HET INKUILEN VAN G Een beschrijving van de Finsche methode Het is onnoodig te wijzen op de betee- kenis welke een silo met goed geënsi- leerd gras voor den boer kan hebben. Hier en daar is men reeds begonnen met het ensileeren van jong gras, volgens de Finsche methode. Het lijkt ons wel van belang, er nog maals de aandacht op te vestigen, dat het ensileeren met zeer groote zorg dient te geschieden, oindat men dan pas de zekerheid heeft een goed product te krijgen. De heer J. A. Nakken, leeraar aan de1 Rijkslandbouwwinterschool te Zutphen, schrijft in het Dagblad voor het Oosten 1. Ga uit van jong en versch materi aal. 2. Het komt nog wel eens voor, dat de geënsileerde massa na het bezakken wat hol ligtdaar dit een nadeeligen in vloed heeft op de kwaliteit van het voer, moet getracht worden dit te voorkomen. Daarvoor brenge men, voordat met het ensileeren begonnen wordt, in het mid den van den bodem een ongeveer 10 cm dikke laag grof grint of steenslag aan, en zorge verder, dat het bovenvlak ge durende het inrijden bij voortduring wat ból ligt, wat ook nog het geval dient te zijn na het inbrengen van de laatste Vracht gras of klaver. Tevens dient de geheele massa aangetrapt te worden en niet alleen de omtrek, doch ook het midden. Het verdunde zuur. 3. De hoeveelheid verdund zuur be draagt voor gras 4 liter, bij klaver 5 liter per 80 Kg., of resp. 10 en 12 Zz liter per 200 Kg. Het verdunnen van het zuur kan op verschillende manieren plaats vinden. Hier volgt er een, die steeds goed vol doet Men neemt een niet te kleine ton, waarin aan den binnenwand een meet lat je bevestigd wordt, met behulp waar van de aanwezige hoeveelheid vloeistof steeds gemeten kan worden. Het wordt aldus gemaaktDe ton wordt eerst pre cies horizontaal op den grond gezet, waarna men b.v. met een kleine melkbus 10 liter water ingiet. Als dit tot rust is gekomen, wordt het latje in de ton ge houden, er weer uitgehaald en wordt op de grens van nat en droog met een mes een inkerving gemaakt, waarbij met potlood duidelijk het getal 10 wordt ge zet. Nu wordt weer 10 liter water inge gooid en dezelfde handeling zoo vaak herhaald, dat de ton geheel gevuld is. Het meetlat je is dan klaar en met een paar lichte spijkertjes wordt het aan den binnenwand van de ton bevestigd. De spijkertjes moet men natuurlijk niet door de duigen slaan, want dan wordt de ton lek. Het verdient aanbeveling het meetlatje niet te maken op den dag, waarop het noodig is, want dan is er al genoeg ander werk te verrichten. Het mengen van het zuur met de 6-vou- dige hoeveelheid water gaat nu zeer ge makkelijk. Breng b.v. eerst 120 liter water in de ton en vervolgens zooveel zuur, dat de vloeistof 2 inkervingen hooger staat. Bij het brengen van het zuur in het water dient gezorgd te worden, dat wij geen last hebben van de dampen en tevens, dat geen strootjes van de fleschbekleeding in de vloeistof terecht komendit laatste kcm oorzaak zijn van het verstopt raken van de broes van den gieter. Bij het brengen van het zuur in het water dient men de beschikking te heb ben over 3 schoone jute-zakken. In den eerste wordt een rond gat ge sneden, waarin de hals past, dan wordt hij over de flesch gebracht en vervolgens met een touwtje over het midden daarvan vastgebonden, zoodat er geen vuil van kan afvallen. De fweede zak wordt opgevouwen en op den rcmd van de ton gelegd, waarop de hals van de flesch komt te rusten, welke door twee menschen wordt opgetild. De laatste zak wordt opengesneden en over de ton gelegd. Een derde persoon licht, terwijl de beide anderen zuur in brengen, deze zoo nu en dan "op, om te zien of de vloeistof reeds de gewenschte hoogte bereikt heeft. Siacrt de derde per soon aan de windzijde, zoodat hij geen last heeft van de zuurdampen, dan brengt het mengen niet het minste bezwaar met zich mede. Hef afmeten. 