NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD ZAAD, verbeterde Rijnsburger, [DES Uitvoering SANETAS JAC. DE DREU Van 25 tot en met 30 Januari VOORTZETTING BAUNJjOPRUIMING Korfóene. L Maas Zonen. No. 1758 Zaterdag 23 Januari 1932. 38e Jaargang. Scheerapparaten f 8.- per Kg. JOH. VRÖEGINDEWEIJ ZN. grove steensS; Donderdag 28 Mnuari una Arbeiders woonhuis-- UIENZAAD Porphyre, Basalt, jMogovenslakken, Keien, Stortetéen, enz. enz. N.V. BAS&tTWERKEN LÖH GOES IASALÏZUIIEN EN -ZETSTEEN Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG BiERENS - - DORgJUECHT ip ryyyyyibj ICO ZENDING. 1Ü VAÜ HEEL Co. s-j^<ÏOES Aast- en Verkoop van Effecten en Coupons. Nemen gpEffcsn a deposito. Heerenpantalons vanaf f 2.50>en hooger lapis beige karpetten, prapm kwaliteit, ook in moderne dessins, met 20 PROCENT KORTING. Vitrage en allavernpfiegen ongekend lage prijzen, enz. Aanbevelend, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE W1SSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Alle soorten mesjes voor die apparaten Dames- en Heerenhaarsnijmachines KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f i.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wetteiijken tijd). Oplaag 1800 ex. Hiermede deelen wij U mede, dat de bestellingen op ons zich de laatste dagen zoo ophoopen, dat we weldra gehaël uitver kocht zullen zijn. Wij noteeren nog zoolang de voori^an strekt Bestellingen rechtstreeks aan ons, of aan eéri van onze plaatselijke vertegenwoordigers. Wij deelen dit mede, daar thans niëmand onkundig behoeft te zijn van de schaarste van dit artikgf; voor de latere teleurstelling van uitverkocht. Verder nog onze specialiteiten Wortelzaad, Flakkeesche ver beterde stomppunt>rfn onze Voederbietenzaden. voh^dige prijscourant aan. msen, waar nog niet vertegenwoordigd, agenten Zaadteslt en Zaadhandel. Vraagt onze Op enkele gevraa Burgemeester en Wethouders van Wissenkerke maken bekend ^lat de uitkomende bij de verbetering van deyweg naar Geersdijk voor de inge/etenen ver krijgbaar is a f 3,7 per voer. Zij die hiervan gabruik wenschen te maken moeten/daarvan opgaaf doen aan den h/er J. L. Krijger. De steenslaaf moet worden weg gehaald zoodfa men daarvan be richt krijgt. Burgemeester en Wethouders v/ornoemd, M. J. VERHORST, Burgemeester. N. D. v. d. HE1JDE, Secretaris De Voorzitter van het National Crisis Comité, afd. Wissenk^ke, brengt hiermede ter kennis dat nog als leden zijn toegetreden/de Hee- renJ. Geldof en C. ).Az Smit en dat in den loop van/de volgende week begonnen worden met het aanbieden van lijsten bij de in gezetenen te/inzameling van giften ten bate yan onze afdeeling. ïe Voorzitter voornoemd, M. J. VERHORST, fissenkerke, 23 jan. 1932. te geven op door het HarmoQtégezelschap ■elburg, ,Wilh$ met medewerking en optreden van het tooneej^ezelschap uit Kortgene in de zaan van dhr J. Haringman te Colijr^gplaat. Aanvang 7 uur. "faatsbespreking a 10 cent. TE Te bevragen^bij^u VERBURG, Wjssr^krTlfér Gevraagd tegen 1 Maart-lusTeen arbeidersgezip^tfyJ. BRUIJN- ZEEL, VierTfng beschikbaar.. Nog verkrijgbaar: teelt 1931, Mooie eerstelingen/Zetpoters, met 10 goedgekeurd? f 0.10 per Kg. Voederbieten Ongineele Elite f 0.78 per Kg/Ontsmet 10 cent verhooging Reuzen/Victrix Suikerbiet f 0.62 pei^g. Ontsmet op verlangen. Roosjmdaalsche Maaiklaver f l.l^per Kg. e soorten voor echtheid ge- :andeerd. kamperland. A. DE BRUINE Az. Segeerstaat H Qummiwapën Patentgsnasimiddslsn VBrband-yVerpIegintjs- en Hytjiëmschs Artikelen Aanbevelend, JC. KETELAARS. TELEFOON 93. levering van aan concurreerengi? prijzen. TELEFOON 93 levering van eigen groeven in Duitschlartd. Vraagt offerte. Vraagt eens prijscouiafffaan, het is Uw voordeel. Agenten: Ar'G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bci&séfaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- dprtfm Coliinsplaat; P. Eikenhout. Kats Verhuren Safe-lokettenjir'elke grootte en prijs. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en S¥lo$drverzekering, enz. enz. Houden zitdagga^van smorgens 912 uur iederen Donderdag te Kortgene ten^öuize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maajtêFte Colijnsplaat bij M. DE POUW en 2e en 4e Woensdag der jtrSand teWissenker ke in Hotel „WIELERSRUST"

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1