NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD m Waschapparaten Pp lucht Het Woonhuis Hef Woonhuis Bouwlam Bouwland denlandbouwersmspan Het Wooi huis, iwersinspan denlandboutfersinspan Stalen Eggen. Woensdag 24 Fetad/fe, Vrijdag 26 Februari 1932, Zaterdag 2 7 Februari 1932 Woensdag 2 Klaart 1932, Vrijdag 4 Maart 1932, No. 1762 Zaterdag 20 Februari 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Met garantie. Prijs f 6.- KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Verkeerslessen van den A.N.W.B. openbaar te verkoopen: en Erf openbaar f^varkoopen: en Erf openbaar te verkoopen: 14 stuks hoornvee openbaar te verkopen: steenen en tuintje uurtje iermanswerk- lats en erf openbaar te^erkoopen: openbaar te velkoopen: Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. - Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Het aantal verkeersongevallen, als gevolg van de snelle uitbreiding van het verkeer, neemt ieder jaar nog steeds schrikbarend toe. De statistieken wijzen uit, dat percents gewijs de jeugd het ergst aan de gevaren van het verkeer is bloot gesteld en ook, dat veel meer dan de helft vlth het aantal verkeers ongevallen veroorzaakt wordt door het niet kennen en het niet opvol gen van de verkeersregels. Het is daarom dringend noodig, de jeugd te beschermen tegen de gevaren van het verkeer. Door ver- keersonderwijs op school en door voorlichting in het gezin kan het kind de verkeersgevaren en de re gels van den weg leeren. Maak het kind niet bang voor het gevaar, maar leer de kinderen het gevaar kennen en leer ze hoe ze het ge vaar kunnen ontwijken. Gewen ze aan het gevaar, dan wordt het ont wijken ervan een tweede natuur en onbewust zullen zij dan op een cri- tiek moment de noodige bewegingen maken on het gevaar te ontgaan, sneller en doelmatiger, dan wanneer ze er eerst over moesten gaan den- kev. Wanneer iemand in zulke ge vallen zou moeten gaan denken, dan was hij al overreden, vóórdat hij uitgedacht was. Ten einde de verkeersregels meer algemeen bekend te maken, heeft de A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, zich al sinds jaren met het verkeersvraagstuk in zijn vollen omvang bezig houdt en nuttig werk gedaan heeft op het gebied der ver keersveiligheid, thans kosteloos een nieuw leermiddel beschikbaar ge steld, ten dienste van het verkeers- on^rwijs in de hoogste klasse van alle lagere scholen. Dit leermiddel is een stel van 18 gekleurde zegels, die in den trant van de bekende schoolplaten van den A. N. W. B., naast elkander afbeelden een ver- keersfout en hoe 't wel moet. Alle afbeeldingen hebben betrekking op verkeersfouten van kinderen. Van deze zegels heeft de A.N.W. B. een serie clichè's met bijschrif ten ter beschikking gesteld van de redactie van dit blad. In een aan tal opeenv. nummers zal zoo'n plaat je worden afgedrukt, met een korte, gemakkelijk te onthouden verkeers- les. Met behulp van deze „verkeers lessen" kunnen ook in het gezin de kinderen vertrouwd worden gemaakt met de regels van het verkeer. Als die verkeersregels er goed inzitten, zal menig ongeluk kunnen worden voorkomen, zullen vele kin derlevens worden gespaard en zul len rouw en leed, de schaduwzijden van het moderne verkeer, minder huisgezinnen bezoeken. Wij bevelen dus deze „Verkeers lessen van den A.N.W.B.", welke 18 achtereenvolgende keeren in ons blad zullen verschijnen, ten zeerste aan in de aandacht onzer lezers en speciaal in de aandacht van hen, die kinderen hebben! De Notaris J. K. C. MATTH1JS te Kortgene is voornemens vom de erven van wijlen de echtereden TH. DE FOUW-van de/Wee- Ie op des avonds 6' /2 uu/ 'n het Hotel „de Patrijs", te C/fijnsplaat, in het aldaar, aan den Nieuwen weg, B 8, groot 06 ccnliaren. Te .aanvaarden bij betaling, ui- terlij/ 24 Maart 1932. 'k bezichtigen Zaterdag 20 Fe bruari 1932 van nam. 24 uur. Nadere inlichtingen bij den No taris. De Notaris J. K. C. MATTHJj te Kortgene is voornemens opy des avonds na afloop dér veiling voor de erven Th. de /ouw, in het hotel „De Patrijs" te/Colijnsplaat, voor den Heer W. yAN GOUDS WAARD, in het te Colijnsfdaat in de Achterstraat B 171, /root 50 centiaren, verhuurd aan Iz./Platschorre voor f 1.75 per week. 