4. De totaal te gebruiken hoeveel heid zuur moet gelijkmatig over de ge heele silo verdeeld worden. Voor het snel afmeten van de hoeveel heid zuur is het gemakkelijk dat binnen in den gieter ook een verdeeling wordt aangebracht. Dit jaar zijn met asphalt-lak bestreken gieters in den handel gebracht. Bij het afmeten vcm 80 Kg. (bij een silo middellijn van 3 M.) en van 200 Kg. (bij een silomiddellijn van 5 M.) behoeven zich evenmin moeilijkheden voor te doen. Een heel eenvoudige methode die niette min goed voldoet, bestaat in het gebruik van een trek-unster (enkele dubbeltjes), met opengesneden zak. Met behulp van deze twee wordt nagegaan, hoeveel vor ken of grepen noodig zijn om het verlang de gewicht te verkrijgen. Daar het vocht gehalte van de massa zich in den loop van den dag wijzigt, dient het wegen tel kens na een uur herhaald te worden. Omdat het te droge stof is, die gecon serveerd moet worden, zal, wanneer het vochtgehalte van de massa afneemt, wat meer zuur gebruikt dienen te worden dan boven is aangegeven. Wanneer de arbeid tijdelijk afgebroken moet worden, is het, althans bij drogend weer, noodzakelijk, de massa met in zuur gedrenkte schoone zakken af te dekken. Bij sterken regenval moet het werk afge broken worden. Voor een silo met een doorsnede van 3 M. bij een diepte van 2 M. zijn twee flesschen zuur noodigbij een diameier van 5 M. 6 flesschen bij eenzelfde diepte. Snel verwerken. 5. Het voorschrift voor de zuurmethode is, dat zoo snel mogelijk gewerkt wordt. Het komt in de practijk nog wel eens voor, dat men gedurende den eersten dag' silo en opzetstuk vult en den volgenden morgen nog een of meer vrachten er bovenop brengt. Hiertegen is geen be zwaar, mits het werkelijk jong gras is (wij nemen hier aan, dat het opzetstuk even hoog is als de silo diep). Is het evenwel reeds grof en den vorigen dag flink aangetrapt, dan is het mogelijk, dat het opbrengen van nog meer voeder oor zaak is, dat de massa niet geheel in de silo wegzakt. Afdekken. 6. Het afdekken der massa geschiedt met geprepareerde kunstmestzakken (deze zijn moeilijk meer te verkrijgen), carton- papier van veekoekendoozen of asphalt- papier. Heeft men deze materialen niet. dan mag men gewone jute zakken voor dit doel gebruiken, mits deze goed nat zijn gemaakt. De ervaring heeft bewe zen, dat cartonpapier buitengewoon goed de lucht afsluit. 7. Vervolgens wordt 50 cm. grond op gebracht, de dikte te controleeren door op de massa enkele stokjes met deze lengte te plaatsen .(om het omvallen er van ie voorkomen er wat grond tegen aan te leggen). Bij hei opbrengen der aarde werpe men deze niet op het mid den om vanhieruit naar den omtrek te werken, dit zou een holle ligging van de massa in de hand werken. Men werke dus van den omtrek naar het midden, daarbij tevens zorg dragen, dat de grond vanaf verschillende zijden van de sola naar boven geworpen wordt. Slinkt het voeder zoover in, dat het bovenvlak vair de grondlaag beneden den silorand komt te liggen, dan zal een eenvoudige afdek king tegen invallend .regenwater noodig zijn. Heeft de inzakking niet tot zoover plaats, dan heeft men slechts te zorgen, dat de grond wat bol ligt en hierin geen scheuren trekken. 8. Daar, waar de grondwaterstand hoog is, dient een bodem aanwezig te zijn met een afvoer voor het perssap. Het is van het allergrootste belang, dat de silo goed waterdicht is en het v.oeder geen overlast van invallend water ondervindt. 