NOORD-BEVELANOS ADVERTENTIEBLAD ItES RADIO RHEUMASSAN LAKI P. A. VAN DAMME. No. 1756. Zaterdag 9 Januari 1932. 38e Jaargang. Scheerapparaten publiek te verkoopep: Woon- en winkelhuis Een woonhuis/en erf Een woonhuis met tuin eiv erf Een La^dbouwschuur en erf Een utagenhuis m. tuin In bouwterrein BEKEURING Pootaardappej Voorradig, tegen rheumatiek, gpet^löO bij 235 c.M. prijs per 2 styiréT 5.90. Ons welbekentfgeel breikatoen Aanbevelend: L. MAAS ZONEN te Kortgene. INI nevelend Ka DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSgE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 j Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12</j cent. Alle soorten mesjes voor die apparaten Dames- en Heerenhaarsnijmachines KAMPERLAND. C. VERSLUIS. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Notaris J. C. KRAM te Kapelle is voornemens op Woensdag 20 Januari 1932, 's avonds te half 6 uur in het café/ „Dorpzicht" te Colijnsplaat, voo/ dhr JAC. VAN GILST aldaar a. d. Nieuwenweg B 69, hoeiK Kerk buurt, groot 70 c.A. In ^Igen ge bruik. II. a. d. Kerkbuurt B 70,/groot 65 c.A Bezwaard met het levenslang recht van gebruik en bewoning ten be hoeve van Mej. de/Wed. Jac. van Gilst, geboren Dery Hartigh. III. a. d. Kerkbuunt B 71, groot 1 A. 95 c.A. Verhu/rd tot 1 Mei a.s. aan J. Hoogerheide voor f 2.50 p. week IV. a. d. NieiAven weg, groot 2 A. 25 c.A. In e/gen gebruik. V. a. d. Nieuwen weg, groot 6 A. 49 c.A. f\ eigen gebruik. Degelijks te bezichtigen. Op gebruik perceel I 1 Mei en de perceelen IV en V uiterlijk 15 Maprt 1932. De perceelen I en II worden ee/st afzonderlijk en daarna ge combineerd geveild. /Betaling: 16 Februari 1932. Hy potheek beschikbaar. Wanneer een onnoozel burger volgens de Nederlandsche Wet geving, een overtreding begaat, 't zij gering of groot, is 't in vele gevallen direct maar, u is in over treding, dus ergo een bekeuring, doch als een Sec. Penn. eener ver- eeniging 't zij of die al dan niet Rechtspersoonlijkheid bezit, en in geen jaren rekening en vevantwoor- ding doet, mag vrij uitgaan, temeer waar 't geldt iemand die nog wel een overheidsbetrekking bekleed, mogelijk is de oorzaak hierin ge legen dat zulks een „Tijdelijk ge not" verschaft. Ik hoor de verzuchting al, ging het nu maar eens vriezen, en nu kunnen we nog niet kesteballen ook. P. RINS. TE KOOP Zeeuwsche Bontenjfltu^S tot 35, en Beveland£*ff)ij Uebr. WISSE, Onrush kost thans sjpefifs 25 cent per knot van I ons. 'er pak van 10 knot f 2.25. Vakkundige-aanleg en dito onderhoud behooren bij radio toestel. Wij ontvingen juist weder een mooie sortepmig in ver schillend fabrikaat, met losse en ingebouwde luidspreker. Deze zijn afkomstig uit fabrieken met een wereldpeputatie en worden door ons daarvan direct afgenomen, daardoor is U ook verzekerd van goedevganantie. Deze fabrieksgarantie wordt alleen gegeven 'door een erkend radiohan delaar. Tevens kunnen door ons alle/farantie-gevallen direct zelf behan deld worden daar wij toestemming hebben al de door ons ge voerde merken te opepén en na herstelling weer te verzegelen. Dit bespaart U du^ook tijdverlies. Koopt daarom aan het van ouds bekende en vertrouwde adres waar U niet/alleen keuze heeft in verschillende toestellen en onderdeelepff doch waar U ook door een gediplomeerd monteur bediend/wordt. Deze monteur is reeds enkele jaren met succes in óa# vak werkzaam. Aanbevelend, Firma K. H. SCHIPPERS Co. P.S. Door inruiling hebben wij weder enkele tweedehandsch toestellen af te geven. DE ZANGER AAN DEN W/ Een radiotoestel met ingebouwdep-^fuidspreker, dat op een console aan den nd kan hangen, dat een krachtig, glasheldpf geluid geeft en waar mee alle Europeescj^ stations - zonder dat ze elkaar storen '^✓beluisterd kunnen worden. Een toestel, da>^1angdurig gegarandeerd wordt en billijk iir prijs is. Kortomeen toestel, dat uw belangstelling zeker waard is en dat wij U gaarne woor een week op proef zullen geven. Vraagt er ons vandaag nog naar. ERRES K.Y.107f152.50. ERfcES K.Y. 108 f 175..

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1