De uitpakking zal gehouden worden KARPETTEN R E LIGNY WiHROM Grasmaaimachine lilooiharken en Schudders Uitpakking te Noord-Beveland. Vroeg koopen is goed koopen. GROOTE PT"! OCTOBER 1926 DIRECT VOORDEEL. DE LIGNY GOES. DEERING ONIDAT: OMDAT: OMDAT: OMDAT: ff DEERING EN SANGLIER Op crediet] BETAALDAG October 1926 Op ere diet Heeren-* Jongehteren- en KinderkEeeding, Damesmantels, Jongedames- en Kindermantels Regenmantels, Dames- en Kinderjurken* Blousen* enz. Wij verkoopen op CREDIET, waarvan de betaling is op 5 pCt. korting Op Maandag 3 en Dinsdag 4 Mei te KAMPERLAND in cafe „Havenzicht" van den Heer M. C. Verburg. Op Woensdagp Mei te WiSSENKERKE in cafe Doomans. Heeren- en Kinder- Katoenen Kleeding* Regenjassen* enz. Op crediet 1 J§f Profiteer Op crediet Op alle 10 pCf. korting toegestaan Kolommeokasboek voor den Landbouw, WEGENS TE GROOTEN VOORRAAD wordt gedurende de maand April hij contante [betaling, op de xeer lage prijzen nog 10 pCt. KORTING toegestaan Prjjzen aan die van voor don oorlog leeuwsche Hypotheekbank Middelburg. wordt de het meest gekocht? Normaal en extra zwaar. V/. GE SCHRIJVER, M. LEENDERTSE, Veerweg, Kamperland. BETAALDAG I October 1926 Van de Firma A. E. HOLTY, Oude Haven, Zierikzee, in: en voor de DAMES uit het Magazijn ,DE NIJVERHEID", Dam, Zierikzee, in Door de vele aanvratren die wij heden hebben om goede ren op zicht te zenden voor Ptnkaterer, vinden wy het beter om «en uitpakking te houden ten gerieve van het publiek, dus nu kan een ieder da irvan proiiteeren Zonder opgeld van Deurwaarder, voor cmtante betaling ge ven w\j op onze goedkoopë prijzen. OP Donderdag 6 en Vrijdag 7 Mei te COLIJNSPLAAT, in cafe „Zeelandia" van den Heer M. A. Schikker. De Firma A. K. HOLTY brengt behslve zijn groote keuze In Heeren- en Kinder Weeding, een ruime sorteering in: BETAALDAG hiervan I BETAALDAG I October 1926 1 n,orvan October 1926 wordt gedurende de maand APRIL bij contante betaling. Prijzen sterk concurreerend, vanaf 12.00 E'ke kooper geniet dus 10 pCt, Uitgaaf S, 0CHTMAN ZOON te Zierikzee. 9e druk van het eenvoudig door J. A. STOOP, Inspecteur der D B te TH. met Leidraad ter berekening van Landhouwwlnsten. Samerge- steld dcor de Commissie „Belastirgwez«n" uit de drie Centrals Landbouworganisatie's Prijs f 1,20. franco per post I 1,30 Zonder verhooging van prijs te bekomen bij M. H. MAKCUS- SE te Wissenkerke KAPITAAL f tMjOO.OO"1. De Bank geeft nit: 4Vi PANDBRIEVEN a 987, ia stukken va t' l( 00. f 500.— èn f 100.— KBSEKVE f 306 112 - 5% PANDBRIEVEN a 101 in stukten van f 1000. er, f 500 De Directie: Mr A A 11K VRF.H Mr M C. VAN Tl RH MIN VK. Ze uitmunt in kwaliteit. ze alle moderne verbeteringen bezit. De DEERING buitengewoon sterk is en zeer lichte trekkracht eischt De prijzen bijzonder laag zijn. De.DEERING wordt geleverd in twee modellen worden tegen coricurreerende prijzen geleverd. Vraagt prijs en inlichtingen bij Seisstraat Q 10-11, MIDDELBURG. P.S. Inlichtingen ook te bekomen bij

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1926 | | pagina 4