m Fa. fden ieer loordstraat, naast Raio Tenue Laatste Berichten Abonneert II op dit blad KLEINE Huishoudelijke Artikelen lei P. J. Hl MRTSEN, Segëerstraat 18, IMtleltari Uil te Middelburg. MULDER HOLLAERS-VERBERKT capitulatie van België. Uit éen reeks uitlatingen der Fransche pers blijkt, dat zoowel de Fransche regee ring en Weygand, alsook de Belgische ministers in Parijs reeds Maandagmiddag op de hoogte waren van den wensch van Leopold, om een wapenstilstand aan te gaan. Zoo berichten de Temps en de Parijsche correspondent van het Journal de Genève, dat de Belgische regeering in Parijs Maandagmiddag op de hoogte was van het besluit van koning Leopold. Laat in den middag is een Fransch-Belgi- sche conferentie gehouden in het Fran sche ministerie van oorlog. Hieraan werd van Belgische zijde deelgenomen door den minister-president, den minister van oorlog en den ambassadeur, terwijl van Fransche zijde aanwezig waren Reynaud, Pétain en Weygand. Op dit oogenblik, zoo constateert de Panische correspondent van het Journal de Genève, wisten de Belgische ministers, dat koning Leopold geen rekening, zou houden met hun tegen stand. Des avonds hield Pierlot een radio rede, waarin hij den wil van België om den strijd aan de zijde der Westelijke mogendheden tot.het laatste voort te zet ten, bekend maakte. Men heeft eerst veel later de oorzaak begrepen van deze on verwachte verklaring. Volgens de Temps had de Frcmsch-Bel- gische conferentie tot onderwerp de be studeering van den toestand, zooals die geworden was door het besluit van ko ning Leopold. Aan het slot der conferentie zou Reynaud den Engelschen ambassa deur in Parijs hebben ontvangen en daar op den president der republiek hebben verzocht den ministerraad tegen 22 uur bijeen te roepen. De Oeuvre meldt, dat koning Leopold Maandagavond om 18 uur door een or donnans-officier Weygand telefonisch, zonder nadere verklaring zou hebben doen mededeelen, dat Dinsdagmorgen om 4 uur het Belgische leger de wapens zou neerleggen en dat hij besloten had te capituleeren. De capitulatie van het Belgische leger levert thans de voornaamste stof aan de Amerikaansche pers. Het meerendeel der bladen toont naar het D.N.B. uit New-York verneemt, begrip voor de handelwijze van den koning. De New York Daily News schrijft, dat de koning nog slechts te kiezen had tus- schen de vernietiging van het Belgische leger en van honderdduizenden burgers of de overgave. De capitulatie is voor de geallieerden een vreeselijke slag. De Fransche regeering heeft zich verbonden geen afzonderlijke vrede te zullen sluiten, doch uit de rede van Duff Cooper van Zondag j.l. kan men lezen, dat men in Engeland een ommekeer in Frankrijk vreest. De bladen melden o.a. dat koning Leo pold aan de geallieerde legerleiding heeft medegedeeld, dat het BeJgische leger zonder leeftocht, verzwakt en bijna van munitie verstoken was en zonder krach tige hulp van geallieerde troepen niet langer stand kon houden. zrcrutfmanrgezag lobgemaüKi van het civiel gezag. De plechtigheid, welke j.l. Woensdag in de Ridderzaal heeft plaats gehad, heeft bovenal deze beteekenis, dat voor een zeer provisoire regeling een andere in de plaats is getreden, krachtens welke het hoogste regeeringsgezag in burgerlijke aangelegenheden in de bezette Neder- landsche gebieden, is komen te berusten bij den Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart. De eerste weken praevaleerde het mi litaire gezag. Aanvankelijk was dit in handen vcm lui tenan tij generaal Hansen