APPELBOLLEN en diverse soorten GEBAK. No 918 Zaterdag 18 Oct, .1918 19e Jaargang M. H. MARCUSSE 0gr. Kerk te Wissenkerks. lil» op Bonderöae 23 Octoksr 1913. Eea lekkeren dig Aanbevelend, C. VAN HALST. Dinsdaa; 21 October 1913, Zaterdag den October 1913 Nel BüiiiI voor VrouwenMesrecbt. Mej. C. STAAS Voordrachten floor fle spreekster. Ververscliingen De Saanebok PALINGRROOD T AARTJES Stalencollectie Ger. Kerk te Geersdijk, Onafhankelijkheïdsfeest Woensdag en Donderdag versch te bekomen 'U Opesbare Uerkeoping 20 Melk- en Kalfkoeien en Kalfvaarzen, 25 Ossen en Vaarzen. Graskalveren, Herhalingsonderwijs. 2 openbare Vergaderingen Daarom Vrouwenkiesrecht. Dat wil de Sond. berging van Fietsen. Onafhankelijkheidsfeest. UITGAVE VAN Snelpers-drukkerij WISSENKEBKE. Op Zondag 19 Oct. des voorm. half 10 en des namld. 2 ure leeskerk. Op Zondag 19 Oet. des voorm, half 10 des nam. 2 en des avonds half 6 ure lees kerk. gende nummer. Verzoeke beleefd spoe dige toezending der ad- vertentiea voor hatvol- De Uitgever. ie Wissenkerke, De Burgemeester van Wissenkerke brengt ter openbare kennis: „dat aan liedjeszangers, bardloopers, „orgeldraaiers enz KEEN vergunning „zal worden gegeven op 23 Oe'ober ,,a.s, hun bedrit in de Gemeente uit „te oeienen". „Het plaatsen van ververschings- „tenten, kramen, enz op den openba ren weg zal niet worden toegestaan". De Burgemeester voornoemd, H. G. VAN KEMPEN. W ia W/ IfraAnlf 4*1*17 A Do Feestcommissie te Wissenkerke verzoekt de ingezetenen op den feestdag zooveel mogelijk de. vlaggen uit te ste ken en hun woningen te verlichten Uit gebreide feestprogramma's zijn a 5 cent te bekomen bij de leden C VAN HALST en J. HEUSEVKLDT van Zaterdag 18 dezer af. Beknopt programma: 8 uur. 1 Opening van het feest. 8l/t 2 Koraalmuziek. 9 3 Kerkdienst met zarg. lO'/s i) 4 Kir.d roptocht, pipponka-t 1 5 Groote optocht. 3 6 Kingrijdcrijen. 5 7 Zang. 6 8 Lichtstoet. 7 9 Concert. 8 10 Bioscoop. 10 11 Concert met vreugd vuren.' 12 Slot. De Feestcommissie. Zij die behulpzaam willen zijn tij de voor stelling van het histo risch feit van de gevan geneming van Franschen door Noordbe- velanders in 1813. komen heden avond 7 ure in café COOMANS. C. N. VAN DEB HEIJDE. De Notaris H. W. NEEBVOOBT te 's Gravenpolder zal, ten verzoeke van dhr L. WILLEMS te Roozendaal, op des middags 12 uur, aan het Café van dhr J. db Gkauw aan den Stationsweg te Goes, in het openbaar verkoopen: henevens Van af 1 November a.s, bestaat er ge legenheid voor jongens die het gewoon Lager orderwjjs genoten hebben en niet ouder zijn dan 18 jaren, gebruik te mi- ken van het in de 3 openbare scholen in de gemeente Wissenkerke te geven her halingsonderwijs. Aanvraag tot toelating te doen aan de h-ofdan dier fcholer). Oefening met de Brandspuiten. te Wissenkerke (dorpskom) en te Kam- perla d op ov des namiddags 4 ure. (Zie verder het plakbord.) Hoeren Landbouwers, die wenEchen te weten: a. cf hun koeion goede vetrijke molk geven, b. of hun mo'kontroomer scherp ge noeg ontrormd, werden in de gelegenheid gesteld dit te laten onderzoeken bij de daarvoor be staande inrichting van de Vereeniging .Vooruitgang'', op de hofstede van den H er J. J. VERHULST te Georsdijk. In lichtingen betreffende mons'erceming enz. worden gaarne verstrekt door de Heeren J. J VERHULST, Iz. M. VERHULST en M MOL (Onderwijzer) te Geersdijk. De koston van het onderzoek zijn zeer ge ring. Het Bestuur. op Woensdag 89 October in het hotel „de Stadswijnkelder" te Kortgene en Donderdag 30 October in het hotel „de Patrijs" te Colijnsplaat. des avonds 7 uur. Spreekster: uit Amsterdam. Onderwerp voor de pauze: Na de pauze: Toegang 10 cent Gelegenheid tot debat. Bij gelegenheid der onafhankelijkheids- feesten te Wissenkerke zal ,'het gebouw voor Chr. Belangen opengesteld zijn. tegen billijken prijs te bekomen. Gele genheid tot Aanbevelend, A. IMAN8E. van de geitenfokvereeaiging te Kats, staat ter dekking vooi geiten buiten de ge- meaits a 1 gulden, te voldoen bij eers te toelating. Het Bestnur, Tijdens de feestdag en te bekomen, bij A. M. VAN DAMME Az. A. DE LOOEE, Kleermaker, Kortgene, ent vangen de nieuwe aan confectieprijzen. Aanbevelend, als boven,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1913 | | pagina 1