NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD RECLAME:/7^ Kamperland Abr. Buijze SANETA Mr/Franco zending, STOOEÜ1E Bi VERVEN No.. 1757. Zaterdag 16 Januari 1932. 38e Jaargang, Hg Scheerapparaten publiek te verkoopen: publiek te verkóopen: Porphyre, Basalt, Hoogatfenslakken Keien, Stortsteejr; enz. enz. Woon- en winkelhuis £en woonhuis en erf Een woonhuis met tuin en erf Een Landbouwschuur en erf N.V. BASALJWERKEN LöH GOES BASALTZUILEN EN -ZETSTEEN DE schuur, vetstal en kippenhok ,- De liandbouwschuur mét bijgebouwen, open grond en erf I flesch wijn en een fréfvè literpot boerenjongens voor Mm cent. 1 pond koekjes vptfr 50 cent 1 groote Edamjtfer voor 95 cent. een^Kalf pond koekjes bij. Een wagenhuis m. tuin en bouwterrein De tuin aldaar, Koninklijke Ververij aug. bierens ChemischeJWésscherij - /^DORDRECHT Een kalfvaarsJeJtoefT, VAN HEEL Co. s-^GOES Aan- en Verkoop vait^Elfecten en Coupons. Nemen odlden a deposito. DRUK EN UITGAVE A. G. NI. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 """""U Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hehbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. Alle soorten mesjes voor die apparaten Dames- en Heerenhaarsnijmachines KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op Woensdag 20 Januari 1932, 's avonds te half 6 uur in het café „Dorpzicht" te Colijnsplaat, voor dhr JAC. VAN GILST aldaar, Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op voor dhr C. J. JANSÉ Pz. te Kats A. namiddags te hal3 uur, in het café „Het Wapen Aran Kats" TELEFOON 93 levering van aan concurreerende prijken. a. d. Nieuwenweg B 69, hoek Kerk buurt, groot 70 c.A. In eigen ge bruik. II. a. d. Kerkbuurt B 70, groot 65 c.A Beaif aard met het levenslang recht van gebruik en bewoning ten be hoeve van Mej. de Wed. Jac. van Qilst, geboren Den Hartigh. III. a. d. Kerkbuurt B 71, groot 1 A. 95 c.A. Verhuurd tot 1 Mei a.s. aan J. Hoogerheide voor f 2.50 p. week IV. a. d. Nieuwen weg, groot 2 A. 25 c.A. in eigen gebruik. TELEFOON 93 levering van uit/éigen groeven in Duitschland. Vraagt offerte. en steenen varkenshok met het erfpacht/recht van den grond te Kats, op het dorp, op den hoek van de /Kerkweg en de Achterstraat, grom 2 A. 13 c.A. met het erfpachtsrecht van deny,'* grond, a.d. Achterstraat, naast per ceel 1, groot i A. 30 c.A. Een en andier zeer geschikt voor n koemelkerij. Op gebruilj: perc. 1 op 1 Mei, perc. 2 op V Maart a.s. Deze peraeelen worden eerst af zonderlijk, daarna gecombineerd geveild, B. 's avonds te half 6 uur, in het café „Dorpzicht" te Colijnsplaat te Colijnsplaat, a.d. Zuidelijken of groenan achterweg, groot 10 A. 90 c.A. Zoolong de voorraad strekt geven wij nog deze Wie dit samen koopt voor f 2.35 krijgt Aanbevelend, a. d. Nieuwen weg, groot 6 A. 49 c.A. In eigen gebruik. Dagelijks te bezichtigen. Op gebruik perceel I 1 Mei en de perceelen IV en V uiterlijk 15 Maart 1932. De perceelen I en II worden eerst afzonderlijk en daarna ge combineerd geveild. Betaling: 16 Februari 1932. Hy potheek beschikbaar. groot 5 A. 5 c.A. Oir gebruik: perc. 1 op 1 Mei a.s./ perceel 2 bij de betaling. uombinatie dezer beide percee- leij blijft voorbehouden. Betaling: 16 Februari 1932. «Hypotheek beschikbaar, /inmiddels uit de hand te koop. ALGEMEENE VERGADERING Algemeene ledenvergadering/der Vereeniging „Het Groene Kn/is" te Kortgene op Donderdag den 21 Januari 1932, des avonds uur ten huize van den heer G. vin Malde- gem, hotel „De Stadsv^jnkelder." Agenda: a. Opening der verandering en no tulen vorige /ergadering. b. Ingekomen stu/ken. c. Vaststelling d/r rekening over het afgeloopen dienstjaar Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiytörsn Patsiitpüaessïdddslen Var as rut-, Verplegings- en Hygiënischs Artikelen. Vraagt eens pnjjtiourant aan, het is Uw voordeel. Aqentonu^C 6. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Borsthaar; Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- depdm Colijnsplaat; P. Eikenhout. KatB. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. d. Vaststelling eener begrooting voor het dienstjaar 1932. e. Verkiezi/g van 2 bestuursleden weg/ns periodieke aftreding der/heeren L. G. Gelderman- eiyj. L. Versprille. f. Vooj/fcomende zaken. yNamens het bestuur, De Secretaris, J. L. VERSPRILLE. N.Es. Zij, die lid wenschen te wor- Afn dezer vereeniging, kunnen zich Aanmelden bij den Secreraris. aan de rekeningjJjij-JAC DE KAM, Geersdiik, Verhuren Safe-loketteiKTnelke grootte en prijs. A ssurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Mdforverzekering, enz. enz. Houden zitdagen van smorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Kortgene^idn huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der matfnd te Colijnsplaat by M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag defmaand teWissenker ke in Hotel „WIELERSRUST" waarvjH^de betaling kan geschieden yTNov. 1932. Colijnsplaat, IZ. LAMSE.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1