9. Het perssap dient zoo snel en zoo goed mogelijk verwijderd te worden, het zij naar een sloot, hetzij naar een putje, dat geregeld leeg gehouden wordt. Ge beurt dit niet, dan behoudt men vocht in de silo, dat aan de kwaliteit van het product afbreuk doet. 10. Wanneerin verband met den grondwaterstand geen vloer noodig is, vertrouw dan niet te veel op de doorla- tendheid van den ondergrond. Moge deze in den beginne al goed zijn, na enkele jaren is hij dicht. In dat geval graaft men den. grond uit en vervangt hem door versch gTondmateriaal, of, wat nog beter is, men brengt ook hier een afvoer aan, die naar een sloot of putje leidt. AFLE VERIN GS VERBOD VOOR AARDAPPELSOORTEN. Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd maakt het volgende bekend Ten einde den beschikbaren aardappe- lenvoorraad zoo doelmatig mogelijk te besteden, geldt met ingang van gisteren een afleveringsverbod voor de aardappel soorten roode star, furore, Zeeuwsche bon ten en blauwen. Hef verbod geldt even wel voor de nog op de landbouwbedrijven aanwezige aardappelen. Ontheffing van het verbod kan worden verleend door den provincialen voedsel- commissaris voor het gebied, waar de aardappelen zich bevinden. WIE HEEFT NOG COURANTEN VOOR ONS? Daar het vuur onze kantoren en maga zijnen vernietigd heeft, gingen alle cou ranten van vorige jaren, die in boeken gebonden waren, verloren. De lezers, die nog Middelburgsche couranten in hun be2it hebben, en ze ons zouden willen afstaan, zullen ons daarmede ten zeerste gerieven. Men kan ze bezorgenKlein Vlaan deren 24, Middelburg of Turfkade 15 te Goes of resp. aan onze telefoonnummers opgeven, waar ze kunnen worden afge haald. "KERTt N'IEÜ'WS Dr. J. G. Geelkerken 25 jaar predikant. A.s. Zondag herdenkt dr. J. G. Geel kerken, predikant bij de Geref. Kerk in Hersteld Verband te Amsterdam-Zuid, den dag, waarop hij voor 25 jaar predikant werd in de hoofdstad. Johannes Gerardüs Geelkerken werd 13 Juni 1897 te Alkmaar geboren en is een zoon van den bekenden Utrechtschen notaris Geelkerken, die in 1886 een van de voormannen was van de Doleantie in Utrecht. De jubilaris ontving zijn opleiding aan het Geref. Gymnasium te Amsterdam en studeerde aan de Vrije Universiteit theologie, waar vooral wijlen prof. dr. H. Bavinck een van zijn leermeesters was en tot wien hij zich zeer aangetrokken ge voelde.' Dr. Geelkerken die al zijn examens cum laude of magna cum laude deed, promo veerde 15 Oct. 1909 aan de V. U. cum laude tot doctor in de theologie. In 1909 candidaat geworden, bevestigde ds. K. Femhout, em. predikant te Baarn, hem 5 Febr. 1911 bij de Geref. Kerk van Epe in zijn eerste gemeente. 2 Juni 1915 vertrok dr. Geelkerken naar de Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid, waar zijn ambtgenoot, wijlen Ds. A. v. Dijken hem tot zijn dienstwerk inleidde. Reeds in 1920 deed de jubilaris van zich spreken, toen hij met ds. J. C. Brus- saard van Bloemendaal bezwaar inbracht tegen de procedure-Netelenbos op de Gen. Synode van Leeuwarden, die leidde tot de afzetting van genoemden predikant. Maar nog grootere beroering wekte dr. Geelkerken door zijn predicatie waarin hij te velde trok tegen het synode-besluit, waarbij de Ger. studenten ontraden werd lid te worden van de Ned. Chr. Stud. Ver. En opnieuw kwam zijn naam op veler lippen, toen hij tegenover prof. dr. V. Hepp en wijlen dr. J. C. de Moor, de zijde koos van de studenten van de V. U. die „Saul en David" van Querido op voerden, al keurde hij het af dat zij dit deden in de z.g. stille week. Het meest echter heeft dr. Geelkerken in het centrum der belangstelling gestaan in den strijd dis ontbrandde over de his toriciteit van Gen. 31-7, het bekende Paradijsverhaal. De Gen. Synode der Géref. kerken kwam in Jan. 1926 te Assen in buitengewone vergadering bijeen en aan het einde van een zittingsperiode van ettelijke weken, zeile zij dr. Geelkerken af als predikant. Met die hem volgden vormde dr. Geelkerken de Geref. Kerken in Hersteld Verband, waarvan hij tot op heden een der markante figuren is. In deze kerken vervult .de jubilaris tal van