daarna in die van den generaal der in fanterie von Falkenhausen, wiens gezag zich ook over België uitstrektethans is het door dezen laatste overgedragen aan den generaal dei vliegers Christiansen. Deze laatste generaal zal zich, in tegen stelling met zijn voorganger, niet om Bel gië behoeven te bekommeren. Deze mutaties op het stuk van het mi litair gezag, hoe belangrijk op zich zelf ook, worden in beteekenis echter verre overtroffen door het feit, dat het hoogste regeeringsgezag op civiel gebied van het militair gezag is losgemaakt. Daarop, op dat regeeringsgezag in burgerlijke aan gelegenheden, uitgeoefend door Rijksmi nister Seyss Inquart, valt nu zelfs de volle nadrukdit novum bovenal verdient de aandacht. De Rijkscommissaris voor de Nederlan den, dr. Seyss Inquart, heeft reeds zeer spoedig contact gezocht met Nederland- L>£. Um5nxVr£.LllNU VAN HEX NOORDELIJKE GEALLIEERDE LEGER. De Fransche bevolking en politieke krin gen geraken, naar van de Fransch-Zwit- sersche grens wordt gemeld, met het denkbeeld vertrouwd, dat het Noordelijke leger geheel omsingeld is door de Duit- sche troepen en de vernietiging van dit geallieerde leger te verwachten is. Men vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat de Fransche legerleiding geen pogingen in het werk stelt, om de achter de Somme gelegerde Fransche troepen te gebruiken voor een doorbraakpoging, om de ingeslo ten troepen te bevrijden. De vluchtende Engelschen in het nauw. Acht dagen geleden stonden den terug trekkende Engelschen nog een half dozijn kanaalhavens ter beschikking om naar Engeland te vluchten. Thans is dit niet meer het geval, zoo schrijven de Berlijn- sche bladen. Boulogne, Calais en Ostende zijn in Duitsche handen. Duinkerken ligt in het vuur van de Duitsche artillerie. De laatste Britsche hoop is gevestigd op de kleine Belgische haven Nieuwpoort. Doch ook daar is het niet veilig. De haven is voor de Duitsche bommenwerpers gemakkelijk te bereiken, terwijl Duitsche Schnellboote voor de haven van Nieuwpoort kunnen opereeren. Reeds heeft een Duitsche Schnellbcot een naar Engeland vluchtende, groote Britsche torpedojager getorpedeerd. De Provinciale Bibliotheek. Het stuttingswerk aan de Provinciale Bibliotheek is geëindigd. De mooie gevel is gered. Eenige deskundigen hadden dezen gevel reeds opgegeven, als zijnde onherstelbaar. Zelfs had men zandzakken voor het gebouw neergelegd om den val van de neerstortende steen ie breken. Toen echter bleek, dat redding van den gevel mogelijk was, is er steiger tegen gebouwd onder leiding van den aanne mer den heer L. F. Groosman. Dit,was zeer gevaarlijk werk, maar het is schit terend geslaagd. Elk oogenblik kon de muur instorten, doch met vereende krach ten is men erin geslaagd dit te voorko men. Degenen die dit werk verricht heb ben, verdienen zeker een woord van lof. TOESAND DER GEALLIEERDEN WANHOPIG. De Noord-Italiaansche bladen zijn wat betreft de berichten van 't oorlogstooneel in Vlaanderen, eenstemmig vcm oordeel, dat de toestand voor de geallieerde troe pen onhoudbaar is gewórden en dat zij een algeheele vernietiging tegemoet gaan. De „Corrière de la Serra" noemt de slag in het Noorden, die in een geweldig handgemeen ten einde loopt, waarbij de geallieerde legers zich niet meer kunnen redden, het laatste bedrijf van een trage die. Na de ineenstorting in Vlaanderen is de toestand voor Frankrijk uiterst ern stig geworden. In de Fransche hoofdstad Ingezonden mededeeling. sche hoofd-ambtenaren in leidende func