BONTE ZETPOTERS VLOERKLEEDEN ZETPOTERS de kapitale Hofstede de Hofstede den Inboedel Het Woonhuis Prima Sigaren SANETAS met Bouw- en Weilanden met Bouw- en Weilanden BOUWLAND een WOONHUIS INBOEDEL Hout- verkoopingen ZETPOTERS IJSCLUB Wissenkerke Ledenvergadering op Dinsdag 12 Maart Zaterdag 16 Maart 1929 openbaar te verkoopen en Erf, OPENBARE SCHOLEN te Wissenkerke. Aangifte van nieuwe Leerlingen H.H. VEEHOUDERS. CASTREEREN ringen van stieren, varkens enz. Hotel-Café-Restaurant „ZEELANDIA" ZAAK N. VAN POPPELEN BURGELIJKE STAND Goedgekeurde een Werkster D e n i e u w s t e KLEINE BAZAR Wissenkerke OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING. op Woensdag 17 April 1929 openbaar te verkoopen: schuurtje, erf en tuin Zaterdag 23 Maart 1929 openbaar te verkoopen Eenigen rdag 14 Maart a.s. Vrijdag 15 Maart a.s. Zaterdag 16 Maart a.s. WISSENKERKE. Kostelooze Vaccinatie J. WESTVEER te BONTE Ondergeteekende betuigt haar hartelyken dank aan de Vereeni- ging voor Ziekenhuisverpleging alhier, voor de aan haar uitge keerde gelden als restitutie voor verplegingskosten van wijlen haar echtgenoot, in het ziekenhuis te Goes. Wed. G. VAN DEN BERGE- Kramer. Colijnsplaat. Myn hartelyken dank aan allen die my op myn 60ste jaardag zoo'n genoeglijke dag hebben be zorgd. Wissenkerke. CORN. DE MOOR. Getrouwd M. KALLEWAARD en P. A. HOVEIJN die, ook namens wederzydsche familie hartelyk dank zeggen voor do vele blijken van belangstelling roor en bij hun huwelijk onder- ronden. Wissenkerke, Maart 1929. 's avonds half 8 uur in het Gymnastieklokaal. Agenda Rekening en verantwoording. Verkiezing Bestuur. Vaststellen contributie 1930. Voorkomende zaken. DE SECRETARIS. Trouwe opkomst dringend ff ewenscht Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene is voornemens voor Mej. Wed. J. DE VISSER-van der Weele te Wissenkerke, op in het des namiddags om 2 uur aan haar woonhuis aan het molenpad, als: Notenh. kabinet, linnenkast, tafels, stoelen, spiegels, reg. klok, lampen, 2 sleekachels, kapokbed, dokens, kleeden, mat ten, kleerkisten, glas- en aar dewerk, potten, pannen, tobbe, heerenfiets, trap, wiedmachine, 2 kruiwagens, arbeidersgereed schap, 5 kippen, kippenhok, schuurtje, planken, 13 II.L. aardappels, brandhout, enz. Betaaldag 16 Juni 1929. des avonds 5 uur in het Café by II. Visser aan het molenpad te Wissenkerke wijk A no. 201, kad. Sectie II no. 370, groot I A. 25 c.A. Te aanvaarden bij de betaling. Nadere inlichtingen geeft den Deurwaarder. Een inwonende knecht ge vraagd bij G. C. MARIS, landb., Wissenkerke. kan geschieden te Kamperland op Zaterdag 16 Maart a.s. van Ö'/g—7 uur in de school of an ders bij het hoofd der school aan huis, vóór 20 Maart a.s. Te Wissenkerke en te Geers- dijk by de hoofden der scholen vóór laatstgenoemden datum. Trouwboekje meebrengen. De Burgemeester, M. J. VERHORST. Evenals vórige jaren biedt on- dergeteekende zich wederom be leefd aan voor het Van alle V6e-(ook zeugjes) en alle verder voorkomende werk zaamheden zooals het lederen dag te ontbieden op den tyd die U het geschiktst voorkomt. Tarieven beneden alle concurrentie. Bestellingen wor den gaarne aangenomen door ABR. HEIJBOER te Wissenkerke. Beleefd aanbevelend, A. J. MAARSMAN, Castreur Kortgene. Ondergeteekende deelt zijn ge achte clientele mede, dat hij zijn annex ruime auto-afspanning heeft overgedaan aan den Heer JAC. HARINGMAN. Dankende voor het genoten ver trouwen, beveelt hij zijn opvolger beleefd aan. M. A. SCHIKKER. In aansluiting op bovenstaande deelt ondergeteekende mede, dat hij de van den lieer M. A. SCHIKKER heeft overgenomen. Hopende door een vlugge en nette bediening zich het vertrou wen waardig te maken. Beleefd aanbevelend, JAC. HARINGMAN. Telefoon