Bres. SCHULTE i TB1EME SIIOI II 1ST IS GEREED OPINSN® „F©cysss Optiek - lailii® Pedicure en Voetbehandeliiig 01 BANK adverteert ok] dit blad ZATERDAG 1 JUWi VAN ONZEN NOODWBNKEL DAIM - MIDDELBURG Leo (Mder's Brillen Vermist: groene Handwagen iet roffiie wielen ZOUTEVIS EK STOKVIS Fa. S. WM „Het Wonder"' lokaal ÜREE 44 Eenige en algemeene kennisgeving. HedeQ overleed door een droevig ongeval onze zeer geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer W. VERMEULEN Jr. in den ouderdom van 45 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw en kinderen. Wed. J. C. VERMEULEN- MEERMAN WIM SU US JANS KOO Middelburg, 29 Mei 1940. Nieuwe Haven 13. Geen bezoek. Geen bloemen. Begrafenis Zaterdag 2 u. n.m. W. VERMEULEN Jr. in den ouderdom van 45 jaar, Namens wederzijdsche familie, J. H. VERMEULEN Middelburg, 29 Mei 1940. Heden overleed door een droevig ongeval, onze Heer W. VERMEULEN welke vele jaren, als ver tegenwoordiger voor Zeeland en West N.-Brabant onze zaken behartigde. N.V. ZUID-HOLL AN DSCHE BIERBROUWERIJ Den Haag. Heden overleed plotseling, fi onze geachte Patroon, de Heer W. VERMEULEN HET PERSONEEL j der Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, Depót Middelburg. C. HUIJBREGSEN en R. D. P. HUIJBREGSEN- VAN LOO zeggen, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling, vóór en tijdens hun huwelijk ondervonden. Goes, Zonnebloemstraat 4. Aan fo©!l£iiniglh©fo>lb©rodl©n] wordt kennis gegeven, dat alio Iïï8nufi00ï van wijlen de Nota rissen A. M.TAK en HOSANG en van den eervol ontslagen Notaris J. C. BLAUPOT TEN CATE, be nevens die van het vacante kantoor, onbeschadigd in de kluis zijn teruggevonden. F. G. HOEFER waarin. Notaris te Middelburg J. P. PETER5MA ZENUWARTS hervat Vrijdag 31 Mei a.s. de Spreekuren te GOES eiken DINSDAG in Ziekenhuis Sf. Joanna, 30-12 uur; eiken VRIJDAG in Gasthuis Oostwal, 10-13 uur. Wlr. W„ K. H. Dielemart heeft de advooatenpractijjk (hervat, Kantoor 4 ij d e I ij k 11, Telefoon 165 - Middelburg Gemeente Koniefeerke De BURGEMEESTER van KOUDEKERKS verzoekt be langhebbenden, welke op grond van de genomen defensie-maat regelen, vorderingen, van welken aard ook, op het departement van Defensie hebben, desbetreffende nota's zoo spoedig mogelijk by hem in te dienen. Koudekerke. 28 Mei 1940. De Burgemeester van Koudekerke, J. L. DREGMANS Officieele r»Mües. OVERBRUGGINGS- CREDIET ZAKENLIEDEN Ten einde een overzicht te ver krijgen van de financieele hulp, welke afgezien van de even- tueele uiteindelijke schadevergoe ding voor de verwoestingen gewenscht zal zijn om de zaken lieden in onze stad, wier bezit tingen door brand vernietigd zijn, in staat te stellen hun bedrijven weer op gang te brengen, heb ik aan het Dagelijksch Bestuur van de Bankiersvereeniging voor Wal cheren verzocht in dezen een on derzoek te willen instellen en mij rapport uit te brengen. Teneinde zooveel' mogelijk dé bestaande bankverbindingen in te schakelen, verzoek ik iederen zakenman, die eventueel voor deze financieele hulp indien zij verkregen kan worden in aanmerking zou wenschen te ko men, zijn opgaven te willen in zenden door bemiddeling en met behulp van de bank zijner keuze. Zakenlieden, die geen normale bankrelatie bezitten, gelieven zich te wenden tot den heer G. H. Luijendijk, accountant, Dam no. 37, die zich voor dit onderzoek ter beschikking van de Bankiers vereeniging heeft gesteld. Ik verzoek allen in hun eigen belang in dezen met den meesten spoed te handelen, teneinde het mogelijk te maken binnen enkele dagen tot een algemeen overzicht van den toestand te geraken. De Burgemeester v. Middelburg, J. van Walré de Bordes. PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKEN. Uitmalen van nteg,. on rogge. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt het volgende bekend. In afwijking van de tot dusver geldende bepaling, dat de molenaars zooveel mo gelijk kropmeel moeten malen, is thans aan alle bereiders van tarwebloem en roggebloem toegestaan de tarwe nit te malen op 85% en de rogge op 72%. 28 Mei 1910. PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN ECONOMISCHE ZAKEN. Extra toewijzing van mengvoeders voor rundvee en ged. ondermelk poeder voor kalveren. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland, deelt hierbij mede, dat georganiseerden die gedurende den zomer over weinig of geen weidegelegenheid beschikken, alsnog in de gelegenheid worden gesteld om bij hun plaatselijk secretaris een extra toewijzing van mengvoeder voor hun melkkoeien aan te vragen. Deze extra-toewijzing zat maximaal 2 Kilogram per koe en per dag kunnen bedragen. Voor veehouders, die voor den opfok van kalveren niet de beschikking hebben over ondermelk, wordt de gelegenheid opengesteld, om een extra-toewijzing van ged. ondermelkpoeder aan te vragen. Deze extra-toewijzing, zal maximaal 1.75 K.G. per kalf per week bedragen. Een extra-toewijzing van mengvoeder, resp. ged. ondermelkpoeder zal alleen op aanvrage bij de plaatselijk secretarissen 29 Mei 1940. AANVRAAG OM BENZINE. De Burgemeester der gemeente GOES brengt ter kennis, dat houders van motor rijtuigen, woonachtig in deze gemeente van HEDEN af ter secretarie, alleen des morgens tusschen 9 en 12 uur, schrif telijk een aanvraag kunnen indienen voor het verkrijgen van benzine voor de maand ]UN1 1640. Formulieren voor het doen van deze aanvraag zijn ter secretarie verkrijgbaar en moeten volledig ingevuld worden ingezonden, O.m. moet worden opgegeven i een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor het gebruik van een motor rijtuig noodzakelijk is het merk van het motorrijtuig i letter en nummer cyltnderinhoud de juiste route(s) ea de af te leggen afstand in Kilometers. De aanvragen moeten worden Inge zonden uiterlijk Vrijdagmiddag 12 u. a.s. Vanaf 1 Juni a.s. kan daarop ter secretarie des, voormiddags tusschen 10 en 12 uur antwoord worden gehaald. Opgemerkt wordt dat van de personen auto's, die te Goes aanwezig zijn slechts maximaal 10% zullen mogen blijven rijden en dat personenauto's, welke een cyllnderinhoud hebben van meer dan 3.2 L. niet verder gebruikt mogen worden. 29 Mel 1940. De Burgemeester van GOES, W. C. TEN KATE, ZUINIGHEID GEBRUIK LEIDINGWATER De Burgemeester en Wethouders van Vlisslngen waarschuwen de bevolking, dat In naar eigen belang de grootst mo gelijke zuinigheid moet worden betracht met het leidingwater. Vlisslngen, 27 Mei 1940. Burgem. en Weth. voornoemd, VAN WOELDEREN. F. BISSCHOP. Secr. PUBLICATIE De Burgemeester der gemeente VLïS SINGEN brengt het volgende ter open bare kennis „De MARINE van het Commando Zeeland MOET ZICH MEtDEN. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht maakt in overeenstemlng met den Duitschen Bevelhebber in Nederland bekend onder intrekking van de vo rige algemeene bekendmaking dat Marinepersoneel, zoowel militie-, reser ve- als beroepspersoneel, afkomstig uit het Commando Zeeland, voorlooplg ter plaatse kan blijven. Men moet zich melden bij den Burge meester van zijn woonplaats ter kennis geving van zijn aanwezigheid in de plaats zijner inwoning. De Burgemeesters moeten rechtstreeks lijsten van dit personeel indienen bij den Chef van den Marinestaf, Badhuisweg 169, 's-Gravenhage. Voor voorloopige betaling der soldij, kunnen de zich in Zeeland bevindende militairen der Koninklijke Marine zich vervoegen te Middelburg Molenwater No. 115." Vlissingen, 28 Mei 1940. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. BEKENDMAKING De Burgemeester van.Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat Door het militair gezag te Vlissingen vrij zijn gegeven 26 zich daar bevindende schepen, onder meer de „Feal" De eigenaren van deze schepen zich daartoe in verbinding moeten stellen met den Duitschen Commandant Kapitein Luitenant ter Zee Geije. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. Vlissingen, 27 Mei 1940. OPGAVE VAN SCHADE De Burgemeester en Wethouders van Vlissingen brengen het volgende ter openbare kennis - Hun' die tengevolge van den oorlog AANWIJSBARE SCHADE hebben ge leden aan vaste eigendommen, winkel- inventarissen en goederen, wordt aange raden deze schade thans na te gaan en op staat te brengen. De Inkoopswaarde der goederen moet daarbij nauwkeurig worden vermeld zoo mogelijk met bij voeging-van factuurs of rekeningen Indien geen bewijsstukken meer aan wezig zijn, zouden verklaringen van ge loofwaardige getuigen kunnen worden De schadestaten moeten zoo volledig mogelijk worden opgemaakt en met de bewijsstukken worden ingediend ter Se cretarie. Met