ties. Wat thans geschied is zal, zoo mag men aannemen, voor enigen tijd aard en richting bepalen dr wdrzijdsche betrek kingen. Voor competentiegeschillen tus- schen de hoogste Duitsche autoriteiten, de burgerlijke en de militaire, behoeft niet de minste of geringste vrees te bestaan. Hun bevoegdheden zijn nauwkeurig vast gelegd, ook bij de desbetreffende bespre- kinken te Berlijn. Voor de volkshuishouding is uiteraard in het bijzonder de ambtsaanvaarding door rijksminister Seyss Inquart van een groote beteekenis. Hij heeft een staf van deskundigen meegebracht. Dr. Wohltat, wiens oogen o.a. op de Nederlandsche Bank gericht zijn, is, gelijk men weet, hier reeds eerder aangekomen. Voorts rekent de Rijkscommissaris tot zijn intiemste me dewerkers, minister Fischböck, staatsse cretaris, dr. Mühlmann, den „Reichsamt- leider", dr. Schmidt, generaal Schumann en den „Brigade-Führer" Router. Meer dan in de gegeven omstandig heden noodzakelijk is, zal echter, zoo werd verzekerd, niet in de Nederlandsche Het succes van de Duitsche Schnellboote. Uit Berlijn: Het D.N.B. geeft een beschrijving, hoe een Duitsche Schnellboot voor een Belgi sche haven een vijandelijken torpedo jager tot zinken bracht. Eiken nacht weer hebben Duitsche Schnellboote den laat- sten tijd den vijand in het Engelsche Kanaal opgezocht. Vijf vijandelijke tor pedojagers, een duikboot, een hulpkrui ser, een transportschip en zelfs een vlieg tuig zijn op deze wijze de laatste dagen door de Duitsche Schnellboote tot zinken gebracht. volkshuishouding worden ingegrepen. De oorlog stelt in dit opzicht zijn eischen ook zekere maatregelen van Engelsche zijde doen zich hierbij in sterke mate gel den. Intusschen zal het oeconomisch leven niet zonder afdoende motieven in andere banen worden geleid. Wat echter het gewoon-burgerlijk leven betreft, blijft het streven naar herstel van wat was, naar normaliseering, op den voorgrond staan. vraagt men zich rnet groote zorg af, waar heen de Duitsche iroepen thans zullen op rukken. Parijs en Londen zijn beide in gevaar. De „Gazette del Popoio" verwondert zich over het feit, dat de Engelsche oor logsvloot niet gebruikt wordt. Men had verwacht dat de „Imperial Fleet"vanuit zee meegewerkt zou hebben aan de ge allieerde operaties. Klaarblijkelijk is de admiraliteit meer bezorgd over het lot der schepen, dan over het lot der menschen. Waar is het Engelsche prestige ter zee gebleven? Engeland heeft steeds weer het verlies van slagschepen ontkend, doch thans bevestigt de onverklaarbare afwe zigheid van de vloot in deze critieke oogenblikken voor het landleger, niet al leen de ernstige verliezen der Engelsche oorlogs-marine, doch vormt tevens een stilzwijgende bekentenis van het feit, dat de beheersching der zee ondergeschikt is aan de beheersching van het lucht ruim. D© Engelsche bombardementen boven Duitschland. Over de Engelsche bombardemenien boven Duitschland schrijft het D.N.B. uit Berlijn het volgende Niettegenstaande de herhaalde Duit sche waarschuwingen, duurt het luk-rake werpen vcm bommen door Britsche vlieg tuigen op hun nachtelijke vluchten boven Duitsch rijksgebied voort. Deze bombar demenien, die spotten met iedere bepa ling van het volkenrecht omtrent niet mili taire objecten, worden door de Engelschen in hun berichten als schitterende daden geprezen. Door het luk-rake werpen van bommen op vreedzame steden door En gelsche vliegers werden woonwijken, ho tels, scholen, apotheken en ziekenhuizen getroffen. In Duitschland wordt van iede- ren