NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Alle soorten Kamerplanten denlandbeuwersinspan Bouwland dentandbouwBrsjnspan een lezing GOES JSC. DE DREU 5°/„ Pandbrieven a 99' Donderdag 18 Februari 1832 Vrijdag 26 Februari 1932, Woensdag 2 Maait 1932, No. 1761 Zaterdag 13 Februari 1932. 38e Jaargang. openbaar te verkoopsn EEU PARTIJ openbaar te vsrkoopen: 14 stuks hoornvee openbaar te verkoopen: met lichtbeelden, Koopakten en Huurcontracten Boedelscheidingen enz. een oude en jonge beer alle soorten kolen. De bekende en onbekende schuldeischers der onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van den Heer JAN STEPHANUS DE REGT, overleden te Bergen op Zoom 18 Januari 1932, worden bij deze opgeroepen, hunne vorderingen in te dienen ten kantore van den notaris J. K. 0. Mat thijs te Kortgene vóór 9 Maart 1932. Porphyre, Basalt, Hoogovenslakken, Keien, Stortsteen, enz. enz. N.V. BASALTWERKEN LöH GOES BASALTZUILEN EN -ZETSTEEN N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikj.ee stelt verkrijgbaar VAN HEEL Co. GOES Aan- en Verhoog van Effecten &n Qoupens. Namen geiden a deposito Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOOflEU El VEBVE1 FRANCO ZENDING. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer I2'l2 cent. KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. De Notaris J. K. C. Matthijs te Kortgene, is voornemens voor den Heer IWr. J. A. HEYSE te Middel burg op des nams. 1 uur aan de dijken van het Ambacht Oud-Campen en Soele kerke bij de hofstede van den Heer H. Markusse in het zulks in 31 perceelen. Betaaldag 1 Juli 1932. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags om 12'/2 uur, ten verzoeke van Mej. de Wed. J. IS RAEL - VERHULST te Kamper land op de door haar bewoonde hofstede, in het ais: Marie, bruine merrie 10 jaar, Nelly, liere merrie 6 jaar, Moes, liere ruin 5 jaar, Mina, vos mer rie 3 jaar. als: 5 beste melkkoeien, w. o. 2 aan de rekening, 3 ossen van P/2 tot 2 jaar, 4 een-jarige ossen en vaarzen, 2 kalveren, 4 loopvar- kens, kippen. Verder: 2 menwagens, w. 0. 1 met breed beslag, veldkar, veldslede, sleper, Melotte wendploeg, (als nieuw), zaaimachine, wiedmachi- ne, ijzeren rolblok, cultivator, di verse eggen, w.o. zigzag- en ket- tingegge, pee- en stroomolen, grintplanken, zwingen, vorken, rijven, rieken, schoppen, ladder, >/2 H.L., ijzer- en touwwerk, har- nassement, partij balen, draadpa- len, klaverruiters, wagenassen, patentassen, een partij klaver- en kanthooi, mangels, Bernard mo tor 3 P.K., waschmachine, tuin bank, vulkachel en al heigeen verder zal worden aangeboden. Betaaldag' voor solide Noord-Bev. koopers 1 November 1932. Bergplaats voor fietsen. Bij inschrijving te pschten voor 3 jaren, ingaande terstond, 3.01.60 H.A. of 7 gem. 70 roeden aan den Zuidlangenweg te Colijns- plaat, thans in pacht bij den heer J. van Gilst. Aanbiedingen, met opgaaf van 2 solide borgen of pacht vooruit, in te zenden ten kantore van Deur waarder Heijboer te Kortgene vóór of op 18 Februari a.s., alwaar na dere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens op des namiddags 0111 half 2 uur aan de schuur en ten verzoeke van den heer J. VAN GILST te Colijns- plaat, in het ais: Leentje, liere merrie 7 jaar, (V.B.), Nora, liere merrie 4 jaar. Voorts: 2 menwagens, veerwagen, tilbury, rolslee, Rudsack wend ploeg, wielploeg, diverse eggen, zaaimachine, wiedmachine, pee molen, stroomolen, windmolen, tuimelkarn, rieken, vorken, schop pen, harnassement, stroo, eenig huisraad, w.o. tafels, stoelen, le dikant, enz. Betaaldag voor solide Noord-Bev. koopers 1 November 1932. Een gezelligen en lee'zamen avond aangeboden. Op uitnoodiging van het leesge zelschap „Unitas" te Wissenkerke zal op Maandag 15 Februari a.s., aanvangende te 7 uur nam., in het gymnastieklokaal der O.L. school te Wissenkerke door den Heer S. SELLENRAAD van de Philip's fa brieken te Eindhoven, worden gehouden, over moderne huisverlichtingen en radio. Vervolgens zal door den Heer F. H. KONING van de N.V. Phi lips' radio een filmvoorstelling ge geven worden, met explicatie, af gewisseld door een gevarieerd muziekprogram met versterker-in stallatie. Toegankelijk ook voor niet-leden van „Unitas" op toegangsbewijs dat, tot een beperkt aantal, gratis verkrijgbaar is bij den Veldwachter W. Heijboer. Leden van „Unitas" kunnen ge- zins- of familieleden introduceeren. Voor het opmaken van van vaste goederen enz. als mede voor belast zich tegen billijke ta- iieven Deurwaarder G. HEIJBOER. A. W. MARCUSSE te Wissenker ke heeft ter dekking aan billijk tarief. Aan hetzelfde adres verkrijgbaar TELEFOON 93 levering van aan concurreerende prijzen. TELEFOON 93 levering van uit eigen groeven in Duitschland. Vraagt off arte. Verhuren Safe-loketten in eike grootte en prijs. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Moterverzekering, enz. enz. Houden zitdagen van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene ten huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat bij M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag der maand teWissenker ke in Hotel „WIELERSRUST" Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Marknsse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdjjk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- lerom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1