nadruk wordt er op gewezen, dat deze opgave voorhands geenerlel voor uitzicht opent voor schadevergoeding, doch als voorzorgsmaatregel plaats heeft. Vlissingen, 28 Mei 1940. Burgem. en Weth. voornoemd, VAN WOELDEREN, F. BISSCHOP, Secr. BEKENDMAKING. Het Hoofd van Politie, als bedoeld in artikel 1 van het Vreemdelingenreglement, in de gemeente Middelburg gezien artikel 4 van voornoemd reglement VORDERT: dat alle vreemdelingen van Belgische nationaliteit, Engelsche nationaliteit waaronder begrepen alle onderdanen van het Britsche Imperium Fransche na tionaliteit en Poolsche nationaliteit, die hun woon- of verblijfplaats hebben of vertoeven in de gemeente Middelburg, zich onverwijld, in elk geval binnen twee dagen, bij hem aanmelden. Onverminderd de andere maatregelen, die kunnen worden getroffen ten aanzien van den vreemdeling, die voornoemde aanmeldingsplicht niet nakomt, vormt overtreding van vooromschreven bepaling het strafbare feit, genoemd in artikel 26 van het Vreemdellngenreglement, strafbaar met hechtenis van ten hoogste twee maan den of geldboete van ten hoogste duizend gulden. Middelburg, 30 Mei 1940 De Commissaris van Politie, Hoofd van Politie voornoemd, FONTJJNE. !D© üVliddeBburgsclhie No tarissen verzoeken in verband met de ontvangen circulaire „Com missie Oorlogsschade", diegenen hunner cliënten, aan wier vaste eigendommen door de jongste ge beurtenissen oorlogsschade is toe- gebrocht, voor zoover die eigen dommen met hypotheek welke door die Notarissen wordt gead ministreerd zijn bezwaard, onver wijld, ieder aan zijn Notaris, opgaaf te doen omtrent de geleden schade met volledige inlikhtingen als in bedoelde cir culaire vermeld. Merlinge Levensverzekeriiiij- Maalschappij „'s-firareahape" te 's-GRAVENHAGE. Algemeene VergaflerinB van Deelnemers en Aandeelhouders op Donderdag 6 Juni a.s., des nam. 2 uur, In de Commercieele Club, Korte Voorhout 12a, 's-Gravenhage. Punten van behandeling: le. Behandeling van het jaarverslag en de Balans en Winst- en Verlies rekening over 1939. 2e. Verkiezing van 1 Commissaris. De stukken liggen ter visie ten hoofd- kantore der Maatschappij. des Btm@[p§j©Bns oasisa» fiegemowei* fSaaal'g)Ë!raa®0s4®ii,'sBaaa5s Het bedrijf is ondergebracht bij de X Mn WfflErQ B@W@DT] Telefoon @3© P„ J. HACKENBERG JUWELIER - HORB-OSEK voorheen BURG 6 - GROOTE WINKEL - MIDDELBURG Tijdelijk gevestigd: VLASMARKT 44 Bestellingen worden gaarne ingewacht. Betalingen kunnen geschieden aan bovenstaand adres of op girorekening 129599 Bij de ramp welke Middelburg getroffen heeft is o.m. ook verwoest ons filiaal HATWEI. De inhoud van de brandkast is verloren gegaan. Wij kunnen nu niet meer nagaan welke bedragen wij nog. van onze clientèle te vorderen hebben. Mogen wij U daarom verzoeken het ons nog toekomende bedrag te willen storten op onze postrekening fcS©. SI231, of te betalen in onze zaak IN HET HU IS MET DE ROODE PILAREN. A. BOUWKUNDIGE TIMMER- ESS METSELBEDRIJF on®®! steeds EelBiiBksfr8., Tel. 198 Woonhuis, ïeepscheweg S©7, TT@Ho üfliddeBburg Hoofdkantoor Schiedam - Telefoon 69085 verzoekt verzekerden die geëvacueerd of van adres veranderd zijn, hun nieuwe adres spoedigst te willen mededeelen aan den Inspecteur den Heer J» RfL WIULLIÉ, Selsweg 3, ifladdeflburg, Telef. 814, of aan het Hoofdkantoor, onder opgave zoo mogelijk van polisnummer(s) en naam van den agent. LEVENSVERZEKERING - LIJFRENTE Tijdelijk: VBSSEBÏ, Laragewiell© - E^lidldelliiaB^g naast Fa. Gabriëlse fksiBiilhai bb§ji waojemtjes voor achter de fiets. zeer1 Bocht BoopendlSI Baffcföets te Bïaanflir1 of te koop bij w» d. BISIgSY Heerenstr. 12, Tel. 510, M'burg (12 spaken) 85 cm. hoog, Vetas met dubbele moeten. Korte ijzeren voorsteun. Te melden Smederij BEiek Breestraat 39 - Middelburg Voor is u«v c-djtos „VHYi&IMGM83 Lange Noordstr. 44, Middelburg Verder ruim voorzien van alle soorten Kaas en fijne Vleeswaren Beleefd aanbevelend, J. L. v. d. Driest ©e ^geescSiSaoMwefiJ van de is TIJDELIJK GEWESTIGB in het pand Vlasmarkt 19Tel. 232 BETALINGEN VOO worden gaarne ingewach fSertsltraat 53 msüslleülhtir'tg TE MMTOB groot 11,20 X 4,70, zeer geschil: voor noodwinkel. Te bevragen Vrijdag van 9—1 uur en Zaterdag van 9—5 ui Wagenaarstr. 20, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 4