NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Denkt aan de goedkoope prijzen in de Bijenkorf VERUftGD LICHT TARIEF VïlWflCO VASTRECHT WüÜW SIM KHACHT Nti !9'fER DEBIET 5 „SLUITU AAN No. 1782 Zaterdag 9 Juli 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Gewoon tarief 34 cent per K.W.U. Vastrechttarief: vast bedrag per bewoonbaar vertrek en 7 cent per K.W U. Speciaal vastrechttarief voor de meest uitgebreide huishoudelijke toepassingen: 15% verhooging van het vaste bedrag en 5 cent per K.W.U. Enkeltarief Klein Kracht: naar gelang jaarverbruik van 24 tot 14 cent per KiW.Ü.- Dubbeltarief Klein Kracht: 's avonds 34 cent, overdag 14 tot 11 Cent per- K.W.U.-.; Groot Kracht boven 1500 K.W.U. per jaar 11 tot 5 cent per K.W.U.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1