doode, van ieder engewonde en van iedere schade door deze nachtelijke aan vallen nauwkeurig boek gehouden. Wan neer het uur der afrekening komt, zal elke bom veelvoudig vergolden worden. (Ongecorrigeerd). Groote verliezen der geallieerde luchtmacht. Naar aanleiding van mededeelingen van geallieerde zijde, volgens welke de Duitsche luchtmacht groote verliezen zou hebben geleden, maakte het opperbevel van de Duitsche weermacht bekend, dat sedert 11 Mei de geallieerden in totaal 2638 vliegtuigen hebben verloren, terwijl 373 Duitsche machines worden vermist. YPEREN EN KEMMELBERG IN DUITSCHE HANDEN. De Belgische stad Yperen en de Kem- melberg zijn door de Duitsche Iroepen veroverd. De IJzerlinie, waarom in den wereldoorlog zoo fel en lang gestreden is, met de stad Yperen als sleutel-positie, volledig Duitsch bezit. Nu Rijssel, Armen- tières, Yperen en Duinkerken in handen van de Duitsche troepen zijn, is de ring, welke rond de Noordelijke geallieerde le gers was getrokken, volkomen gesloien. De Duitsche stoottroepen hebben de En gelsche troepen in dit gebied aangeval- De Britten probeeren naar de kust gebieden terug ie trekken, doch het is zeer de vraag of er gelegenheid is het Kanaal over te steken. BURGERLIJKE STAND WESTKAPELLE Opgave tot en met 26 Mei 1940. GeborenKatharina, d. v. Huibregt Verhulst en Jakomina Lievense. Jaco bus, z. v. Poulus Pouwelse en Wilhelmina Minderhoud. Gehuwd Jakobus Huibregtse, 28 jr. en Elisabeth Minderhoud, 22 jr. Overleden: Johannes de Vos, 50 jr. Tannetje Cornelia van Molenbroek 73 jr. (uit Vlissingen). Katharina Verhulst, 3 dagen. Bij vooruitbetaling van lr-6 regels, 75 cent. Met motto 10 cent hooger. Pakhuisruimf© te touur te Middelburg. Brieven No. 18, bureau van dit blad. Daar onze zaak intact is geble ven, hebben wij goedkoope ta fels en andere meubelen. Ook voor het repareeren van bedden en gor dijnen houden wij ons beleefd aanbevolen. J. ANTHEUNISSE, Kinderdijk 14, Middelburg. De Boekbind. van J. BuBjjs, v.h. C. W. D'Huij, Dam Z.Z. 26, Middelburg, is geheel intact ge bleven. De Werkzaamheden gaan ge woon door. Beleefd aanbevelend. Kunnen de 2 mij bekende mannen die Dinsdag 14 Mei twee bruine koffers voor mij mee namen naai de smid te Koudekerke, waar ze nu nog niet zijn, mij opgeven waar ze gebleven zijn? Noest, Zonneduin, Domburg. m ©vrouw Boom, gewoond hebbende te Vlissingen, wordt verzocht haar tegenwoordig adres op te geven aan haar zoon Ir. W. H. Boom te Hengelo en aan den Heer P. J. Elout te Domburg. R. A, Stembuis, kledimig naar maat. Stalen op aanvraag, lage prijzen. Reparaties en ver maken van alle kleding Wagenaar- straat 20, Tel. 438, Middelburg. CantSnes 1-40 R.l» Zij die iets te vorderen menen te hebben, van het voormalig cantinebedrijf 1-40 R.I., worden verzocht zich, onder overlegging van rekeningen, e.d. te wenden tot den heer F. van der Vlugt, Boerhaavelaan 37, Eindhoven. T© Huur: ruime winkel, op goeden stand. Voor alle doel einden geschikt. Bevragen bureau van dit blad. Gevraagd ©en Rf3©isj© voor de morgenuren. K. Noordstraat 7, beneden, Middelburg. Te koop klem Heerenhuës mooie stand, 6 kamers, alle ge makken. Brieven No. 20, bureau van dit blad. Te Eioop. Vrijdag en Zaterdag Slachtkippen en jonge Haantjes. Adres: Caljouw, Volderijlaagte 10, Middelburg. De lagere scholen beginnen weer en dra is het overgang. Laat uw kind bijwerken door: A„ van IreïvTramsingefl E. 4 Spoed. 8 «boedel, waaronder: voor salon-, woonkamer, slaap kamer, eiken ledikanten, 3-delige bedden, lampen, stofzuigers, enz. alles modern. Van Loo, Singel straat 35, Middelburg. N.V. W.