NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE BIJENKORF BRUSSEL REIS OP 27 JULI. No. 1781 Zaterdag 2 Juli 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 I Erkentelijk voor de vele bezoeken van Zuid- en Noord-Bevefanders aan onze zaak, hebben wij gemeend voor onze klanten eens iets extra te mogen doen en daarom hebben wij een gratis reis naar Brussel georganiseerd. Wij kunnen niet alle klanten voor deze reis in aanmerking laten komen en hebben dus aan de deelname dezer reis eenige niet bezwarende voorwaarden verbonden. Vanaf Vrijdag 1 Juli tot en met Zaterdag 23 Juli wordt aan de bezitter(ster) van de hoogste cassabon van den dag een gratis bewijs van deelname uitgereikt, echter op de Dinsdagen en Zaterdagen zullen wij aan de twee bezitters(sters) der hoogste cassabons een gratis bewijs van deelname uitreiken. Bovendien wordt aan de bezitter(ster) van de hoogste cassabon gedurende de periode van 1 Juli en 23 Juli ook een gratis bewijs van deeiname uitgereikt. De bewijzen van deelname zijn niet op naam, zoodat deze bewijzen ook aan anderen gegeven kunnen worden. Om in het bezit te komen van zoo'n bewijs van deelname is het nu zaak aan de dienstdoende juffrouw bij Uwe aankoopen Uw juist adres op te geven, want iederen dag wordt het bewijs van deelname gratis en franco opgezonden en wordt Uw naam niet bekend gemaakt, alleen moeten wij de voorwaarde maken, dat geen personen jonger dan 18 jaar aan dit uitstapje kunnen deelnemen. Verder wordt verwezen naar de voorwaarden der reis, die op verzoek gratis en fran co worden gezonden en ook aan onze zaak verkrijgbaar zijn. Is dat nu geen verrassing, waarover dagen, weken, ja maanden gesproken zal wor den en waarop zeker geen onzer klanten gerekend heeft. Hoe meer men dus profiteert van de goedkoope prijzen voor de beste kwaliteiten in de Bijenkorf, des te meer kans men heeft van dit prettig uitstapje te kunnen genieten, men vertrekt tijdig en men is weer tijdig terug, het wordt geen nachtwerk, raadpleegt dus ons voorwaardenbiljet. 's Maandags is de zaak tot I uur gesloten. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1