No. 6. Sigarenhandelaar Bergen op Zoom kom» volgende week zijn klan ten bezoeken met zijn Wegens ziekte der tegenwoor- dige, terstond een dagmeisje gevraagd bij Wed. L. STEENDAM Colynsplaat, A 165. Met Mei een dienstbode ge vraagd by M. DE BRUIJNE, land bouwer Kats. Segeerstaat H 88 Middelburg Bummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, A. C. KUIJLEN. Kortgene Overleden 26 Febr. Adriana Goo- seb, 87 jr. wed. van Pieter Wolse Gehuwd 28 Febr. Cornelis Ponse 23 jr. jm. en Elizabeth Verhuist, 26 jr. jd. Geboren 1 Maart. Cornelia Jaco- ba, d. v. Krijn Hendrik Schippers en Jacoba Marina Augustyu. 5 Catharina Christina, d. v. Gillis Jacobus van de Linde en Jacoba Levina Schrier. te koop bij M. DE REGT Marcz. Zeedijk Colijnsplaat. Mevr. Dr. MAAS te Colijnsplaat vraagt tegen 1 Mei voor eenige dagen per week. pas ontvangen I! TE KOOP: bonte, blauwe en bravo goedgekeurd door Z.L.M. bij C. J. DE KAM, „Molenzicht". De Notaris J. K. C. MATT.HIJS te Kortgene is voornemens des voormiddags 10 uur, in het café „Nimrod" te Kamper land, voor de FAMILIE DIELEMAN, in het A. genaamd Zorgvliet naby het dorp Kamperland in den Heer Jffnszpolder, groot 49.52.20 H.A. of 118 gem. 241 roeden (Schouwsche maat) B. genaamd „Kogelhof" nabij het dorp Kamperland in den Jacobapolder, groot 12.10.80 H.A. of 29 gem. 14 roeden (Schouwsche maat). Beide hofsteden zijn verhuurd tot rooven oogst 1933. Te veilen in diverse perceelen en combinatiën, te Kamperlaud in den Anna-Frisopolder, groot 2.93.70 H.A. of 7 gem. 14 roeden (Schouwsche maat). Te veilen in 2 perceelen en gecombineerd. Verhuurd tot rooven oogst 1929. te Kamperland aan den Veerweg B 25, groot 4.09 Are. Verhuurd tot 1 Mei 1930. Bezichtiging van de gebouwen der hofsteden op 9 en 10 April 1929 van namiddags 2 5 uur, en van het huis aan den Veer weg op 10 April 1929 van namiddags 2—4 uur. Betaaldag 17 Mei 1929. Notitien met perceelkaart 14 dagen vóór den verkoop verkrijg baar ten kantore van Notaris MATTHIJS, door wien nadere in lichtingen worden verstrekt. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des nams. 2 uur voor den Wel- eerw. Heer J. F. Th. VAN DER LINDE, predikant te Wissenkerke aan diens woonhui's aldaar aan de Voorstraat in het als: mahoniehouten linnenkast, mahoniehouten penantkastje, ei ken linnenkast, ledikanten, be- kleede stoelen, spiegels, schil derijen, bloemtafeltjes, matten, boeken, glas- en aardewerk en hetgeen verder zal worden aan boden. De uitgestelde voor den Heer DEGENAARS, zul len thans worden gehouden des namiddags om 4 uur te Wissenkerke. des morgens om 9 uur precies te Kamperland. des morgens om 10 uur te Colijnsplaat. Deurwaarder HEIJBOER. in het gemeentehuis op het dorp, op Dinsdag 12 Maart 1929, nam. half 2 uur; in de O.L. School te Kamperland, op Zaterdag 16 Maart 1929, nam. 2 uur. Trouwboekje meebrengen. U zult steeds tevreden zijn o- ver PRIJS EN KWALITEIT. PRIMA per pond Rollade óO cent Lappen 60 cent Stukjes 65 cent Prima Varkenskrippen 60 cent Vet Spek 50 cent Rauwe Reuzel 50 cent Worst en Gehakt 60 cent Minzaam aanbevelend, SLAGERIJ Wijngaardstraat - GOES op Vrijdag 22 Maart a.s. in .DE PATRIJS". Kindertooneelspel. Mannenkoorliederen met begeleiding. Aanvang 7 uur. Entree voor niet-leden f 0.50. HUISHOUDSTER gevraagd bij weduwnaar op Landbouw bedrijf op Zuid-Beveland. uit den Boerenstand. Te bevr. aan WILLEMSEN's Advertentiebureau, Noordstraat C 34, Middelburg. TE KOOP: bij M. HEIJBOER, Wissenkerke Predikbeurten Zondag 10 Maart 1929. Ned. Herv. Gemeente. Wissenkerke. Voorm. dhr. MULDER Xam. dhr. v. KEMPEN Geersdijk. Voorm. dhr. v. KEMPEN nam. leesdienst Geref. Kerk. Wissenkerke. V.m. en N.m. leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 2