NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Deze ruimte is te huur. Prijsverlaging HOFSTEDE 5%,Pafïdbrieven a 98% 25 Mei 1332 ERVEN erahco zending. 1772 Zaterdag 30 April 1932. 38e Jaargang. Verkeerslessen van den A.N.W.B 6e les. Loop of speel niet op het rijwielpad Varkensvleescte C. STURM Cz. openbaar te verkoopen:< de kapitale n Belangrijke vingerwijzing VAN HEEL Co. ^GCES Aan- en Verkoop van Efiécten en Coupons. Hemen gejden a deposito. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscjwij AUG. BIERENS - DORDRECHT STOOMEN El N.V. Insulaire Hypotheekbank te Ziepikfee DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. A NWB, TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND PüWIELPAD VOOD DE FIETSERS Spelen op den rijweg is gevaar lijk.* Dat heeft de vorige les geleerd. Maar ook op een rijwielpad behoo- re men niet te loopen of te spelen. Verscheidene wegen hebben naast den rijweg een afzonderlijk fietspad dat uitsluitend voor de fietsers be stemd is. Auto's, motorrijwielen, wa gens en karren hooren op den rij weg thuis en de wandelaars op het trottoir of voetpad. Op het rechter plaatje spelen twee kinderen met hun autoped zooals het niet mag en dat zijn natuurlijk Piet en Annemie weer! Zij hebben zich gewaagd op het fietspad en dat is verkeerd, want nu kunnen de fietsers daar niet rijden. Zie maar hoe de voorste fietser wijst dat ze naar rechts op het voetpad moeten gaan, waar de jongen met zijn hoe pel ai is. Piet en zijn zusje veroor zaken dus gevaar, ten eerste voor zich zelf, want ^ze geraken onder de fiets, als die moet uitwijken voor een auto op den weg en ten twee de zijn ze een gevaar voor de fiet sers, die kans loopen op den rij weg door een auto te worden aan gereden. Speel met je autoped, of met je hoepel niet op den rijweg en niet op het fietspad; kies bij voorkeur voor deze en andere spelen een speelterrein, of een gedeelte waar geen verkeer is en kom met .de autoped nooit in het drukke verkeer ook niet op de trottoirs, want dan hebben de voetgangers er last van en dan kon de politie de autopeds wel eens heelemaal verbieden. Als er langs een weg wel een een fietspad maar geen voetpad is, dan loopt de wandelaar het vei ligst op den rijweg, of op het fiets pad, maar dan moet hij de noodi- ge ruimte laten aan het rijverkeer en moet hij van het fietspad afgaan op de tijdige waarschuwing van een wielrijder. Heden overleed tot onze die pe droefheid ons innig geliefj) zoontje en Broertje AART JOHANNI in den ouderdom vaiy2 maan den. J. MyWlSKERKE. A./WISKERKE- van der Maas. en Kinderen. Kortg^rfé, 23 April 1932. lige en algemeene kennis- fving. C. STURM Cz. WISSENKERKE Stukjes rollade per pond Ab cent. Lappen per pond 40 ceaf Krippen per pond 30yrent. Reuzel en gehakt per pond 25 ct. Doorregenspek penqrond 25 cent. Vet spek per poHu 15 cent. Gestoomde hararper ons 20 cent. Rookvleesch /er ons 30 cent. Boterhamworst per ons 12 cent. Leverworst per pond 15 cent. Kanen nér pond 15 cent. Bestelingen worden ingewacht. Aanbevelend, De Notaris J. K. C. MATTHIJf te Kortgene is voornemens op des namid. 2 uur n.t. in b/i hotel „De Patrijs" te Colijnsphlat voor den WelEd. heer A. J./RIDDER te Middelburg in het genaamd „Bcmwlust" te Colijnsplaat /n de polders Oud en Nieuw Noord-Beveland aan den Emelissedijk In Pieter-Hendrikweg groot 30. 347 46 H.A. of 72 gem. 241 roeden/(Schouwsche maat). Te veilafi in 21 perceelenen ge combineerd. Bezicmiging der gebouwen Dins dag 17/en Vrijdag 20 Mei 1932 van namid/14 uur. Nofitiën a f 0.25 voor Kinderzorg verk/ijgbaar vanaf 11 Mei a.s. in gemeld hotel en ten kantore van dea Notaris, door wien tevens na dere inlichtingen worden verstrekt. 'Verkooper stelt 60°/0 der koop som als le hypotheek voor solide /koopers beschikbaar. De beroemde „Simplex"- Rijwielen zijn enorm in prijs verlaagdReeds voor ACHT-EN-VIJFTIG Gulden wordt thans 'n „Simplex" geleverd, compleet uitge rust met kettingkast en vrijwiel. 'n „Simplex" voor Fl. 58.-dat wil zeggen 'n prachtrijwiel onder ieders bereik - dat moet voor iedereen, die Fietsen kan 'n sensatie zijn! Geïllustreerde prijscourant bij de OfFiciëele Simplex- Agenten verkrijgbaar. RIJWIELFABRIEKEN, AMSTERDAM Verhuren Safe-loketten irK^lke grootte en prijs. A ssurantiën, Trpmsportver zekeringen, Autoen Motarverzekering, enz. enz. Houden zitdagejt^an smorgens 912 uur iederen Donderdag te Kortgene ten>d!ze van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der mamd^te Colijnsplaat bij M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag der jHd^nd te Wissenkerke in Hotel „W1ELERSRUST" Vraagt eens prijscourpirf aan, het is Uw voordeel. AgentenAj^GT. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bossetóar, Geersdjjk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- 1 Colijnsplaat; P. Eikenhout. Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1