NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD ÜH Deze ruimte is te hik LET den liéoedel; Wissenkerke. J. van Halst. Zaterdag 16 Aptiüfe, SCHOUWI Woensdag 13 April 193?. ORTGENE. Reparatie No. 1769 Zaterdag 9 April 1932. 38e Jaargang, De Landbouws&ftuur en ep Verkeerslessen Se Let opF van den A.N.W.B les. Gevaar F A onze lage^rijzen. J. OE WAAL Dankhetuigim openbaar toVerkoópen: Schouwing halfjaarlijk^éhe knspcuircus Te koop Café Bil] weibeesten olmen wejpaien en Diljtüalken Kliefhout Wij gooö op reis F Steeds voorradig: Sy- y Bedden, Matrassen,"N^dikantenf Waschtafeltjes, Nachtkastjes, Origineele Auping's matf%s8n, Spiraal-, Veer- en StreömatHran. Kapok manassen Prima Java kapok DRUK EN UITGAVE A. G. NI. MARKUSSE "TJE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van .1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. -■/jmmBÊÊÊÊ 5 LET OP.' 'GEVAAD/ Te koop of te huür van Mej. Wed. J. MARCUjSSE. te Wissenkerke aafi den weg naar de hooge heul.JPerstond op gebruik. Briefjes in/te leveren voor of op 16 April a-.'s. ten kantore van deur waarder^. Heijboer, te Kortgene, alwaar nadere inlichtingen te beko- mfi Er zijn voorzichtige en onvoor zichtige kinderen. De onvoorzichtige zijn nu eens niet op het linkerplaatje afgebeeld, zooals op de beide vorige zegels, maar op de teekening rechts. Dat is expres gedaan, om de goede op lossing niet altijd rechts te laten zoeken. Heel onvoorzichtig komen Piet en zijn zusje Annemie achter de tram om, zonder eerst goed uit te kijken, of de weg, dien ze willen overste ken, wel vrij is. Zie maar eens hoe gevaarlijk dat is. De chauffeur, die juist de tram passeert, kan natuur lijk niet zien, dat daar een paar domme, onoplettende kinderen aan komen en hij moet ineens verschrik kelijk haastig uitwijken, om ze niet te overrijden. En door dat plotse ling uitwijken loopt hij nog de kans ook, om een botsing met een andere auto te veroorzaken. Annemie laat van schrik haar schooltasch vallen en als Piet niet héél vlug achteruit gaat, raakt hij onder de wielen en dat is heusch zoo prettig niet en heel ongezond! Op het linker plaatje doen Jan en zijn zusje Eulalia het beter. Die letten goed op het gevaar en wach ten, als ze achter de stilstaande tram langs komen, veilig op den vluchtheuvel, tot de auto op den drukken rijweg voorbij en de weg vrij is. Dan gaan ze veilig naar den overkant en Eulalia behoeft haar schooltasch niet van schrik te ver liezen. Wat houdt ze die stevig onder haar arm vast! leder begrijpt natuurlijk wel, dat het niet alleen gevaarlijk is achter een tram over te steken zonder uit te kijken, maar dat je even goed moet opletten, als je achter een auto, of vrachtkar passeert. Kijk dus vóór het oversteken al tijd goed uit, of de weg vrij is. Dan breng je jezelf en je school tasch netjes en veilig thuis. Meubeijtandel Telefoon 12 -i^gee: staat H 88 Middelburg Bum ïilw^ren Patsnig Wasmiddelen Verbant-fVerplBOingi- en Hyt^'niji-hs 'rtitb'en. A mbevelend, J. C. KETELAARS. 1932. Ondertrouwd: ANNA W. STURM en GILLIS M. DijKE Wissenkerke Colijnsplaat Huwelijksvoltpelfking 20 April a.s. KerkeliUüdMnzegening om 3.30 uur in de,Wéd. Herv. Kerk door den r.erw. Heer Ds. Louwerse. Ondertrouwd: IZAAK BOOI en, TANNETJE gt'DE LANGE Ld. Kortgene GeersdjjJK APnL Hyyi»£fijksvoltrekking D.V. 20 April. Heden nam de Heere va ons weg, na een leven Jan zelfopofferende liefde, oja^e ge liefde zuster LENA ADRSANA DE LpOFF in den oudejkfom van ruim 55 jaar. rfmens de familie TH. W. DE LOOFF Az. gfmperland, 4 April 1932. Er zijn d'r geen beter! is een slagzin die geregeld door de vele koopers van onze Excen- tric scheermesjes met gratis zeep gebruikt wordt. Zegt U het al? Kleine Bazar te Wissenkerke Ondergeteekende^ttetuigt zijn hartelijken dank allen voor de vele blijken ratrbelangstelling op 29 Mrt. jd^ndervonden. L. VAN OEVEREN. CgJifnspIaat, April 1932. En toch 1 Adverteeren doet verkocpe Deurwaarder G. HEIJBOE Kortgene is voornemens op des namiddags om 3'//uur aan het ''woonhuis en ten verzoéke van Mej. Wed. W. VAN DER HEIJDE te Stroodorp, in het als: kabinet/tafels, stoelen, rust stoelen, Spiegels, klok, keuken en slee/tchel, lampen, wekker, kleede/ matten, petroleumstellen doofp/t, meelkist, zeil, spekrek, koperen- en andere ketels, emmers tobpen, tonnen, potten, pannen, gl/s- en aardewerk, arbeidersge- eedschap, 7 kippen, aardappels, Zl5 H.L. kolen, nieuwe houtwaren, biggen, enz. f Betaaldag 16 Juli 1932. Koeren Pluimveehouders Voert geen risicovoer, maar gfrffél gegarandeerd. Vanaf heden geven wij'" bij elke 50 Kilo opfokvoer, 2a Kilo grit ca-'' deau. Beumée's A/oed erf a brieken roningen. Vertegenwoordiger Verhage, Neder- strajWMiddelburg. van wege het Gemeentebestuur en de verschillende Polderbesturen in de gemeente Kortgene op Ondergeteekende is voornemens met genoegzame deelname te Kqp gene een te geven van altedoorkomende da mes boven- ep'onderkleeding. Naderegnhchtingen en opgave voor lfiXApril a.s. bij E. PRINS, Leerares der Modevakschool ,,En- sajzr, Damstraat c 233, Yerseke. met vergunim»,, met grooten speeltujfl'aan drukken verkeersweg, eepigste ter plaatse. Hypoth. bejpHtkb. Terstond te aan vaarden. A. C. DE STEUR. „Lommerrijk",Nieuwe weg E. Middelburg. TE KC WISSE, Onrustpolder. Heeren Landbouwers Nog te koop een partij van 3.60 tot 3430 M. lengte Te béstellen bij J. ZWEMER en WIgrLEM TH. DE LOOFF te Kam- érland. Vereeniging voor ZiekenhuisverpJ^jTng afd. Wissenkj Vergadering op^faandag 11 April 1932 'savonds^72 uur ten huize van J. M. Polderman. Besprpléuig agenda Alg. Verga dering, benoeming' afgevaardigden. Koopt dan eerst een reiskoffer of een reismand. Wij hebben een schitterende rerteeringaan uiterst lage prijzen zoo juistsontvangen. Kleine Bazar fe Wissenkerke. worden in elke gewenschte/ifiaat gemaakt, en gevuld naar keuze. aan Bedden en nratfassen, als bijvullen, overtrekken enz. wordt steeds biHIjk en netjes uitgevoerd. wordt bij/ilke hoeveelheid verkocht. Beleefd aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1