PRUIMEN BEURS te KORTGENE VRIJDAG 8 AUGUSTUS. SLOT OOSTENDE Vrijdag 8 Augustus 1924, het Woonhuis, Met let RoDiugiuuefeest: zitting VERSCHE GROOT FEEST TE MIDDELBURG. PALEISBANKET Y A hoopt A.b. Maandag -1 Augustus C. J. DE MUL den dag te herdenken dat hy voor A 25 jaar in dienst V trad by de firma SCHIPPERS V te Kamperland, V EEN VRIEND. G. C. MARIS tz. en M. MARIS Cz. A. MARIS Mkulenberg en Kinderen, brengen hiermede hun afscheids groet aan familie, vrienden en be kenden bij hun vertrek van de Steenhove, en zeggen tevens al le lidmaatschappen op. St.-Lourens, 30 Juli 1924. Noorüweg B 94 g. De No aris H- M. MAKKUS8E te Kortgene is voornemens op des avonds hall 8 uur (zomertyd), in het café Concordia' te Wisse- kerke voor den fleer L. VAN DER WEELE, in het openbaar te verkoopen: waarin het café en logement „CONCORDIA", met Schuur en Erf, te Wissekerke aan den O. Achter weg A 239, groot 1 Are 92 centi aren. Te aanvaarden 8 September 1924; dagelijks te bezichtigen. Nadere inlichtingen by den No taris- Allen, die iets te vorderen heb ben van wylen den heer C. N. VAN DER HEIJ DE, overleden te Wissenkerke, zijn laatste woonplaats, 26 April 1024, worden verzocht daarvan opgaat te doen aan Notaris H. M. MARKUSSE te Kortgene vóór 15 Augustus 1924. GROOT ORANJEFEEST ter gelegenheid van het bezoek van H. KI. de Koningin aan WISSENKERKE op Donderdag 7 Augustus 1924. PROGRAMMA: Concerten (Muziek en Zang) Bloemencorso, Lichtstoet, oplaten Lichtballor s, Tableau's SCHITTEREND VUURWERK enz. enz. Versiering van het dorp en ver lichting it giorno. Rolham, Rookvleesch, Boterhamworst, Plokworst, Leverworst, gesmolten Reuzel 60 cent per pond. Gelegenheid tot berging van Rijwielen en Motoren. Aanbevelend, Wissenkerke.C. STURM Cz Gevraagd, zoo spoedig mogelyk, een nette dienstbode, in Hotel Graat van Buren" Kortgene. Ter voorkomiDg van Onaange naamheden worden de Ingelanden van den Wissenkerkepolder er op attent gemaakt, dat zy by even- tueele bedelving der aan de publieke wegen gele- gea slooten, het Polderbestuur en het Gemeentebestuur vooraf daar van kennis moeten geven. JAC. DE KAM Cz. Dijkgraaf. TH. WOLSE, Ontvanger-Griflier. P S. Bovenstaande geldt veor alle polders. Bet feestcomité te Wissenkerke verzoekt den ingezetenen beleefd, by de intocht vsn H. M. de Ko ningin op Donderdag a.s. te vlag gen en zooveel mogelyk hunne gevels te versieren. Zy noodigt allen die deel willen nemen aan stoeljesrijden met paarden, uit in bet gymnastiek lokaal der Openbare Sahool op heden (Zaterdag)avond 7 uur. Feestprogramma's met tekst der feestcantate zjjn van af heden verkrygbaar a 5 cent by de heeren JOH. HEUSERELDT. C. VAN HALST. DOMINICUS. Nationale Bankvereeniging. Correspondent: TH. WOLSE te Kortgene. Aan- en verkoop Effecten, Verzilveren van alle coupons, Rekeningen - Courant, Spaarboekjes, Vrsemde valuta. Algemeens Vergadering van de Schietvereenigïog „Konin gin Wilhelmina" a.s. Dinsdag, n.m. 7 uur (o.t.) in Hotel „Wie- lersrust" te Wissenkerke Bespreking; Onderlinge wedstryd. HET BESTUUR. Ondergeteekende houdt voor het innen van den eersten tormyn van het dijkgeschot voor de Calamiteuze polders On rust, Jacoba en Anna-Friso en voor de polders Camperland en Thoorn te Kamper'and in betcalé „Nim rod" op Vrijdag 8 Augustus 1924 des namiddags 6 tot 7'/a uur (oude tijd) en te Wissenkerke aan huis (Voorstraat A 12) op Dinsdag 12 Augustus 1924 des namiddags van 7 tot 8 uur (oude tyd) N D. v. d HEIJ DE. om te stereliseeren. Bij afname van 10 K.G. tegen verminderde prijt. wordt gehouden op Woensdag 6 Augustus a.s. Vertrek van Kamperland v.m. 6.30. Vertrek van Middelburg n.m. 8 uur (op verzoek na 't vuurwerk) (Alles ZONNEtyd) Motorboot Res Nova"* Kamperland. C. VERBURG. Taartjes Allerhande Bij het bezoek van H. M. de Koningin smaakt een stukje overheerlijk! AANBEVELEND, C. VAN HALST. Palingbrood ■|saucijzenbrood| Aanbevelend J. VAN LIERE. willen en zullen nóg méér bekend worden! Wat doen wij daarvoor? Wy leveren prima consumptie. Wy hebben billyke prijzen Wy zorgen voor netce bedieniDg. Wij hebben honderden aftemers. Wy willen dit aantal nog uitbreiden. Wy noodigen U tot een bezoek. Wy hebben Fobco, Melk, Chocolade. Wy hebben Koffie, Thee, Limonade. Wy hebben d'echte Rarja van Polak. Wy hebben Port, Madera en Wijn. Wy hebben biefstuk, ham en kaas. Wy hebben wat voor kneoht of baas. Wy hebben, en dat kost U niets, Wy hebben bergplaats voor Uw fiets. Goesche Hlelksalon C. BUSTRAAN. Opril Markt 8. Goes. JJ Marktbezoekers voor Goes JE café aldaar is het Notarishuis. Auto-Garage, Afspanning voor Paarden, Stalling voor Motoren en Rijwielen, 2 BILLARDS. Goede consumptie, billijke prijzen. Centrum van het verkeer. Aanbevelend, J. F. Hl. HORSTEN,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1924 | | pagina 3