OORD-B EtfELANDS ADVERTENTIEBLA PU nm Waschapparaten op lucht No. 1765 Zaterdag 12 Maart 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 Met garantie. Prijs f 6.- KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Natuurlijk hebt U het al gehoord of ge lezen, dat op alle bestellingen Kalksal- peter IG gratis 5% meer geleverd wordt. Het is dus goed begrepen, iedereen die in dit voorjaar Kalksalpeter IG gebruikt, krijgt tot nader order gratis 5 meer geleverd. Denk er om, tot nader order, dat wil zeggen: vlug er bij zijn! Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel mêer - 12 '/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per iaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (w ettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1