielplaatje weder door een nieuw worden vervangen. Alhoewel reeds in verschillende dagbladen op het Nederlandsche volk een dringend beroep werd gedaan om deze plaat jes niet weg te werpen, doch deze op te sturen, toch wil ik in dit blad nu de tijd voor verwisseling van het plaatje zoo na is aangebroken, nog even de aandacht vestigen op het doel, hetwelk men daarmede kan helpen bevorderen. Door de vereeniging van t.b.c. patiënten in Nederland werd het initiatief genomen bedoelde plaat jes te verzamelen en de opbrengst daarvan te besteden aan den z.g. nazorgbehandeling. Veel wordt reeds in den lande aan de t.b.c. bestrijding gedaan, doch wegens gebrek aan financiën moet de nazorgbehandeling steeds nog stiefmoederlijk worden behan deld, hetgeen voor velen, die bij toepassing der „nazorg" voor groote re ellende zouden kunnen blijven gespaard nu een algeheelen onder gang beteekent. Op alle bezitters van rijwielen wordt een ernstig beroep gedaan door het brengen van een klein of fer deze schoone zaak te helpen steunen, Niemande werp zijn oud rijwiel plaatje in de vuilnisbak of op de vuilnisbelt, doch gedachtig aan het spreekwoord, dat vele kleintjes één groote maken, zend ieder zijn oude plaatjes 'aan de vereeniging voor t.b.c. patiënten in Nederland, Bree- deweg 5, Amsterdam (O) of aan ondergeteekende, die gaarne bereid is ze voor dit doel in ontvangst te nemen. A. A. SCHUIT, Colijnsplaat. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des nams. 2 uur (o.t.) in het café „Nimrod" te Kamperland voor den heer I. WISSE Lzn. aldaar in het genaamd „Vredenhoef" onder Kam perland in den Onrustpolder aan den Noordweg, groot 30.97.20 H.A. of 74 gem. 92 roeden. Te veilen in 10 perceelenen ge combineerd. Te aanvaarden: de gebouwenen weiland direct na de veiling en de bouwlanden rooven oogst 1932. Bezichtiging der gebouwen Dins dag en Donderdag 9 en 11 Augus tus 1932 van nams. 13 uur (o.t.) Betaaldag 1 October 1932. Notitiën a f 0.25 voor Kinderzorg verkrijgbaar in gemeld café en ten kantore van den notaris, door wien nadere inlichtingen worden ver strekt. te Kamperland. De notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des vóórmiddags tien uur (o.t.) ten verzoeke van den heer I. WISSE Lzn. te Kamperland op de Hofste de „Vredenhoef" aldaar in het bestaande uit: als: Ceres, grijze merrie 17 jaar Stamb. A 6845; Nerine grijze mer rie 13 jaar, Stamb. B6061; Nette liere merrie 7 jaar; Cula bl. schim mel 4 jaar; Nellij bl. schimmel 9 jaar; Trui vos merrie 13 jaar; Moor zwarte merrie 2 jaar; vos hengstveulen. als: 1 melkkoe, 1 vare koe, 1 kalf- vaars, 2 tweejarige vaarzen, 2 anderhalfjarige vaarzen, 1 ander- halfjarige os, 6 éénjarige vaarzen 3 aanhoudkalveren w.o. 1 stier, 3 loopvarkens, 60 kippen en ha nen, 4 ganzen, 22 eenden, 2 kal koenen, 4 pauwen, 8 jonge pau wen. Utrechtsch wagentje, tilbury, 3 menwagens w.o. 2 op ijz. assen, veldslede, 2 zaaimachines w.o. snijst maaimachine, aanaarder, wiedmachine (zoo goed als nieuw) rolblok, 3 keerploegen, 4 wiel- ploegen, 2 cocksploegen, eggen in soort w.o. kettingegge, zigzag egge, peemolën, stroomolen. ros met stangen, windmolen, geesel- steen met paard, graanzeven, vleeschblok, kruiwagen, 60 Meter spoor met kar, waterton (1600 L), ijz. waterbak, slijpsteen, zaaibek- ken, bascule met gewichten, vor ken, schoppen, griepen. rijven, ladders, baggen, klaverruiters, mestplanken, varkensbakken, pon gerboomen, reepen, harnassement, hooi, stroo, brandhout, mest in den mestput. alsontroomer (zoo goed als nieuw), tuimelkarn, botertobben, melkem mers, boterbatcule, voorts en hetgeen verder zal worden aan geboden. Betaaldag voor solide Noord-Bev. koopers 1 November 1932. Bergplaats voor fietsen, motors en auto's. Muziek en vermakelijk heden worden niet toegelaten. te koop bij C. VAN DRIEL, Kats. Uw vlugste en goedkoopste reis naar Middelburg des Donderdags is van boot 10 uur van Kortgene. Luxe wagens en bussen te huur tegen goedkoop tarief. Aanhpvplpnrl Verhuren Safe-loketten in elke grootte en prijs. AssurantiënTransportverxekeringen, Auto- en l¥lotorverxekering, enx. enx. Houden zitdagen van smorgens 912 uur iederen Donderdag te Kortgene ten huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat bij M. DE POUW en 2e en 4e Woensdag der maand te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST" Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil derom Colijnsplaat; P. Eikenhout. Kats. HYFOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaar: K 01 Reserve f 521.704.39 /o PANDBRIEVEN in stukken van f lOOO.—, f 500,en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. De Rentmeester der Familie Danckaerts houdt zitting voor de ontvangst van op Maandag 1 Augustus a.s. des avonds van zes tot zeven uur, oude tijd, in het kantoor lokaal Voorstraat 33 te Kortgene (naast „de Stadswijnkelder"). Segeerstraat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1