NOORD-BEHELANDS ADVERTENTIEBLAD iat onze Pinkster-etalage bezichtigen. m No» 1774 Zaterdag 14 Mei 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 CM k <3 CU UJ in tafellakens vindt U zoo'n enorme sorteerjng, dat U er gewoonjiaf van staat. In de fijnste linnen Damast vindt/Ü een overgroote sorteering tot 3 meter lengte en tot acht galden per stuk. Een ieder kan geen guldens besteden voor een tafellaken en daarom brengen wij ook in goedkooperp kwaliteiten een ruime sortee ring vanaf 52 cent. In echt Brabantsch Boeren Linnen hebben wij prachtvolle ontbijtla- kens 130x130 f 1.85, 130x160 jf 2.20, 130x180 f 2.50, daarbij passende servetten 35 cent, per dozijn f 4.-. Diverse soorten servetten vana/23 cent per stuk, per dozijn f 4.-. Ziet nu Uw linnenkast eens na, een schoone gelegenheid om aan te vullen en voor trouwlustige]/ om zich goed voor weinig geld in te spannen. Verder zal de linnenkast ook wel aanvulling behoeven in theedoeken, handdoeken, potdoeken, baddoeken. Zuiver linnen handdoeken 72x74 c.M. slechts 45 cent, per dozijn f 4.95. Wenscht Gij zelf baddoeken te maken, dan hebt U ieder verlangde grootte. Welnu, koopt dan onze badstof, deze brengen wij reeds in prima kwaliteit van een kwartje per el. Potdoeken vanaf zes cent, groote theedoeken vanaf 13 cent en in dit artikel hebben wij ook linnen doeken en behoeft Gij niet te schrikken voor het woord linnen, want gij betaalt slechts als elders voor katoenen goed/ln linnen zijn wij thuis en vindt Gij nergens zoo'n sorteering. Om de zoé te maskeeren hebben wij een reuze sorteering landhuis- stof in 12Q c.M. breedte vanaf 32 cent in leuke kleuren en dessins. Hebt U voor dit artikel een ruime beurs, welnu, vraagt dan eens te zien on/e damast met zijde bewerkt, iets fijns voor slechts 1.10 per el. Alle/ tegelijk noemen gaat niet, de volgende week weer andere ar tikelen/Dit willen wij U alvast wel zeggen: m 59 H Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12 '/a cent. Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. KWALITEIT BOVENAAN f k tfl k o H 59 H IO

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1