'bezichtigen Maandag 22 Fe- i 1932 van nam. 24 uur. ladere inlichtingen bij den no- t; Bij inschrijving te pachten, 'voor 3 jaar, ingaande terstond: A. van den heer P. DIELEMAI te Middelburg, q.q. 4.35.60 H.A. of 10 gem. 135ro/den in den Rippolder. B. van den heer J. I/AIWAIM te Middelburg 4:94.10 H.A. of 11 gahi. 256 roeden in den Mariapblder. Thans alles in gebruik bij dhr I. E. de Regt. Briefjes in/te leveren voor beide perceelen afzonderlijk, met opgaaf van 2 sol/de borgen, ten kantore van Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortge/e, vóór of op 25 Februari a.s. alwaar tevens nadere inlich tingen zijn te bekomen. ix kan ook ingeschreven worden v/or kleinere gedeelten. Met Maart een arbeider ge vraagd, vast werk, bij I. WISSE, Onrustpolder. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kottgene is voornemens op des namiddags om 12'/2 uur, t< verzoeke van Mej. de Wed. J. RAEL- VERHULST te Kamper land op de door haar bewo/nde hofstede, in het als: Marie, bruine merrie 10 jaar, Nelly, liere merrie 6/aar, Moes, liere ruin 5 jaar, Mi/a, vos mer rie 3 jaar. als: 5 beste melkkoeien, w. o. 2 aan de rekening/ 3 ossen van 1 ]/2 tot 2 jaar, 4 ee/-jarige ossen en vaarzen, 2 kal/eren, 4 loopvar kens, kippen. Verder: 2 menwagens, w. o. 1 met breed beslag/ veldkar, veldslede, sleper, Mel/tte wendploeg, (als nieuw), zaaimachine, wiedmachi- ne, ijzereiy rolblok, cultivator, di verse eggen, w.o. zigzag- en ket- tingegge/ pee- en stroomolen, grintpla/ken, zwingen, vorken, rijven, Zieken, schoppen, ladder, 1 2 H.li, ijzer- en touwwerk, har- nassei/ent, partij balen, draadpa- len, /klaverruiters, wagenassen, patc/tassen, een partij klaver- en looi, mangels, Bernard mo tor/3 P.K., waschmachine, tuin- ik, vulkachel en al hetgeen vdrder zal worden aangeboden. Betaaldag voor solide Noord-Bev. kobpers 1 November 1932. Bergplaats voor fietsen. De Notaris j. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des avonds 6 uur in het hertel „Graaf van Buren" te Kortgene/oor de heeren E. J. MAAS fn J. BLOK, wegens vertrek, in/het A. te Kortgene Snellenstraat Are. de Burgemeester no 135g, groot 1.95 aldaar nhast sub A groot 1.98 Are. Te geilen in 2 perceelen en ge- combi/ aanvaarden 1 Mei 1932 of eerdfer bij ontruiming. 'e bezichtigen Dinsdag 23 Fe- bi/iari 1932 van nam. 2—4 uur. Nadere inlichtingen bij den no taris. Deurwaarder G. HEIJBOER yte Kortgene is voornemens op des namiddags om half 1 uur aan de schuur en ten verzoeke van den heer J. VAN GILSy te Colijns- plaat, in het als: Leentje,/liere merrie 7 jaar, (V.B.), Nora, liere merrie 4 jaar. 4 eenjarige ossen en vaarzen. Voorts: 2/menwagens, veerwagen, tilbury/ rolslee, Rudsack wend- ploeg/wielploeg, diverse eggen, zaaimachine, wiedmachine, pee- molen, stroomolen, windmolen, tuiunelkarn, rieken, vorken, schop pen, harnassement, stroo, eenig h/israad, w.o. tafels, stoelen, le- fikant, enz. B/taaldag voor solide Noord-Bev. /oopers 1 November 1932. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 1 uur op het hofsteedje en ten verzoeke/an den Heer I. E. DE REGT. te/Kamper land, wegens verkleining/ van be drijf, in het als: Madam, bruirfe merrie aftands, Cula, liere merrie 6 jaar, Nora, vos merrie 5/jaar, 2 beste melk koeien w.oh pas gekalfd en 1 aan de rek/jaarling os, 5 aan- houdkalvenen, 60 kippen met ha nen, 20 /enden met woerd, 3 kalkoened Voorts: /nenwagen, driewielskar, veldkar/ wielploeg, Cocksploeg, zaaima/hine, diverse eggen, stroo- pee- dn windmolen, dorschmach., ros n/et stangen, Utrechtschwa- gentiÉ, graanzeven, aardappel- zeef», sleper, ijz. waterbak, diverse nieuwe goten, vorken, rieken, schloppen, rijven, ijzeren rolblok, wiëdmachine met aanaardmessen, gnlntplanken, klaverruiters, palen, afheiningsdraad, partij lucern- en l/anthooi, partij mangels, har passement, twee stel le klas nonstertuig, 3 kuikenhokken, ton- nen, melkontroomer (Melotte), I karn, roombussen, boterbak, mest in den mestput en al hetgeen verder zal worden aangeboden, betaaldag voor solide Noordb. koo- pers 1 November 1932. Bergplaats voor fietsen. In voorraad Levering op proef Agent rapr'Noord-Beveland, M. A. DE VOS Stfxrfnsmederij, Wissenkerke.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1