deputaatschappen. Hij is o.m. voorzitter van den Nat. Bond van Bezwaarden en voorzitter van de Commissie van Voor lichting. Ook op breeder terrein beweegt dr. Geelkerken zich, terwijl hij zich met de pen eveneens niet onbetuigd liet. Dr. Geelkerken geniet de reputatie van eenkanselredenaar van groote gaven. Vier militairen omgekomen bij het opruimen van mijnen. Vier militairen, luitenant Berben en de soldaat Verwater beiden uit Breda, de soldaat Palmen uit Broek-Sittard en de korporaal Beegden, zijn volgens het Dgl. v. N. B. omgekomen bij het opruimen van landmijnen langs de Maas te Wessem (L.). Zwaar gewond werden de soldaat Kar- stenberg uit Terwindselen en de soldaat Hub. Sijbers uit Nuth. Merkwaardige vondst. Vrijdagavond vischte een kolenwerker uit het water van de Reguliersgracht te Amsterdam een pakje op. Bij nader onderzoek bleek het pakje te bestaan uit op de helft doorgesneden bankbiljetten, en wel Hollaridsche bank biljetten voor een totaal van 153.000. Verder nog 6900 dollars en 390 Engelsche ponden. De herkomst van deze halve bankbiljetten kon nog niet worden vast gesteld. - "0ê"'corrëcte-lï'0rser.'- Wenken van den A.N.W.B. voor het rijwielverkeer. De A.N.W.B. schrijft ons Het is niet heelemaal waar, dat de toe neming van het aantal fietsers op onze wegen een gevolg zou zijn van de stil legging vcm het autoverkeer. lederen win ter neemt het rijwielverkeer sterk af, in de eerste plaats doordat de „plezierfietsers" van het tooneel verdwijnen, maar voorts ook omdat velen, die in het zachtere jaar getijde per fiets naar hun werk gaan, de tram nemen, zoodra het gure weer hen te machtig wordt. En omgekeerd zien wij ieder voorjaar de juistgenoemde catego rieën weer geleidelijk verschijnen. Dit proces was juist bezig zich te voltrekken, toen de benzinebeperking een nieuw con tingent wielrijders de straat op stuurde. Iedereen is hier te lande gerechtigd om een fiets te nemen mits niet weder rechtelijk en zich daarop in den ver keersstroom te storten. Iedereen mag zich de rijkunst eigen maken op de wijze, die hij zelf kiest en hij mag zichzelf „rijvaar- dig" verklaren, wanneer hem dit goed dunkt. Tekortkomingen in de wielrijders opleiding worden in de dagelijksche prak tijk geleidelijk aangevuld en blijkens de ervaring, verwerf J de gemiddelde wielrij der zich na verloop van tijd een dosis practische en theoretische verkeerskennis, die voldoende geacht mag worden. In voor-oorlogsche tijden vond de aan was van nieuwe, hoofdzakelijk jonge wiel rijders zoo geleidelijk plaats, dat men in het verkeer eigenlijk niets van de nieuwe lingen merkte. Alleen de toenemende zomerdrukte maakte het den weggebrui kers vrat moeilijker dan in de stillere wintermaanden. Op het oogenblik echter voltrekt zich ten- aanzien van het verkeer een veran dering, die op velen verwarrend schijnt te werken. De gebruikelijke toeneming van het aantal wielrijders, die ieder voor jaar geconstateerd kan worden, is nu in eens nog versterkt door een menigte ex- automobilislen. Daartegenover is 't auto verkeer thans uiterst beperkt. Wij heb ben den indruk, dat deze verschuiving in de getalsverhoudingen zich ook meer of minder weerspiegelt in het gedrag op den weg.' Op vele plaatsen ziet men n.J. dat de fietsers als het ware den geheelen weg in geslag nemen en ook in andere opzichten zijn er aanwijzingen, dat men het met de verkeersregels hier en daar niet zoo nauw meer neemt als vroeger. Dit is natuurlijk afkeurenswaardig. Er moge dan veel veranderd zijn, tóch eischt evenals vroeger de verkeersveiligheid en de openbare orde, dat men 2ich naar de verkeersvoorschriften gedraagt. Onge twijfeld zondigen velen te goeder trouw en uit onwetendheid en het is dan ook in de eerste plaats ter wille van deze groep, dat de A.N.W.B. een overzicht geeft