CENTRAAL KLEEDING MAGi NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Waschapparaten op lucht deniandbouwersinspan denlandbouwersfnspan Woon- en winkellmis einipi inboedel, Het Woonhuis, wmmmmim H©ereïicostp«tiis3 alle maten, vanaf f 20.- Jongen^et>siuiirris van 12 tot 16 jaar vanaf f 10.- Zaterdag 21 Februari I 932, Zaterdag 21 Fetpff 1932, Woensdag 2 Maart 1932, Vrijdag-4-Wlaart 1932, No. 1763 Zaterdag 27 Februari 1932. 38e Jaargang. Magdalenastr. 7 I H. HOLLESTELLE- Telefoon 247 Tot gemoetkoming van de ajgonfeene malaise zijn de Kleedingartikelen goedkoop, zooals o.a. Kincfefpakjes van 21/» tot 12 jaar vanaf f 3.50. VRAAGT ZICHTZENDING DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Met garantie. Prijs f 6.- KAMPERLAND. C. VERSLUIS. openbaar ta/verkoopen: openbaar te verkoopen: steenen schuurtje en tuintje/ De timmermanswerk plaats en erf openbaar te mkoopen: openbaar te verkoepen: met voorttiin Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12>/2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. men vereenigingen ter bevordering van vreemdelingenverkeer, hier lijkt het soms meer op verbanning van vreemdelingen, behalve liedjeszan gers of harmonikaspelers en derge lijke krijgen we genoeg. Waarlijk gun ieder op gepaste manier zijn genoegen en tracht niet iedereen aan banden te leggen, op een eilandje als het onze worden we toch al niet verwend aan uit gaan of genoegen, maar staan des te meer onder politiecontrole, want: Wat wettelijk in ons land verboden is Kan uit zijn hoofd de knapste bol niet weten. Maar het beetje wat men straffeloos nog kan doen Dat kan de stomste ezel niet vergeten. De Notaris J. K. C. MATTHIJS, te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur voor/de er ven Th. de Fouw-ran der Weele aan het sterfhuis te Co- lijnsplaat a. d. Nieuwenweg B 8, in het als: kabinet, linnenkast, tafels, stoelen,yspiegels, kachels, 3 vee- renbedflen met toebehooren, huis houdelijk gerief, wasch- en schuur gei/i, arbeidersgereedschappen en hsngeen verder zal worden aan geboden. Etetaaldag 27 Mei 1932. De Notaris J. K. C. MATXHIJS e Kortgene is voornemens/dp des avonds 6 irtfr in het hotel „Graaf van Brrfen" te Kortgene voor de heererj/'E. J. MAAS en J. BLOK/wegens vertrek, in het A. te Kortgene aan de Burgemeester Snellenstraat No 135g, groot 1.95 Are. aldaar naast sub A groot 1.98 Are. Te veilen in 2 perceelen en ge combineerd. Te /anvaarden 1 Mei 1932 of eerdar bij ontruiming. Te bezichtigen Dinsdag 23 Fe bruari 1932 van nam. 24 uur. /Nadere inlichtingen bij den no taris. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om half 2 /ur aan de schuur en ten verzoeke van den heer J. VAN GILST /e Colijns- plaat, in het als: Leentje, li/re merrie 7 jaar, (V.B.), Nora,/liere merrie 4 jaar. 4 eenjarigepssen en vaarzen. Voorts: 2 mmwagens, veerwagen, tilbury, r/lslee, Rudsack wend- ploeg, v/elploeg, diverse eggen, zaaimadnine, wiedmachine, pee molen/ stroomolen, windmolen, tuimefkarn, rieken, vorken, schop pen/ harnassement, stroo, eenig hui$raad, w.o. tafels, stoelen, le- di/ant, enz. Betaaldag voor solide Noord-Bev. koropers 1 November 1932. I Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemepe op des wfmiddags om 1 uur op het hofsteedje en ten verzoeke van den Heer I. E. DE REGT. te Kamper land, wegens verkleining van be drijf, in het als: Madam, bruine me/rie aftands, Cula, liere merrie 6/ jaar, Nora, vos merrie 5 jaar, 2 beste melk koeien w.o. 1 pas/gekalfd en 1 aan de rek, jaarling os, 5 aan- houdkalveren, 60/kippen met ha nen, 20 eendetv met woerd, 3 kalkoenen. Voorts: menwagen, driewielskar, veldkar, wielploeg, Cocksploeg, zaaimachine,/liverse eggen, stroo- pee- en win/molen, dorschmach., ros met stangen, Utrechtschwa- gentje, graanzeven, aardappel- zeeft, sTeper, ijz. waterbak, diverse nieuwe goten, vorken, rieken, schoppe», rijven, ijzeren rolblok, wiedmafchine met aanaardmessen, grintplslnken, klaverruiters, palen, afhein/ngsdraad, partij Iucern- en kant/ooi, partij mangels, har nassement, twee stel le klas monfetertuig, 3 kuikenhokken, ton ner/ melkontroomer (Melotte), kajfn, roómbussen, boterbak, mest in/ den mestput en al hetgeen verder zal worden aangeboden. Bet'aaldag voor solide Noordb. koo- pers 1 November 1932. /Bergplaats voor fietsen. I Te koop bij inschrijving: van den Heer C. VAN GOUDS WAARD te Kamperland het aldaar, aan den Véerweg, B 146, groot 1.95 Are./ Te aanvaarden 1 Mei 1932. Te beziptvtigen op aanvraag bij den verlrooper. Bripfjes in te leveren ten kanto re van den notaris J. K. C. MAT- THI|S te Kortgene, vóór of op 4 Tvlaart 1932. B te W. Zeer tot mijn verwondering las ik dezer dagen in een van onze plaatselijke blaadjes een verslag der vergadering onzer gemeente waarin o.a. ter sprake kwam een verzoek der A.R. en C.H. kiesverenigingen alhier, ter verkrijging van een tap- verbod op Zondag. Gebeuren dan te W. op Zondag zulke ongeregeldheden die een der gelijk verbod noodzakelijk maken? Hoe het op Kamperland gesteld is weet ik zoo niet, kan ik dus niet over oordeelen, maar wat alhier be treft, is zulk een verbod heelemaal onnoodig, daar hier zoover ik weet niets gebeurt dat aanstoot geeft, of als zondagsontheiliging aanleiding geeft. Ik zou zeggen, hebben we nog geen voorbeeld genoeg aan Amerika Wat daar op gebied der droogleg ging gebeurt schreit ten hemel. La ten we oppassen dat het middel niet erger wordt dan de kwaal. Want wat zien we nu reeds gebeuren. Hier geen kermis, geen dansen. Wanneer in naburige gemeenten iets derge lijks plaats heeft, het jonge volkje van hier stroomt per fiets of auto bus er heen, zeer tot schade niet alleen van h.h. caféhouders, maar ook andere neringdoenden, die al len helpen de belasting te betalen maar zoodoende het middel zien ontnomen, ze te verdienen. En waar blijft een, soms noodig, ouderlijk toezicht, wellicht zonder verlof der ouders er heengegaan om laat in den nacht thuis te komen. Waar zal de vreemdeling binnen gaan, die Zondagsch, om zijn dorscht te lesschen of om voor het weer te schuilen een café wil binnengaan maar de deur gesloten vindt. De inzenders van bedoeld verzoek zou den wellicht raar op kijken wanneer zoo iemand bij hen binnenliep. Op vele plaatsen in ons land treft Mijnheer! Vergun mij s.v.p. voor onderstaan de een plaatsje in uw gastvrij blad, Bij voorbaat mijn harteiijken dank.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1