NOORD-B EVELAI TEN Tl Alle soorten Kamerplanten BIJKANTOOR Credieten, Deposito's, Effecten, m. SAFELOKETTEN. De Twentsche Bank N.V. JAC. OE DREU Hoera, ze zijn er. fat zijn er? Uil LUCHTPO Bij iedere winkelier en caféhouder in Noord- Beveland verkrijgbaar. IDERKERK. 6E6R. No. 1760 Zaterdag 6 Februari 1932. 38e Jaargang, AMSTERDAMSCHE BANK N.V Telefoon Na 441 (2 lijnen) en Huurcontracten Boedelscheidingen enz. S-5 P.K. Victoria n^otor 1-3 P.K. Bemar$ihotor I Melichar Zaaimach. 2 wiedmacbinss driedeelige houten landrol KANTOOR GOES Credieten voor den Handel. Deposito. Rekeningféeurant. Vreemd/geld. Alle Ejnectenzaken. SAFE DEPOSIT 70 kantoren in Nederland Porphyre, Basalt, Hopgfivenslakken, Keien, Stortsteen, enz. enz. N.V. BASA1 fERKEN LöH (SALTZUILEN EN -ZETSTEEN GOES K.L.M. Startér 5 cent. K.L.M. Piloot 6 cent. K.L.M. Avanti 8 cent. K.L.JM. Pitillos 10 stuks voor 30 ct. Aanbevelend, 1 '1 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. GEVESTIGD TE AMSTERDAM Kapitaai ff 65.000.060. Reserve ff 46.1 (tijdelijk gevestigtr Vlasmarkt 18 Geachte Uitgever. De eigenaardige toestand hier ter plaatse nopen ons U beleefd te ver zoeken eens gebruik te mogen ma ken van de door U onlangs aan geboden vrijheid in uw blad. Wat is het geval. Allerwege klaagt men over crisis en melaise, en het lijkt of alle menschen zich opmaken om die moeilijke tijden gezamelijk door te komen. Mijnheer,4k schrijf hier bo ven „het lijkt" maar nu vragen wij het groote publiek, is het werke lijk zoo? Als wij dagelijks rondom ons alles eens op nemen, is het dan werkelijk zoo, zooals wij allen doen uit komen? Zijn wij allen niet te groote ego- istén? Het is dan -ook in dit verband, dat wij als bestuur der N.C.L.B. allen toeroepen, laten trachten deze tijden niet moeilijker te maken dan zij is. Onze ongeorganiseerde arbeiders roepen wij toe organiseert U ej/ brengt door uw houding niet noode- loos de gemoederen uwer mede arbeiders in beroering. Ook voor de georganiseerden kost het een offer, en wenscht U niet te organi- seeren, werpt U dan niet op de ge meenschap, want dan blijkt, dat U wel in de voordeelen wil deelen die organisatie in het algemeen biedt maar niet wil helpen steunen. Ons Edelachtbaar bestuur der gemeente vragen wij beleefd doch dringend, geeft ons dat, wat op andere gemeenten onze mede-ar beiders ook genieten. De neeringdoenden roepen wij toe, houdt niet stelselmatig de prij zen van onze noodzakelijke eerste levensbehoeften hoog, opdat maat regelen, zooals thans met de kolen, achterwege kunnen blijven. En de georganiseerden roepen wij toe, laat U door allerlei dingen uw hoofd niet op hol brengen, want daar is niets volmaakt op deze wereld, en ook onze eigen fouten zijn legio U mijnheer dankend voor de ver leende plaatsruimte verblijven wij. Het bestuur der N.C.L.B. afd. Wissenkerke. Voor het opmaken van van vaste goederen enz. als mede voor belast/Zich tegen billijke ta rieven Deurwaarder G. HEIJQCER. TE KOOP (met of zonder/pomp) breed/L80 cM. met kamrad *(dres: M. ZUIJDWEG Heinkenzand. gevestigd te Amsterdam KAPITAAL EN RESERVES f 56.500.000 Groote Markt II -13 TELEFOON 93 levering van aan cencurreerende prijzen. TELEFOON 93 levering u)t eigen groeven in Duitschland. Vraagt offerte.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1