TENTIEBLAD Wischapparatei op lucht No. 1764 Zaterdag 5 Maart 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 pa Met garantie. Prijs f 6.- KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Aan alle land- en tuinbouwers, veehouders en verdere belang hebbenden Kreng ik een goed bericht, 'n extra voordeel, als ge vlug handelt. Gisteren was ik bij mijn leverancier en die liet mij een telegram zien. Kijk, hier is het: En nu kunnen wij dus de Kalksalpeter IG extra voordeelig krijgen. Maar gauw er bij zijn, want het is „tot nader order", dus tijdelijk! Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1