NOORD-BEVELAHDS ADVERTENTIEBLAD BOUWLAND GESLOT J. C. van de Velde .Woensdag 26 Hei 1926, Zaterdag 29 Mei 1926, niet wordt getapt Bezoekt Dinsdag 25 Mei a.s. het Groote prijsverlaging Banden. De Vlijtige Huisvrouw TE WISSENKERKE No. 1555. Zaterdag 22 Mei 1926. 32e Jaargang. Druk en Uitgave van M. H. Marcusse te Wissenkerke. BUR6ELIJKE STAND. Celijnsplaat. Kortgene NEELTJE SLA ZIN A, betuigen wy bij deze onzen barteljj- ken dank. openbaar te verkoopen: 8 Hectaren 20 Aren 10 Centiaren of 19 Gemeten 204 Roeden publiek verkoopen: Hetil- en Csféinveniaris en Inboedel, Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg. 5 °/o P A N D B R I E Y E N a 100 4/t °l 0 PANDBRIEVEN a 98 °|0 k Maandag (2e Pinksterdag Kortgene. J. DE DIE. Het publiek van Noord-Beveland wordt hiermede kennis gege ven dat a.3. Zaterdag 29 Mei in zijn café W. D COOMANS. Tandarts Groote Kade 26, GOES, ledereh Zaterdag Spreekuur van 9V»-12 uur in „De Stadswjjnkelder" te Kortgene. Stierenkeuringen en keuringen van vrouwelijk Fokvee. KatS, 31 Mei, op de hotstede van GEBR. PRIESTER, voorm. 9 uur, aangiften by den heer M. DE REGT. Kamperland, 31 Mei, op de hofstede van J. J. v. d VELDE, aangiften bij den beer J, J. v. d VILDE. Kortgene, 31 Mei, 's namid dags 3 Va uur. een nette dienstbode. in het bosch van „S0RGWIJCK". Het Muziekgezelschap „Apollo" en de Zangvereeniging „Ho sanna" verleenen hun medewerking. Entrée 25 cent, Aanvang I uur (o t.) Adverteeren Dames- en Heepenrijwielen. H.-D. 5-7 Gebr. Damesrijwielen ZIERIKZEE. 5 °/o Pandbrieven a 101 o/o Boterwafels, Zandsprits, Knipperdolien, Schelpen, Schuimptjes, Krakelingen. J. DE DIE Kortgene. DE SAJET verkrijgbaar in drie verschillende kwaliteiten zal een ieder voldoen Prijs der advertent!en: van 1 tot 6 regels 60 eent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot (regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. Abonnementsprijs 25 cent per 3 maanden. Franco per post f 2.25 perjaar Door zijn ruim 1800 betalende abonne's (op Noord Beveland huis aan huis) het aangewezen blad voor heeren adverteerders om succes te hebben. Geboren 8 Mei. Elisabeth Neelt- je, d v. Adriaan Boogerheide en Paulina Franke. Ondertrouwd 6 Mei. Willem Anthonij Kole. 28 jr. jm. en Keelt je Visser, 32 jr. jdMarinus Meu- lenberg, 27 jr. jm te Kate en Eli sabeth Johanna Goulooze 26 jr. jd. Gehuwd 6 Mei. Adriaan Wilde- rom24jr jm en Lena Boot 21 j jd. Geboren 11 Mei. Thomas Leen- dert, i. v. Dingenis Seriqr en Ca- tharina Maria de Looff. 13 Neel- tje. d v. Willem van der Weele en Neeltje Hanson. 16 Pieternella Lena, d v, Marinus Janse en An na Fortuin. Gehuwd 12 Mei. Marinus Post, 29 jr. jm. en Maria Pieternella Hooze, 22 jr. jd. Ondertrouwd 12 Mei. Joost Din- gemanse, 24 jr jm. en Wouterina Wilhelmina van G'iist, 20 jr. jd- Wy zeggen dank aan allen die bljjken van vriendschap en belang stelling aan ons betoonden op 6 Mei j.l. ALBERTU8 MARKUSSE en TONA DE FOUW. Kats. Vcor de vele bewezen van deel neming ontvangeu bij het plotse ling overlijden van ons geliefd kind e* zusje Uit aller naam, M. POST en familie. Katscheveer De Notaiis W. HIOOLEN te Middelburg is voornemens fn het ten verzoeke van de familie LE ELAN, op das middags 3 uur (zomertijd) in café .Nimrod" te Kamperland, liggende in den Jae >1 apolder te gen den dijk van den Rippolder, bij den Middenweg, zulks in 3 per- cselen als nader omschreven inde veilingebiljetten op aanvraag ver krijgbaar ten kantore van den No taris. Aanvaarding in gebruik rooven oogst 1926 Deurwaarder G. HEIJBOER te" Kortgene, zal op des namiddags om 2 uur (o.t.)aan het café en teu verzoeke van den Heer W D. COOMANS te Wis senkerke, wegens vertrek, alsbuffet, toonbank, eikenhouten kabinet, linnenkast, 2 houten ledikanten, compleet met matrassen, 3 ijze ren ledikanten, 6 veeren bed den, eikenhouten ronde uittrek- tafel, diverse eafé- en andere ta fel», diverse stoelen, w.o. 8 met lederen zittingen, spiegels, gas oline- en andere lampen, kap stok. vulkachel, sleekachel, naai machine (Singer,) kleeden, zeil, waschtafels, groote party glas- en aardewerk, schilderijen, olie stellen, tobben, tonnen, emmers, bekken, droogrek, heerenfiets, sigaren, kruiwagen (als nieuw), bierkisten, 2 bierpompen, krat ten, petroleumkachel, flesschen, tuingereedschap, mus-chenrennen trekzaag, broeiramen, schragen, prikslee, bierstellingen, droog- latten, kliefhcut, planken, en al hetgeen meer zal worden ge veild Verkoopor verleent 3 maan den erediet. Kijkdag 's morgens voor den verkoop. De Directie berieht, dat in verband met het voornemen om alle nog uitstaande 6°/o PANDBRIEVEN met 1 DECEMBER 1926 afiosbaar te stellen, de gelegenheid wordt open gesteld de 6% Pandbrieven uitsluitend per 1 JUNI a.s- te verwisse len in of in Commissionnairs in F ff'eten genieten voor hunne bemoeiing de bij de Bank gebruikelijke provisie. De Directie Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN OER MINNE. Voor de Provinciale Commissie, J. M. BOM. Mevrouw DE LOOZE, Stations straat 2, Goes, vraagt ZENDINGSFEEST doet verkoopen Ontvangen, mooie sorteering met lamp en duo, in zeer goeden staat. aan lage pry zen. Aanbevelend, Kamperland. W. A. VERBULST. Aan PANDBRIEVEN in omloop voor ruim 16 millioen gulden. Verkrijgbaar: by Heeren Agenten en Corres pondenten. MET NATUURBOTER GEBAKKEN.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1926 | | pagina 1