NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD LET OP Deze ruimte is te huur. HOFSTEDE esitip InMel Een Woonhuis iei HnenieÉg Bouwland den inboedel; JAC. DE DREU Woensdag 25 lei 1932 Zaterdag 30 April 193! Zaterdag 16 hm 1932, L z No. 1770. Zaterdag 16 April 1932. 38e Jaargang, Verkeerslessen van den A.N.W.B Se les. Hol niet roekeloos uit school of huis! openbaar te vefkoopen: DE KAPlfALE 6 weiva te koop openbaar te verkoken: openbaarievarkoopen: onze lage prijzen. J. DE WAAL KORTGENE. StamboglrUekbeer lo 1103 DUITSj&HE EIERKOKEN 7 een-jarigg^vfarzen en een werkpaard Porphyre, Basalt, Hoogovgrrëlakken, Keien, Stortsteenjefiz. enz. N.V. BASALTWERKEN LÖH GOES BAStfUZUILEN EN -ZETSTEEN DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'l2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. De school gaat uit en dan wil len de kinderen, die den heelen ochtend op de schoolbanken heb ben gezeten, wel eens de straat op hollen. Dat kan heel gevaarlijk zijn, wanneer dat wild en onordelijk ge beurt. Op het linker plaatje gaan de kinderen naar huis, langs het vei lige trottoir en de onderwijzer voor de schooldeur waarschuwt ze nog eens om voorzichtig te zijn. De anderen, op het rechter plaat je, hollen niet alleen onordelijk zoo maar pardoes de straat op, zonder uit te kijken, maar zelfs zeer ge vaarlijk, want ze loopen alle kans, om onder een wagen of onder een motorfiets te komen. Waarom hollen die kinderen zoo weg? Omdat hun niet geleerd is, hoe gevaarlijk dat is. En waarom wandelen de ande- Heden overleed, na een ge duldig lijden van eenige Jfre- ken, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader ADRIAAN BQOT in den ouderdom yan ruim 60 jaar. We A BOOT- Israel. Borsele 'S. C. VERBURG- Boot.. C. VERBURG. Koewacht. D. GEELHOED- boot. A. GEELHOED, en Kleinkinderen. 'Colijnsplaat, 13 April 1932. Hartelijk dank aan allen, dje ons blijk gaven van hunne belangstel ling voor en na het ovenijden van onze geliefde zustem LENA ADRIAN/tf'OE LOOFF Ad ook aan Dr. bruinzeel en de pleeg zuster vooj/ae trouwe hulp aan haar bewëzen. Namens de familie TH. W. DE LOOFj^Azr' x Gevraagd door zes npHëaeeuwen Een nette hui&hfTudster leeftijd plm. 20 a 3^}5ar. BrieTCp^met foto aan G. VER- SLUJ8fWesterklief No6, Wieringen. ren, op de linker teekening, zoo rustig naar huis? Omdat ze op school geleerd heb ben, wat de regels van het verkeer zijn en de onderwijzer hun pas nog gezegd heeft: „Blijf op het voetpad, want daar mag het rijverkeer niet komen en het kan je dus geen kwaad doen". Wie niet op het trottoir kan blijven, omdat hij naar den over kant van de straat moet om naar huis te gaan, moet dat voorzichtig doen en gced uitkijken of de weg vrij is. Doe dat niet alleen op weg van school naar huis, maar doe het al tijd, want op den rijweg dreigt steeds gevaar. Wie zich gewent, om daarop bedacht te zijn en steeds goed op te letten, zal niet licht een ongeluk op straat krijgen. Leer de verkeersregels en bedenk wel: „Wie die regels niet betracht, Wordt in stukjes thuis gebracht!" De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namid. 2 uur n.t. in het hotel „De Patrijs" te Colijnsplaat voor den WelEd. heer A. J. RIDDER te Middelburg in het genaamd „Bopwlust" te Colijnsplaat In de polders Oud en Nieuw Nogrd-Beveland aan den Enielissedijk e'n Pieter-Hendrikweg groot 30. 34746 H.A. of 72 gem. 241 roeden /Schouwsche maat). Te veileiin 21 perceelenen ge- combineeri Bezichtiging der gebouwen Dins dag 17 en Vrijdag 20 Mei 1932 van namid. l/4 uur. Notitiën a f 0.25 voor Kinderzorg verkrijgbaar vanaf 11 Mei a.s. in gemela hotel en ten kantore van den Ivotaris, door wien tevens na dere Inlichtingen worden verstrekt. 'rkooper stelt 60°/0 der koop- son-I als le hypotheek voor solide koppers beschikbaar. Iz. Onrustpolder. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op voorMej.de Wed. D. VERBURG Pz. in het f des namidd. 3 uur aan tj&ar woon huis te Colijnsplaat in pe Achter kerkbuurt als: tafels, stoelen/ kachel, lam pen, linnenkast,/kastje, bedden met toebehooren, petroleumstel len, spiegels, hangklok, machine tafeltje, matrassen, zeil, karpet, matten, kolenbak, emmers, teilen lantaarn, keukengerei, priksleden droogrekjes, bascule, melkbak, koffer, kindêrwagen en hetgeen verder zal /worden aangeboden. Te bezichtigen één uur vóór den verkoop. Betaaldag/ 1 Juli 1932. B. des namidd. 5 uur in het hotel „Zeelandia" te Colijnsplaat I. met/schuren, erf en tuin aldaar in de Achterkerkbuurt en uitkornfende aan den Achterweg, groot p.28 Aren. II. aldahr aan den Achterweg groot 2 Aren of 14 roeden. III.' 29.20 Aren of 210 roedon aldaar in den Oud-Noord-Beveland polder nabij den Nieuwenweg. Te aanvaarden bij betaling, ui terlijk 30 Mei 1932. Nadere inlichtingen bij den No- Deurwaarder G. HEIJBOER, te Kortgene is voornemens/p des namiddags 0111 3A/2 uur aan het woonhuis en ten verzoeke van Mej. Wed. W. VAN pER HEMDE te Stroodorp, in he als: kabin/t, tafels, stoelen, rust stoelen/ spiegels, klok, keuken en sloekachel, lampen, wekker, kleec^Ên, matten, petroleumstellen 't, meelkist, zeil, spekrek, konferen- en andere ketels, emmers /ben, tonnen, potten, pannen, glas- en aardewerk, arbeidersge- 'edschap, 7 kippen, aardappels, H.L. kolen, nieuwe houtwaren, /biggen, enz. Betaaldag 16 Juli 1932. Meubelhandel Telefoon 12 Heeren Landbouwers Beschikbaar WSsenkerke. D. A. FORTUIN. Verwacht volgende week te Geei£ dijk een lading (iibevelend W. C. NOORDHOEK. TE KOOP eurmiHtnfA. J HENDRIKSE, Wis- TELEFOON 93 levering van aan concurreerende prijzig TELEFOON 93 levering va uit^erfgen groeven in Duitschland. Vraagt offerte.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1