NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD GEEN ZOMEROPR PROCENT KORTING m cc No. 1779 Zaterdag 18 Juni 1932. 38e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 (D UJ O CS CM Sf H SS CD H (I) GS O UI kunnèri wij houden, omdat wij geen oud goed hébben of moeilijk ver koopbare artikelen. Voor een opruiming expres/goederen koopen doen wij niet. Bij een opruiming moet men koopen hetgeen de verkooper gaarne loost. Wij zullen het echter gemakkelijker maken en tot nadere aankon diging op alle artikelen, dus op artikelen Uwer keuze toestaan, daardoor neemt men alleen wat men begeert en laat het an dere liggen. Wat beteekent nu/10 procent korting zoo hooren wij zeggen Jg, dit is wel zoo, maar men moet goed rekenen, op een zakdoek van een dubbeltje scheelt het maar een cent, maar sop een deken van 54 cent scheelt het toch 57? cent, op zes dekens van fa gulden scheelt het toch 30 cent, op 12 deken? van k 5.75 scheelt het toch 577? cent, op 1 deken van 10 gulden scheelt het toch een gulden, op een allerbeste deken van f 19.00 scheelt het toch een gulden negentig cent. 'Uit dit redcers^n/metjë meri besluiten Juist de betere artikelen te koopen, dan Oöj/^eeft mon het grootste voordeel van deze buitenge wone korting en nog we,' op de overal bekende lage Bijenkorfprijzen. Het is en bliitt yen buitenkansje. MeiY ziet het alweer, de Bijenkorf doet het maar en Gij kunt er van profiteeren en voor weinig gold Uw beddegoed, Uw linnenkast eens flink aanvullen. m O m CD Prijs der Advertentiën'. van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12 V2 cent. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. KWALITEIT BOVENAAN 39 CD H CD H 39 a H io

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1