issnM MASSEY-HARRIS Dr. C. E, Lieskei beden Zaterdag 24 April, Loopvarkens. op Woensdag 19 Hei 1926 .1. C. Vitu (Ie Velde Een jiw Kalfkoe le Wed. J. C. Massee Zoon Goes Regenjassen en -Mantels verkoopens openbaar te verkoopen: H Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT. STOONIEN EN VENVEN J?" FRANCO ZENDING. Waarom zou U eene andere Grasmaaimachine koopen dan een nu ook de prijzen lager zijn en scherp concurreeren, Howard Harken, Massey Harris en Zeelandia Schudders. P. A. DE LIGNY GOES. een Kalfvaars Schaap met lammers Woensdag 28 April a.s. 25 groofe en kleine steenen Werkplaats, twee Woonhuizen en £rven, Tandarts Vraagt eens prijscourant aan, het is uw voordeel. Bietenonderhouders N. V. Handelmaatschappij Specialiteit in met een vol jaar garantie op Jassen Mantels Jassen Mantels Te koopt Te koop: bruine Boenen Fokzeugjes 5 Zoo de Heere wil en zy le ven, hopen onze geliefde Ou ders en Grootouders PIETÊlt KORSUIZE en MARIA WESTERWEELE op Woensdag 28 April, hunne 45-jarige Echtvereeniging te herdenken. P KORSUIZE. C KORSUIZE - Korsuize en kind. Colynsplaat. In plaats van kaarten Ondertrouwd: DIRK DE HAZE Jz en TANNETJE DE SMIT Ad. Kamperland, 21 April 1926. Huwelijksvoltrekking 6 Mei a s. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene zal des namiddags 5 uur, op het plein van den Heer COOMANS te Co- lijnsplaat Betaaldag 1 October 1926. De Notaris H. M. MARKUSSE te Kortgene is voornemens des avonds 7 uur, in nagemerd café te Wissenkerke, ten verzoeke van den Heer W. D. COOMANS in het i waarin hotel en café-restau rant met vergunning, en ge heel nieuwe waarin thans rijwielzaak wordt uitgeoefend en tevens voor allerlei andere doeleinden geschikt, te Wis senkerke aan de Kerkstraat A 78, groot 2 Aran 45 centiaren; te aan vaarden 1 Juni 1926. II te Wissenkerke aan de Kerkstraat A 73 en 74, samen groot 63 cen tiaren verhuurd tot 1 Mei 1927 en te veilen afzonderlijk en gecombi neerd. Iomiddels uit de hand te koop. Inlichtingen verkrijgbaar bij den eiti-era-ir bewoner van perceel I. Groote Kade 26, GOES, lederen Zaterdag Spreekuur van 9'/,—12 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene MEUBELHANDEL MARKUSSE KERKSTRAAT A 68 WISSENKERKE Agenten: M. H. Mareusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Cortgene; W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D Wil- derom, Colijnsplsat. 1 Mei rekening, by Kamperland. K STEUR te gevraagd by G. H LEENDERT SE, Wissenkerke. De Massey i Harris Graanmaaier wordt gemaakt in Canada, Noord- Amerika, en paart Engolschs do- gelijkheid aan Amerikaansohe vooruitstrevendheid. De Massey Harris is daardoor niet alleen buitengewoon eterk maar be zit door toepassing van moderne verbeteringen een zeer lichten loop. Die lichte trekkracht maakt vlot werk mogelijk, ook in het zwaarste gras, en een vlotte gang waarborgt zuiver snijden, terwjjl de paarden veel langer friseh blijven en het humeur vau den rijder niet wordt bedorven door een zwaar loopende en.telkens stoppende machine. De twee-paards machine wordt geleverd in twee modellen, Normaal en extra zwaar. De laatste is bijzonder geschikt voor Loonmaaiers. Pryseouranten en beschrijving worden U gaarne toegezonden door tevens vertegenwoordigers van de bekende rekening 3 Mei, en een bil GKBR. WISSE. Oisrnstpolder. handgelesen voor de zaai, benevens eerste klaq by J, M. ONDERDIJK te Coiy'ns- plaat. 'Specialist voor Mond- en Tandziekten, zal op en zoo vervolgens eiken tweeden Woens dag in de maand spreek uur houden van 2—5 uur by JAN DE VOS te Kortgene Pijnlooze behandeling. Ook gebitten en kunsttanden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1926 | | pagina 2