Ü.BJG., verplaatst van Wal 14 naar Lambrechtstraat 17, Middelburg. Per adres: v. Kleven, Lambrechtstraat 9, Middelburg. OKorrijwiel 4© koop ge vraagd, onder de 60 k.g., spoed. DE JONG, E. 173, Domburg. Huize Norsk Hjem. Rijksambtenaar vraagt zoo spoedig mogelijk te Goes of Kloetinge Wonsng mot Tuin, f 25.— f 27.50 per maand. Adres: Kloe- tingscheweg 122, Goes. Voor terstond gevraagd flink Dagmeisje, niet beneden 16 jaar. Aanmelden Vrijdag 31 Mei, 7-8 n.m.. Dam 53, Middelburg. KDe aangifte van leea°lin- gen voor de (Dutr'sus 8940= (1941 wordt opengesteld tot 85 Juni a.s. Hen, die voor 20 Mei een aangifte formulier heb ben ingezonden, wordt verzocht dit op nieuw te doen, daar deze- formulieren door brand verloren zijn gegaan. De Directeur, Ir. T. TH. VAN DALSUM. Meubelmakerij - Stoïïeerflerij Levering van alle soorten RSeulbsleiri, KesSauratie, Roparatte, Verhuizingen HET ADRES, UW ADRES Reigerstraat - Middelburg HYPOTHEEKBANK OVSieSitaeitbiiEng. De op 1 Juni 1940 vervallende coupons 3è en 4% pandbrieven zijn vanaf dien datum betaalbaar ten kantore der Bank te Middel burg, bij de Assqpiatie Cassa te Amsterdam en bij Heeren Cor respondenten en Agenten. De Directie; Mr. M. C. VAN DER MINNE Mr. G. W. A. DE VEER. W^aich^diBeBist Efoeirvat Zatem-sSag 8 Juni de dienst op WQissingen en ®oes. Voorloopig Oindags en Zaterdags naan Goes vepfrek 855 aaur en dagelijks 's morgens naar $#8iss5ngems vei*ftrek 9.30 mus* van Wlissïng- schestn*. 30 SVBicideSBiuirg. Te Hmub* te SSasiaSeBbuirg op eersten stand twee of dlnSe ge me ufo a Beende n u 5 sn e Kamers, zonder pension, centr. verw., electr. licht, telefoon, str. water, badkamer, balcons, mede gebruik keuken en tuin. Omtrent schoonhouden, menage, enz. be spreken mogelijk. Ook geschikt voor kantoor. Brieven Bureau dezer courant, KI. Vlaanderen 24, onder no. 16. DRUKKERS-UITGEVERS Zwaar getroffen, doch niet verslagen. Op drachten worden als voorheen gaarne aangeno men en uitgevoerd. Tijdelijk adres; Noordsinoel 154 - Middelburg Telef. blijft No. 150 63 ET asHe-es woors HOEDEN, OVERHEMDEN, PETTEN OVERALLS, SOKKEN, enz. is gewestigjd HlEI£LByR0 ZEEKEiSFSÏtëES „HELPT ELKANDER" In verband met noodzakelijke verhuizing van leden van het Ziekenfonds „Helpt Elkander", waardoor de bode de nieuwe adressen niet weet, verzoekt het Bestuur van het Ziekenfonds „Helpt Elkander" de leden, die thans nog niet door den bode zijn bezocht kunnen worden, hun tegenwoordig adres te willen op geven aan het adres van den bode K. F. H» ACDA, Seisweg 136, Middelburg. Het Bestuur. Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland Uitloting 4 leening 1808 a 1000.—, Serie A no. 50. a 500.—, Serie B nos. 35, 53, 95, 115, 125. a 100.—, Serie C nos. 20, 56, 95, 135, 155, 167, 226, 257, 319, 354. 50.—, Serie D nos. 7, 34. Losbaar 1 JUNI 1940 bij de Amsterdamscfo© Bank N.V. bijkantoor Middelburg. Oorlogsschade aan gefoou- w@rs rnet hypotheek belast. In verband met de instelling van de Commissie Oorlogs schade verzoeken de Notarissen te Goes allen eigenaren van gebouwen, belast met hypotheek, door genoemde Notarissen verleden en die oorlogsschade hebben bekomen, zich zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk Dinsdag 4 Juni 1940 ten hunnen kantore te vervoegen, teneinde alle noodige inlichtingen te geven. Zie voor verdere bijzonderheden de aanplakbiljetten. De Notarissen voornoemd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 3