NOOHG-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD van Inboedel J. C. van Velde Scheurkalenders. i Regenjassen en -Mantels Zaterdag 29 Mei 1929, BIGGEN. TURF. Ho. (556. Zaterdag 29 Mei 1926. 32e Jaargang. Druk en Uitgave van M. H. Marcusse te Wissenkerke. JAN BDUARD, JAN VROONLAND. publiek verkoopen: Hotel- en Caféinventaris en inboedel, Heden 29 Mei 1926 openbare verkoop nog worden verkocht: een partijtje Tandarts Groote Kade 28, GOBS. lederen Zaterdag Spreekuur van 01/»—12 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene Premiekeuring voor Merrie's. op 9 Juni a»s. 3-jarige merrie's, groote maat, 1 69 M. of meer. 4-8-jarige merrie's, kleine maat, kleiner dan 1.59 M. 4-8-jarige merrie's, groote maat, TE KOOP: Een Hoolhark, een Melkontroomer als nieuw,' een tilbury op patentassen, lamoen kar, 2 Coksploegen, I beste wieiploeg, 3 beste Loopvarkens en een Stierkalf. 2 Kalfvaarzen een jaarling ruin Stieren- en Koeienkeuring. besmette stallen (mond- en klauwzeer) BURGELIJKE STAND, opmaken van koop-, huur- en pachtcontracten van onroerende goederen, memorieen van successie, boedelscheidingen, enz Sluit verzekeringen tegen trand belegd en verstrekt gelden onder hypothecair verband. Z1ERIKZEE. 5 °/o Pandbrieven a 101 o/o Kring „Noord-Beveland" der Z.L.M. Specialiteit in met een vol jaar garantie op Jassen Mantels Jassen Mantels P. A. DE LIGNY GOES. VAN HEEL Co. s-s GOES. Aan- en Verkoop van Eftecten Coupons Nemen geiden a deposito AssurantiënTransportverzekeringen, Auto- en Motorver zekering, enz. enz. Magazijn „DE DRIE SPUITEN" Korte Delft G 4 5 Middelburg. HET huis voor Dames-, Meisjes- en Kindermantels, en Japonnen. Lingerie's, Corsetten, Zakdoeken, Kousen, Wollen en Katoenen Stoffen. Anna M. Dronkers. Prijs der advertentisn: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. By abonnement aanzienlijke korting Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tet S^gels 75 eent, ieders regel meer ia1/, eeai. Abonnementsprijs 25 eent per 3 maanden. Franeo per post f 2.25 per jaar Door zga ruim 1800 betalende abonne'g (op Noord Beveland huis aan huis) het aangewezen blad voor heeren adverteerders om succes te hebben. Ondertrouwd HENDRIK J. FILIUS Nz. en AARTJE J. DE VOS Jd. Kamperland, 20 1926" Huwelijksvoltrekking 2 Juni 1926 Biermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onzen geliefden zoon en broe der in den ouderdom van 19 jaar en 8 maanden. Uit aller naam, J. VROONLAND. Wissenkerke, 21 Mei 1926 Meden overleed tot onze droefheid, na een langdurig lijden onzen vriend ZIJN VRIENDEN Wissenkerke, 21 Mei 1926, Myn vriendelyken dank aan al len, die op den 19den dezer van hunne belangstelling deden blij ken. J. W. A. STüTE. CóUjnsplaat, 25 Mei 1986. Deurwaarder O. BE1JBOER te Kortgene, zal op des namiddags om 2 uur (o.t.) aan het café en ten verzoeke van den Heer W. D COOMANS te Wis- •enkerke, wegens vertrek, alsbuffet, toonbank, likenhouten kabinet, linnenkast, 2 houten ledikanten, compleet met- matrassen, 3 yze- rrn ledikanten, 5 vee en bed den, eikenhouten ronde uittrek- taiel, diverse café- on andere ta le's, diverse stoelen, w o. 8 met lederen zittingen, spiegel», gas oline- en andere lampen, kao- gtok. vulkachel, sleekachel, naai machine (Singer,) kleeden, zeil. waschtafels, groote partij glas- en aardewerk, schilderyen, olie stellen, tobben, tonnen, emmers, bekken, droogrek, heerenfiets sigaren, kruiwagen (als nieuw), bierkisten, 2 bierpompen, krat ten, petroleumkachel, fiesschen, tuingereedschap, mus chen rennen trekzaag, broeiramen, schragen, prikslee, bierstellingen droog- latten, kliefheut, planken, en al hetgeen meer zal worden ge veild. Verkooper verleent 3 maan den erediet. Kijkdag 'b morgen» voor den verkoop. des avonds 6 uur (zomertyd) aan myn woning te Kortgene. Notaris NARPU8SK. Direct na 'afloop verkooping In boedel COOMANS. zullen Deurwaarder HEIJBOEB. Deze keuring zal te Kortgene worden gehouden Aargegeven kunnen.worden: 3-jarige merrie's, kleine maat, kleiner dan 1.59 M. 1 59 M. of meer 9-jarige en oudere merrie's. Hjs'jes voor de jaangitte eyn verkrijgbaar bij ondergeteekende en moeten ingezonden worden bij dhr. F C. ZONNEV1JLLE te Axel voor 2 Juni. J G VAN DB LINDE, 8e cr. B. N P. Kr kan deze week verwacht worden een lading Eerste soort Friesche turf 85 ct. en lange turf 120 ct. per 100 stuks. Alles franco op de wal Bestelling kan geEchieden bij H. VAN LIKRR te Kamperland JAN DE ZWARTE te Kor'gene en ook liggend te Kats. De schipper H MEIJER. Wissenkerke C. KETELAAR. Onüergeteekende bericht hier mede z'iin geachte clïe'nteele dat hy even als vorig jaar hen hoopt te bezoeken met Beleefd aanbevelend Mjjissenkerke. C BEGTHfrL kunnen zich opgeven bii de hee ren 8. J. DE BEGT en J J v d MAAS te Wissenkerke en ADR. HABTOG te Colynsplsat, (die te vens ialichtingen verstrekt) voor of op den 8 Juni rekening 2 en 15 Juni, ea te koop by GEBR. "WISSE, On rustpolder Vee vau wordt niet toegelaten Geboren 12 Mei. Cornelia Wilhel- mina, d v. Jan Kali-waard en Pie- ternella Dielema,n. Cornelia, d. Marinus de Moor en Neeltje Beg- thel Anthonie Marcelis, z. v. *"3o- hannis Douw en Barbara 8teketee Overleden 12 Mei. Maria de Smit, 90 jr. wed van Adriaan Oe'e. 16 Maatje Imarise, 69 jr. echtg. van Markus Westerwee'e. OEdergeteekende blijft zich steeds aanbevolen houden voor het Billyko tarieven. Deurwaarder HEIJBOEB, Aan PANDBRIEVEN in omloop voor ruim 16 milliosn gulden. Verkrijgbaar: by Heeren Agenten en Corres pondenten. Me sjes die den leeftijd hebben van 16 jaar jen genegen zyn «en cursus te volgen in Verstrekken voorschotten op solied onderpand Houden zitdagen van Bmorgens 9—12 uur iederen Donderdag te Cort- gene ten huize van Mej. M. P ASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colynsplaat by M. DE FOUW, en 2e et 4e Woensdag der maard te WM«enkerka in Hotel „WieiwsnwW. AANBEVELEND,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1926 | | pagina 1