NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Ile bankzaken 'andbrieven a 98% Hl Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg No. 1778 Zaterdag II Juni 1932. 38e Jaargang AMSTERDAMSCHE BANK BIJKANTOOR GOES Koninklijke Ververij, AUG. BIERENS STOOÜEU Chemische Wasscherij IRDRECHT VERVEN TAN CO ZENDING. -^BURGERLIJKE STAND N.V. Insulaire Hypotheekbank) te Zierikzee 'ANDBRIEVEN teg^jr beurskoers (thans 977« Verkeerslessen van den A.N.W.B 10e les. Verkeer van rechts gaat voorl DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. U vraagt toch steeds Uwen winkelier om Wapenzegels? Bedenk toch, dat ge voor die zegels mooie cadeaux kunt krijgen, welke ge zelf kunt gaan uitzoeken in de Kleine Bazar te Wissenkerke Abonnementsprijs f I.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Gevestigd te Amsterdam KAPITAAL RESERVE f 55.000. f 46.500.000. Zitdag KORTGENE lederen Donderdag ten Jfuize van den Heer P. H. NOORDHOEK Voorsfraat. Kortgene. Zitdag COLIJNSPLAAJ lederen len en 2en Woensdag der maand in Hotel „Patrijs" van/den Heer C. P. J. GAST Zitdag WISSENKERKE lederen ,,Öen en 4en Woensdag der maand in Hotel „De jifroon" van den Heer G. Verburg. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A, (1. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosfsbaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland, D. Wil HeroaTColtinsplaat; P. Eikenhout, Kats. Kortgene. Overleden: 6 |uni Aarnout de Vos 68 jr. echtgenoot van Wilhel- mina Wondergem. Geboren8 Juni Geertruida Jo- zina, d.v. Engel Josephus van de Linde en Dirkje Pieternella Klein. Kats. Geboren24 Mei Leendert Pieter z.v. Gerardus Floor Jan Mouthaan en Pieternella Johanna Wolse. Geboren: 30 Mei Jacob Izaak en Izaak Jacob z.v. Jacob de Boo en Margaretha Romeijnsen. Geboren3 Juni Gerardus, z. v. Cornelis Jan Verhulst en Geertje Mouthaan. 4 juni jan Cornelis, z.v. Leendert Cornelis Priester en Jan netje van den Hoven. 5 JuniJozias Marinus," z.v. Lodewijk Johannis de Wild en Marina Poot. Colijnsplaat. Geboren: Marinus, z.v. Cornelis Groenleer en Lena Jerina Geelhoed. Geboren: 22 Mei Sander, z. v. Cornelis de Fouw en Maatje Hoo- gerheide. Ondertrouwd: 14 Mei Pieter Bak ker, 20 jr. jm. en Janna van der Weele, 22 jr. jd. Gehuwd: 12 Mei Willem Plat- schorre, 26 jr. jm. en Cornelia de Bruine 24 jr. jd. te Wissenkerke. Geboren25 Mei Pieternella Wil- lemina, d.v. Pieter Bouterse en Cor nelia Anthonisse. 31 Mei Pieternel la Geertruida, d.v. Leuntje van Gilst. Overleden: 26 Mei Iman Pro voost, 61 jr. echtgen. van Jacoba Israel. Gehuwd: 26 Mei Pieter Bakker, 20 jr. jm. en |anna van der Weele 22 jr. jd. Geboren: Jan Marinus, z. v. Dignus Korsuize en Elizabeth Huige. OverledenSteven Pieter de Looff 65 jr. weduwe van Cornelia de Wilde. Wissenkerke. Geboren: 11 Mei Lena Wilhel- mina d.v. Adriaan Verburg en Wil- helmina Janna Dieleman. Overleden: 14 Mei Pieter de Pree 72 jaar echtgenoot van Cornelia Versluis. Ondertrouwd: Pieter de Waard 85 jr. jm. te Kats en Leuntje van der Weele 23 jr. jd. Jozias Adriaan de Fouw 20 jr. jm. te Kortgene en Sara Adriana Versluis 21 jr. jd. Anthonie Cornelis Clement 25 jr. jm. en Cornelia Suzanna Kouwer22jr. jd- Gehuwd: Jacobus Steenhart 21 jr. jm. en Maria Adriaan Leendertse 23 jr. jd. Izaak Tange 25 jr. jm. en Adriana Suzanna Koster 21 jr. jd. Geboren: 20 Mei Hendrika Cor nelis, z.v. Govert Leendertse en lacoba Goulooze. 20 Mei Matthijs Aart, z.v. Jan Johannes van der Maas en Dingetje Johanna Noord- hoek. 21 Mei Jozias z.v. Paulus jan Bouterse en Adriana Anna Fortuin 22 Mei Cornelia Catharina, d.v. Wil lem Begthel en Janneke Adriana HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.00g De Bank stelt verkrijc Reserve f 521.704.39 01. in stujpKen van f 1000.f 500,— en f 100.- De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. A.N.WD. TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND DECMTS GAAT VÓÓD In de achtste les hebben we al geleerd, dat het verkeer van rechts den voorrang heeft. Die regel is gemaakt, omdat op een kruispunt voertuigen of fietsen die van verschillende kanten komen niet tegelijk kunnen passeeren. De wielrijder op het linker plaatje doet het dus goed; hij laat de groentekar, die van rechts komt, passeeren en hij is daarvoor van zijn fiets gestapt. Dat kan niemand anders zijn dan slimme Jantje en het meisje, dat op het trottoir staat te wachten tot ze veilig kan over steken, is natuurlijk weer zijn ver standige zusje Eulalia. Op het rechter plaatje doet Piet op zijn fiets het verkeerd en hij komt leelijk in gevaar. Zijn voorwiel heeft al een trap van het paard beet en het is zijn eigen schuld als hij een ongeluk krijgt, want hij had den ancter moeten laten voorgaan. Soms zijn de straten of wegen bij een kruispunt of hoek zoo smal, dat het moeilijk is bijtijds te zien, of er van den anderen kant ook iets aan komt. Daarom zal een voorzichtige en verstandige fietser chauffeur of voerman in zoo'n ge val zijn vaart minderen en het kruis punt langzaam naderen, zoodat hij dadelijk stoppen kan als dat noodig is. Sommige menschen laten het ver keer van rechts wel voorgaan, maar blijven op hun fiets zitten, hoewel ze bijna stil staan. Dat kan gevaar opleveren, want met het voorwiel moeten dan allerlei bewegingen worden gemaakt om het evenwicht te bewaren en daardoor worden dan weer anderen gehinderd. Acrobatiek op de fiets is altijd gevaarlijk. Men schen met iange beenen kunnen met één voet op den grond stil staan en toch op het zadel blijven zitten en kunnen dari dadelijk weer doorrijden als de verkeersagent het teeken geeft, maar wie niet zulke lange beenen heeft, doet beter af te stappen. Je zit er gauw genoeg weer op! Vinke. 23 Mei Marinus Pieter, z.v. Adriaan Marcus Faase en Johanna Meulenberg, 24 Mei Iman Adriaan z.v. Jacob Korshuize en Jacomina Johanna Dingemanse. Ondertrouwd: Fiip Flipse 28 jr. jm. te Kortgene en Hendrika Dina Ketelaar 26 jr. jd. Getrouwd: Jozias Adriaan de Fouw 20 jr. jm. te Kortgene en Sara Adriana Versluis 20 jr. jd. Anthonie Cornelis Clement 26 jr. jm. en Cor nelia Suzanna Kouwer 22 jr. jd.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1