Ü01D-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD J A DE VOS No. 1535. Vrijdag I ian. 1926. 32o Jaargang Druk en Uitgave van M. H. Marcusse te Wissenkerke. <TC\; cfC\atcusse. JAC DE KAM P DE KAM Cz. GEBR LOOTENS Kortgeno. Hotel „Wielersrust" Th Wolse en familie Hotel „Coomans" G. A. Dm MARCUSSE M SMIT X Imanse en echtgenoote S J DE REGT Familie J Vogelaar Sr Café „Concordia" Hotel „De Kroon" A Verburg Mz en echtgenoote Familie J de Ridder H Woordboek Mz. en echtgenoote Gebr Schippers N Korstanje en echtgenoote Agentschap Drie Hoefyzerbieren L C MARIS D de Vos en echtgenoote P C KALLEWAARD D K Everwijn C A. Everwijn-öe Kam P de Regt L A de Regt-Priester p t C Ver burg en echtgenoote Priis der advertentien: van 1 tot regels 50 eent, iedere regel meer 10 cent, By abonnement aanzienlijke korting Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 8 regels 75 eent, iedere regel meer 12 Va ceat. Abonnementsprijs 25 eent per 8 maanden. Franco per post f 2.25 per jaar, Door zjjn ruim 1800 betalende abonne's (op Noord-Beveland huis aan hui») het aangewezen blad voor heeren adverteerders om succes te hebben. Bij dit No. behoort een Bijvoegsel. Wissenkerke E C de Regt E N de Rogt-Lamain P t W Priester M Priester - van der Moere P f J L Kryger A S Kryger - van den Broeeke P f p f Vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar J Fortuin en echtgenoote en echtgenoote P f p f Aan allen een gelukkig nieuw jaar toegewenscht W de Smit en echtgenoote A G M MARKUSSE W MARKUSSE-DE LOOFF P f C Flipse Q Flipao-Kruis P t A W MarcuBse C Marcusse - Versluis P f p f H van Pagee M L van Pagee-van Damme P f Jan Jeronimus A C Jeronimus-de Fouw P f P f C J Elenbaas J L El»nbaas-de Looft P f C Maria J Maris-Leendertse p f Aan vrienden en begunstigers •es gelukkig sienwjaar J A van Pagee M J van Pagee - van Damme Vrienden en begunstigers een voorspoedig nieuwjaar W Louwerse en echtgenoote en echtgenoote P t Aan allen een gelukkig nieuw jaar L Ketelaar p Verburg p t L J Dorst en echtgenoote p t M de Bart S de Bart-de Pree P f p t p Wed C van der Weele - Wondergem P f M de Kegt Stz P L d3 Regt-de Kam P t Familie van der Weele-Leunis P f p f Aan tamilie, vrienden en beguns tigers veel heil en zegen Iz Flipse en echtgenoote Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar Aan vrienuen en begunstigers een gelukkig nieuwjaar H A Kramer en echtgenoote p f Wy wenschen Gods besten ze gen toe aan familie, vrienden en begunstigers Jae Verburg en echtgenoote p f D van Strien M van Strien-Reiuhoudt P f <J Viergever en echigenuote Wed D Kabboord - Hoveijn P i Aan familie, vrienden en begun stigers Gods besten zegen toege- wenscht L Koets en echtgenoote Gods besten zegen toegewenscht aan allen bjj de intrede van het nieuwe jaar Th de Ridder en echtgenoote Aan familie, vrienden eu begun stigers een gelukkig nieuwjaar J van Liere en echtgenoote Familie L ue Vos P i Aan vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar Joh van Pagee Aan familie, vrienden en beken den Gods besten zegen toege- wenseht Joh van der Maa» en echtgenoote Gods besten zegen aan familie, vrienden en bekenden Johannis Wisse Ondergeteefe enden wenschen by den aanvang van het nieuwe jaar aan tamilie, vrienden en bekenden Gods besten aegen toe Wed. P de Regt J 8 de Regt P f G F MARIS P A MARIS - DE LOOFF P i Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar J Zwemer en echtgenoote Aan familie, vrienden en beguns tigers een gelukkig nieuwjaar J Goudswaard en echtgenoote Aan tamilie, vrienden en beguns tigers een gelukkig nieuwjaar G de Moor en echtgenoote Bode op Goes L Vogelaar S Vogelaar - van Damme P f A M van Damme Az en T J van Damme-de Regt wenschen vrienden, bekenden en begunstigers een gelukkig nieuw jaar Wed J van der Hage-de Looff Wagenmakery P A van der Hage J C van der Hage - Meulenberg Achterweg p 1 p t Dy de intrede van het nieuwe jaar wenechen ondergeteekenden vrienden en begunstigers Gods basten zegen toe Joh Heuseveldt en echtgenoot# Familie Wed J WISKERKE-, Verhulst P f Een gezegend nieuwiaar toege wenscht aan familie, vrienden en begunstigers P Deurwaarder p f Aan allen Gods zegen toege wenscht B A van de Vaate en familie G C Maris Mz A S Maris - ran Hes P f Familie P J van Oevereu P Met de intrede van het nieuwe Jaar aan allen Gods besten zegen toegewenichi Familie H K Kramer L J de Looff en echtgenoote P 1 Aan allen veel heil en zegen toegewenscht by de wisseling des jaar» C F de Ridder P A de Ridder-van der Maa* D NOORD KOEK, koopman p t P C Marcusse L Marcusse - Meulenberg P Gelukkig nieuwjaar M de Regt A de Regt-Israel Familie, vrienden en begunsti gers een gelukkig nieuwjaar A J de Looff en echtgenoote J M Polderman J Polderman-van Kleunen P f P f p i Aan alle vrienden, bekenden en begunstigers, zoowel binnen als buiten de gemeente, by den aan vang van 1926 een voorspoedig ja.ir toegewenscht M c van Leeuwen-Hoveyn in brandstoffen C J DE KAM N DE KAM-MOL P f Met de intrede van het nieuwe jaar aan allen veel heil en zegen toegewenscht Wed M Maris Timmerlieden, T> f J Boot en echtgenoote wenschen hun geachte clientele en vrienden Gods besten aegen toe by den aan vang van 1926 P Willemsen en echtgenoote P f tv I van de Linde en vronw p f D 11 Matthysse M L Mattbysse-de Looff P f P f J B Wisse P M Wisse - van Oost P f p f p f Fairbankweger p t Allen een geiukkig nieuwjaar toegewenscht door slager J Karei- se en echtgenoote Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar P Versluis en echtgenoote p f Aan begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar' J de Back en echtgenoote Familie, vrienden en begunsti gers een voorspoedig nieuwjaar Th de Looff en echtgenoote Alien een gelukkig nieuwjaar toegewenscht door L 0 Breas en huisgezin P t G Israel Pz en familie P t

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1926 | | pagina 1