NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD GEEN ZOMEROPRUI 10 PROCENT K ca m (ff No. 1780 Zaterdag 25 Juni 1932. 38e Jaargang, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 4=^ (f) Lü Ol h» £2 CC H ca H K O w kunnen wij houden, omdat wij geen oud goed hebben of moeilijk ver koopbare artikelen. Voor een opruiming expres goederen koopen doen wij niet. Bij een opruiming moet men koopen hetgeen de verkooper gaarne loost. Wij zullen het echter gemakkelijker maken en tot nadere aankon diging op alle artikelen, dus op artikelen Uwer keuze toestaan, daardoor neemt men alleen wat men begeert en laat het an dere liggen. Wat beteekent nu 10 procent korting zoo hooren wij zeggen Ja, dit is wel zoo, maar men moet goed rekenen, op een zakdoek van een dubbeltje scheelt het maar een cent, maar op een deken van 54 cent scheelt het toch 57a cent, op zes dekens van 3 gulden scheelt het toch 30 cent, op 12 dekens van f 5.75 scheelt het toch 5772 cent, op I deken van 10 gulden scheelt het toch een gulden, op een allerbeste deken van f 19.00 scheelt het toch een gulden negentig cent. Uit dit rekensommetje moet men besluiten juist de betere artikelen te koopen, dan ook heeft men het grootste voordeel van deze buitengewo ne korting en dan nog wel op de overal bekende lage Bijenkorfprijzen. Het is en blijft een buitenkansje. Men ziet het alweer, de Bijenkorf doet het maar en Gij kunt er van proflteeren en voor weinig geld Uw beddegoed,. Uw linnenkast eens flink aanvullen. 39 (ff H (ff H 39 H O m Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/^ cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. KWALITEIT BOVENAAN o IO

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1