NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Zaaknachine SANETAS Filmvertooriingen Alle soorten Kamerplanten 'BRAAK JAC. DE DREU GOES. UIENZAAD, verbeterde Rijnsburger, Vrijdag 5 Feta VAN HEEL Co. yS GOES W No. 1759 v Zaterdag 30 Januari 1932. 38e Jaargang. Groote Afbraakveiiinr Haven Kamperlanj openbaa/te verknopen: ^Koninklijke Ververij, AUG. BIERENS STOORRE! Victoria motor^vP.K.) Manshpjt van Hoeks imertarwe arbeidersyyconitTg Gale Eigenjieffiier Pootaanfappelen Chemische Wasscherij DORDRECHT WERWEM mCO ZENDING. m Aan- en Verkoop waff'Effecten en Coupons. fflemenjfelden a deposito. Porphyre, Basalt, Hoogovptfslakken, Keien, Stortsteem/énz. enz. N.V. BASALTjPERKEN LöH GOES ÏALTZUILEN €N -ZETSTEEN te Colijnsplaat te/Wissenkerke te Kortgene f 8.- per Kg. joh VR0Efi|NDEWE|J ZN DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 «grijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12V2 cent. KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex Deurwaarder G. HEIl^ÖER te Kortgene is voornemens .Op des morgens 10 uyf aan bovengen, haven, voor denbeer B. PAAU- WE, in het een voil^/scheepslading beste 3 afkoiVstig van fabrieken en loodsen, alsimoote partij planken, balken^ /bben, stijlen, platen, gordingen, /palen, schroten, latten, tengels, deuren, brandhout, enz. In de op 22 dezer te Kortgene gehouden Algèmeene vergadafring der kOnderl. Veeverzekering Xlaat- schappij „Noord-Bevelandy bleek o.m. uit het jaarverslag /an den administrateur, dat de vereeniging in bloeienden toestand/erkeert. Bij een geringe m^miebetaling hebben beide afdeelj/gen (Paarden en Melkvee) moo/e reserves ge kweekt. Bij de afdeeli/g Paarden is de reserve van diafn aard, dat op be stuursvoorstel werd besloten de premie dit Lfiar met ongeveer één procent te ^rlagen. Als bestuursleden werden her kozen J. p. van de Linde en J. L._ Hoveijn,/erwijl in de vacature, ont staan daor het bedanken van den Heer J/M. Bom, werd gekozen de Heer W. C. van der Weele. Ni/uwe leden worden te allen tijd^ aangenomen. verzekering gaat in onmiddel- nadat het vee is opgenomen. Aen verbindt zich slechts voor jaar, met een opzeggingstermijn [mn twee maanden vóór het sluiten van het boekjaar. Informaties worden gaarpeT ver strekt door het bestuup A.X<RTOG, Directeur. TH. WOLSE, Administrateur. TE KOOP een in goeden staat zijnde/ Ook te bekomep goedgekeurd vanwege de Z. L. M. lonster en prijs op aanvraag. Adres: J. M. BOM, Colijnsplaat. Te koop of te huur staande te Wissgnkerke, adres: M. BQUWËNSE. Kortgene. TE KOOP Een in zeer goeden stajj gebruikte ■zijnde systeem Srfiyth 1.80 c.M. breed 10 rijenjfl] P. H. NOORDHOEK, land bouwwerktuigen, Kortgene. TE KOOP van goedx^ewas. P. QJE£eMAN Mz. Kamperland. Segeerst iat H 88 Middqjtfurg: Qummiwsrsn PatsntgsneasprfadelBn Verband-, Vpfplagings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, C. KETELAARS. Vraagt eens prij^etfurant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A^"G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortej W. BosselKar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; JXTVil- dercpa-ColuDSplaat; P. Eikenhout. Kats. Verhuren Safe-lokettcpfm elke grootte en prijs. AssurantiënTransportverzekeringen, Auto- en Mpfor ver zekering, enz. enz. Houden zitdape® van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene tep^miize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der mapau te Colijnsplaat bij M. DE FOTJW en 2e en 4e Woensdag dej>-rffaand teWissenker ke in Hotel „WIELERSRUST" TELEFOON 93 levering van aan concurreerende prijzen'. TELEFOON 93 levering uij/éigen groeven in Duitschland Vraagt offerte. Hiermede hebben wij het genoegeA U uit te noodigen tot een OPENBARE VOORDRACHT over: „Dp^lmatige voeding met betrekking tot cle Maggi's Producten", verbonden met l/elangrijke in de zaal van Hofel „Zeelandia", Voor straat, op MAANDAGAVOND 1 Februari a.s. aanvang hal/acht precies. in de zaal/van Hotel „de Kroon", Voor straat, o/ DINSDAGAVOND 2 Februari a.s. aanhang zeven uur. e zaal van Hotel „De Stadswijnkelder" WOENSDAGAVOND 3 Februari a.s. Aanvang zeven uur. Om de beschikbare ruimte voor volwassenen te reserveeren, worden kinderen niet toegelaten. Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen FILIAAL AMSTERDAM Hiermede deelen wij U mede, dat de bestellingen op ons zich de laatste dagen zoo ophoopen, dat we weldra geheel uitver kocht zullen zijn. Wij noteeren nog zoolang de voorraad strekt Bestellingen rechtstreeks aan ons. of aan een van onze plaatselijke vertegenwoordigers. Wij deelen dit mede, daar thans niemand onkundig behoeft te zijn van de schaarste van dit artikel, voor de latere teleurstelling van uitverkocht. Verder nog onze specialiteiten Wortelzaad, Flakkeesche ver beterde stomppunt en onze Voederbietenzaden. Vraagt onze volledige prijscourant aan. Op enkele plaatsen, waar nog niet vertegenwoordigd, agenten Zaadteelt en Zaadhandel.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1