van de wettelijke voorschriften en regels, waaraan wielrijders zich moeten houden. Vóór alles moet natuurlijk het rijwiel zelf in orde zijneen goede rem is een eerste vereischte en daarnaast schrijft het Motor- en Rijwielreglement een bel voor, die men op 50 M. afstand moet kunnen hooren. Omtrent de verlichting en de „verduis tering" van de fietsen zullen wellicht nog voorschriften bekend gemaakt worden. Tegen hef gebruik van een goede verduis- terings-installatie bestaat natuurlijk geen bezwaar, maar uiteraard laat de politie in verschillende plaatsen liever toe, dat men rijdt zonder licht, dan met een minder deugdelijke verduisterings-installatie. Het witte spatbord blijft in ieder geval voor geschreven. Op den weg behoort de fietser zooveel mogelijk rechts te rijden. Vluchtheuvels en z.g. verkeersleiders moet hij altijd rechts passeeren. Wil hij iemand inhalen BURGERLUIE STAND GOES Geboren Jacobus Jan z. v. Alexander de Coninck en Catharina Maatje Sinke. Overleden Petrus Maria van Waarde, 68 j., e. v. Elisabeth Passieux. Jan Si- monse, 39 j., te Heinkenszand. KORTGENE OndertrouwdGerard Welleman, 23 j. en Sara Adriana Rooze 21 j. Overleden8 Mei Cornelis Jacobus Verhulst, 77 j. wedn. van Clazina Maria de Kam. 13 Mei, Jacobus de Fouw, 37 j. ongeh. (N.-B.) Afloop Verkoopingen WISSENKERKE. Notaris J. J. W. Klop te Kortgene, heeft ten verzoeke van de hee- ren J. Heijstek en Th. Schippers te Geers- dijk in het café van dhr. G. Fïikweert pu bliek verkocht, het woonhuis met schuur tje en erf, groot 2 A. 60 c.A., gelegen apn den Prov. weg C 69, Geersdijk. Hoogste inschrijver 1500.door de fam. Kooper de heer M. Kramer Pz. voor 1605.--. Voor Schippers hoogste inschrijver 175. werd geboden door Olivier Scherp 180.- doch niet gegund. naar links uitwijken. Rechts voorbijrijden is gevaarlijk en verboden. Op niet-voorrangswegen moet men het van rechts komende verkeer voorrang ver- leenen. Echter moet men van links ko mende militaire voertuigen en colonnes, alsmede trams en begrafenisstoeten steeds voor laten gaan. Buiten de eigenlijke bebouwde kommen loopen vaak zelfstandige fietspaden. Uiteraard kruisen deze paden telkens ge wone rijwegen. Op al deze kruisingen nu met z.g. „verharde" wegen moet de fietser voorrang verleenen aan het over den rijweg naderende verkeer, óók als dit van links komt. Indien langs den weg rijwielpaden loo pen, moet de fietser deze zoo mogelijk gebruiken. Is het pad aangegeven met een blauw bord waarop een witte fiets, dan is het berijden van den gewonen rij weg zelfs verbodenhet gebruik van het rijwielpad wordt hiermede gebiedend voorgeschreven. Men verwarre deze aanduiding niet met een rond wit bord met rooden rand en een zwarte afbeelding van een fiets op het witte vlak. Dit bord beteekent, dat het pad of de weg verboden is voor wiel rijders. Vaak ziet men ook borden als juist be schreven, waarop behalve de fiets nog andere voertuigen afgebeeld zijn voor al deze categorieën is die weg dan ver boden. Meermalen zal men op fietspaden voet gangers aantreffen. Dit is geoorloofd, met dien verstande, dat fietsers en voetgangers behoorlijk voor elkander moeten uitwijken. Door de inkrimping van het motorver- keer is thans voor velen de verleiding groot geworden, om voorwerpen en pak ken op de fiets te vervoeren. In tal van gemeenteverordeningen bestaan echter 'te dien aanzien beperkende bepalingen. In hoofdzaak komen deze hierin overeen, dat het verboden is voorwerpen op de fiets te transporteeren, als men daardoor in de besturing belemmerd zou worden, of het overige- verkeer zou hinderen. Dit zal het geval zijn met pakken of voorwerpen, die breeder zijn dan het stuur of langer zijn dan de fiets zelf. Onder alle omstandig heden moet men onder het rijden beide handen aan het stuur en beide voeten