Iwü: Msff- r LET OP Waschapparaten op lucht SANETAi MO. DE GREU 'ërven tegen STOOIMEfi No. 1767 Zaterdag 26 Maart S932. 38e Jaargang Verkeerslessen van den A.N.W.B Hier is de kortst® weg gevaarlijk* Hengstenvereeniging „tord-Beveiand" te Kortgene. n Bijpntoor 5GES .LE BANKZAKEN SAFE-LOKETTEN onze lage prijzen. J. DE WAAL KORTGENE. j Porphyre, Basalt, Htfogóvenslakken, Keien, Startsiteer^ enz. enz. BASAj [WERKEN LÖH ÏSALTZOilEN EN -ZETSTEEN GOES pimnsiianmm vrsmsessm VAN HEEL Co. Mam- ti Verkoop van ESFéci&r* en Coupons. SSemen wpftSen a deposities - Koninklijke Ververij, Chemische Wass AUG. BIERENS ie Wasspkerij OBtÖRECHT DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 1G Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Met garantie. KAMPERLAND. Prijs f 6.- C. VERSLUIS. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per iaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 er. ANWB TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND Op weg naar school moet Jan een kruispunt oversteken en dan moet hij terdege opletten, want op zoo'n kruispunt komt het verkeer van vier kanten. De pijl op -liet rechter plaatje wijst, hoe het moet. We hebben in de vorige les geleerd dat bij het oversteken van een straat de kortste weg de veiligste is. Maar bij een kruispunt is dat niet het geval. Hier is de kortste weg ge vaarlijk, dat toont het 1 nkerplaatje waar Piet schuin oversteekt en ge vaar loopt van twee kanten. Jan doet het beter, die gaat eerst de eene straat over, nadat hij goed heeft uitgekeken of de weg vrij was en daarna gaat hij naar het trottoir aan den overkant van de tweede straat. Zijn weg is nu wat langer, maar het is beter twee straten over te steken op de goede manier, dan éénmaal naar den overkant te gaan op de verkeerde wijze. Op het linkerplaatje gaat Piet van het eene trottoir naar het andere schuin over het kruispunt, en dat is verkeerd, want kijk maar hoe hem gevaar dreigt eerst van de auto cn dan van het rijtuig dat van den anderen kant nadert. Schuin over steken is altijd verkeerd, omdat je dan niet zoo goed naar links en rechts kunt uitkijken. Opgepast dus op een kruispunt. Volg het voorbeeld van Jan, het is de veiligste manier, en toch heusch zoo moeilijk niet. Maar je moet er even bij denken en jezelf er aan wennen om het goed te doen. Bovenstaande vereenigirsg stalt haren Sien^ (fig f|g 9 I.' lp nriis keuring ts Soes beschikbaar aan eafT dekgeid van f Opgav^Twcrdsn ingewacht bij dhr. IZ. VAN MALDE- Cortqene. GEM Kapitaal f 55.0^0.000,- Reserve f 46y600.000,- tijk Vlasmarkt 18 Telejèon 441 (2 lijnen) Tijde Meubelhandel Telefoon 12 Segeerstaat H 88 Middelburg Summjxaren Patsntaprfeesmiddslan Verband^, Verpiegings- en Ejiênisclia Artikelan. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. TE KOOP een driejarige"merrie mak in^afgTbij I. KARELSE, tstpolder. TELEFOON 9- levering van aan concarreerend^prijzen. TELEFOON 93 levering .Van uit/éigen groeven in Duiischland. Vraagt offerte. HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 Do Bank steil verkrijgb Verhuren Safe-lokettenJifelke grootts en prijs. 41 ss nraniiën, Tpdnsportvarzoke ringen, Mat®- en tVlafér verzekering, enz. enz. Houden zitdag^van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene ten^üuize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maarpfte Colijnsplaat bij M. DE FOÜW en 2e en 4e Woensdag der jjKfSnd te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST" Vraagt eens prijserpurént aan, het is Uw voordeel. tNCO ZENOING. Agenten: Ar'G. M. Markusse, WisBenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosj»«faar, Geersdjjk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- dfjpdm Coljjnaplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1