M> "try. No ?18 Zaterdag 23 Oct. 1909. 15e Jaargang N00R0-BEVILIH Het Groene Krnis te WimiiMe. Cursus in Veekennis. M. H. MARCUSSE Herhalingsonderwijs Mag in UH, Olmen Boomen u9|oddnpanY-^ooj Woensdag 10 Member 1909, Vrachtrijder Telegram. C. STURM Manufacturen en Confectienoederen Ger. Kerk te Wissenkerke. Tarwestroo te koop Vendutie te Wissenkerke. Dames- Kindermantels, -tyyiiU GSssss Op Zondag 24 Oct, des voorm. half 10 nam. 2 en des avonds half 6 nur lees- kerk Deden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde echtgenoo- te, moeder, behuwd- en grootmoeder Mej BOONE - Glerüm, in het verpleeghuis te Middelburg, in den ouderdom van ruim 61 jaar Uit aller naam, P. K. BOONE, 15 kinderen en kleinkinderen. Coiynsplaat 18 October 1909. Geboren: JOHANNA EVEBHARDA TONA, dochter van G. C. MARIS, A. S. MARIS - VAN HEE Greersujjk Uctulióf Algemeene vergadering op Woensdag 87 October 1909 des avonds te 7 uur in de openbare school te Camperland. Overzicht van den toestand. Mededee lingen. Eventueele voordracht. De Secretaris, A. T. C. SWENNE, Deze oproeping geldt elk lid persoon- lijk. Door de Afd Zeeland v/h Ned. Rund. Stamboek zal, bij voldoende deelname in Noord-Beveland een bovengenoemden cur sus worden gehouden, in die gemeente waar zich de meeste leerlingen opgeven. De lessen worden gratis verstrekt en zullen worden gegeven door de heeren J. W. BROUWER, veearts en C ZWA GERMAN, zuivelconsulent. Aangifte tot deelname kan geschieden tot 1 November by de heeren J. W. BROUWER, Kortgene en A, N. VAN LANGERAAD. Coiynsplaat. tyj Gebf, HUÏSZ00N, Kamperland. UITGAVE VAN Snelpers-drukkery WISSENKERKE. Van a' 1 November a s. bestaat er ge- legenheid voor jongens die het gewoon 1 Lager onderwijs genoten hebben en niet J ouder zyn dan 18 jaren, gebruik te ma- ken van het in de 3 openbare scholen in J de gemeente Wlssekerkete geven herha- lingsonderwijs. Aanvraag tot toelating te doen aan de hoofden dier scholen. Oefenig met de brandspuiten te Wissenkerke (dorpskom) en te Cam perland op If /gil Bij inschrijving te koop: 104 stuks zware op de hofstede „Spardamme" onder Krui- ningen en san den d(jk aldaar. Inlichtingen geeft de pachter, de heer J. WONDERGEM, terwyl inschrijvingen worden ingewacht ten kantore vtn den heer C. SCHUILWERVE te Kortgene vóór of op 6 November e k, 'GNVlMüaiN 'M ■opnBznoAUjQ ,s 'pU9[9A9qUBf ■orepuB s[« aqosopj [9m -ooz (pjaapimattSaS napioos 9[{b) -zna s.OABjg 'sjatniequafbj 9MüB[g 'c^nog -bjaji ax ftjJBd U99 hbb 5(t paiq napag De -Deurwaarder J. F GEL- NER te Cortgene, zal des voormiddags 10 ure, aan de herberg van dhr C. E. BBA AL, publiek verkoopen werk- en jonge paarden, kalf-en melkkoeien, kalivaarzen, l en 8 jarige ossen en vaarzen, stieren graskalvers, vette- en loopvar- kens, landbouwwerktuigen enz. Degene die op deze verkooping Beesti- aal etc. willen by brengen, gelieve daar van ten spoedigste opgaaf te doen by dhr BRAAL of ten kantore van genoem den Deurwaarder. „erke, Kamper(ahac«f:;J?~a-1kt„ bÜ dezen dat hy op Dinsdag 6 October a. s. en voorts elke Dinsdag zich als (bode) naar en van Goes zal begeven tot welk doel doorhem geregeld des Maandags de gewei schte bestellingen zullen worden opgenomen. Voor prompte bestelling vlug ge en nette bediening zal steeds de mees te zorg worden gedragen. Onder beleeide aanbeveling, Geersdyk. N. KORST AN JE. Bestellingen worden ook aangenomen door L. BRFAS te Wissenkerke en Joh. VENDEVILLE te Kamperland. H. M. HARINGMAN, Coiynsplaat. Tijd- geestlot 13407, 1000 gulden en premie 30000 gulden. Gelden verzonden. N. V. Tydgeest, Reeds denzelfden dag der trekking werdtaanden houdfer vau bovengenoemd lot de prijs Uitbetaald. H M. HARINGMAN. iigent der N. V, do Tijdgeest, in bericht de ontvangst van een prachtige collectie beslist le klas en prima kwaliteit, Scherp concurreerende pryzen. Beleefd aanbevelend. V

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1909 | | pagina 1