op de trappers kunnen houden. In het algemeen is het verboden met meer dan twee fietsers naast elkaar te rijden. In sommige gemeenten, afhanke lijk van de bepalingen der plaatselijke overheid, is het zelfs verboden met twee personen naast elkaar te fietsen. Een belangrijk voorschrift, waartegen meer dcm ooit gezondigd wordt, is de plicht om teekens te geven. Wil men lang zamer gaan rijden of stilstaan, dan moet men tijdig met de uitgesprekte linkerarm op- en neergaande bewegingen maken. Heeft men het voornemen een zijstraat in te slaan, dan moet men vooral tijdig de linker-, c.q. rechterarm opzij uitsteken. Dit moet als het ware een werktuigelijke beweging worden, telkens voordat men wil afslaanhet doet er niet toe of er andere weggebruikers in de buurt zijn. Het is eigenlijk overbodig erop te wij zen, dat fietsers even goed als autobe stuurders, zich moeten houden aan de verkeerslichten. Echter blijkt het dringend noodig een veel voorkomend misverstand ten aanzien van het gele licht op te rui men. Als na de groene, de gele lichten aanflitsen, beteekent ditStop I Evenwel met deze kleine uitzondering, dat zij, die de stopstreep op den weg reeds zóó dicht genaderd zijn, dat tijdig stoppen vóór de streep niet meer mogelijk is, nog wel door mogen rijden. Dit komt voor de fietsers practisch hierop neer, dat zij altijd moe ten stoppen. Wij hopen met dit beknopte overzicht velen er toe te brengen, uit eigen bewe ging mede te werken tot een vlot en vei lig rijwielverkeer. BADIO-PROGRAMMA VRIJDAG 31 MEI 1940. JAARSVELD. 41.4 M. KRO-UITZENDING. 6.30—6.50 VPRO. 8.00 Berichten A.N.P. 8.05 Gramofoon- muziek. 11.30 Toespraak met muzikale omlijsting. 12.00 Gramofoonmuziek. 12.15 Musiquette. 12.45 Gramofoonmuziek. 1.10 Rococo-octet (1.301.40 Gramofoonmuz.). 2.00 Gramofoonmuziek. 4.00 KRO-Melo- disten. 4.45 Gramofoonmuziek. 5.30 Voor de kinderen. 6.00 KRO-orkest. 6.30 Cyclus „Groote mannen in bewogen tijden". 6.50 Gramofoonmuziek. 7.00 Mededeelingen en gramofoonmuz. 8.00 Berichten A.N.P. 8.15 KRO-Groot-Amusements'orkest. 8.40 Mondaccordeonsoli. 8.50 Vroolijk pro gramma. 9.00 Radiotooneel. 9.30 Vroolijk programma. 9.40 Gramofoonmuziek. 9.45 KRO-kamerorkest, solist en KRO-koor. 10.30 Berichten A.N.P. 10.40 KRO-kamer- orkest en solist. 11.3012.00 Gramofoon muziek. KOOTWIJK, 1875 M. AVR O-UITZENDING, 8.00 Berichten A.N.P. 8.10 Gramofoon muziek. 9.00 Berichten (Fransch). .9.15 Gramofoonmuziek. 9.30 Berichten (Neder- landsch). 9.45 Ensemble Jonny Kroon en Gramofoonmuziek. 11.15 Berichten (En- gelsch). 11.30 Berichten (Vlaamsch). 11.45 De Palladians. 12.30 Gramofoonmuziek. 12.45 AVRO-Amusementsorkest en soliste. 1.30 Berichten (Nederl). 1.45 Berichten (Fr.). 12.00 Piano-voordracht. 2.30 Berichten (Ne der!.). 2.45 Gramofoonmuziek. 3.15 Be richten (Eng.). 3.30 Disco-causerie. 4.25 Reportage. 4.45 AVRO-Aeolian-orkest. 5.30 Berichten (Nederl.), 5.45 Zang en orgel. 6.15 Berichten (Eng.). 6.30 Berich ten (VI.). 6.45 AVRO-Musette-ensemble. 7.15 Gramofoonmuziek. 7.30 Berichten (Nederl.). 7.45 AVRO-dansorkest. 8.15 Be richten (Eng.). 8.30 Berichten (VI.). 8.45 Gramofoonmuziek. 9.15 Berichten (Eng.). 9.30 Berichten (Nederl.). 9.45 Omroepor kest en solisten. 10.45 Reportage. 10.55 Orgelspel. 11.15 Berichten (Fr.). 11,30 Be richten (Eng.). 11.45—12.00 Gramofoonm. MARKTBERICHTEN V eilïngs ver eenigïng „Zuid-Beveland" te Goes. Aardbeien, 6077 Perziken, 411, per 100 stuks. Postelein, 2023Spinazie, 16 19 Tomaten, 25—46; Blauwe Aardappelen, 10—480 per 100 Kg. Rabarber, 3 Radijs, 13.50 Ramme nas, 5; Selderij, 2.50—3.50; Wortelen, 1618, per 100 bos. Bloemkool, 1023 Kropsla, 1 2.90 Tomatenplanten, 1.502.50, per 100 stuks. Violen, 0.50—0.60; Madeliefjes, 0.151 Asterplanten, 0.15, per 100 stuks.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 6