^.umaiouunui von uci uunsuic BezeTtrays5 leger in Nederland. Generaal-vlieger Christiansen neemt de bevelvoering over. Zooals gisteren reeds in het kort ge meld, heeft de rijkscommissaris voor de bezeite gebieden in Nederland, rijks-mi nister Seiss Inquart, gistermiddag in de Ridderzaal te Den Haag zijn ambt aan vaard. (De daarbij door den rijkscommis saris uitgesproken rede vindt men elders in dit blad). Tijdens deze plechtige bijeenkomst heeft de generaal der vliegers Christiansen de militaire souvereine rechten in de Neder landen, als bevelhebber van de Duitsche weermacht in onze gebieden, overgeno men van generaal von Falkenhausen. De inrichting van de Ridderzaal was niet veranderd; de troon was weggeno men. Midden voor. de schouw was een katheder neergezet, waartegenover drie stoelen stonden. Rechts ervan zat het or kest van den Keulschen radio-omroep. Buiten was een eerewacht opgesteld van verschillende Duitsche troepen, evenals een militair muziekkorps. Bij de overdracht van de militaire sou vereine rechten aan generaal Christian sen, hield generaal von Falkenhausen de volgende toespraak Op gevel van den Führer en oppersten bevelhebber der weermacht draag ik van dit oogenblik af de militaire souvereine rechten over aan den generaal der vlie gers, Christiansen, als bevelhebber van de Duitsche weermacht in de Nederlan den, en de uitvoerende macht in het ci viele bestuur aan den Rijksminister Seyss Inquart als rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsche gebieden. Op dit belangrijke plechtige oogenblik willen wij degenen gedenken, die aan beide zijden in den strijd getrouw hun plicht vervulden en wier dood ons allen den plicht oplegt, aan het herstel te werken. Moge voor alles hun werk, mijnheer de Rijkscommissaris, vrucht dragen, tot zegen van het Duitsche en Nederlandsche volk. Bij het eere-saluut, dat generaal von Falkenhausen aan de gevallenen bracht, waren alle aanwezigen van hun zitplaat sen opgestaan,. Generaal Christiansen aanvaardde het militaire bevel met de volgende toe spraak Generaal, In de geweldige gebeurtenissen van den allerlaatsien tijd was U door dv Führer en Opperbevelhebber der weermacht de verantwoordelijke taak opgelegd om de veiligheid van het bezette gebied in de Nederlanden en België te waarborgen. Binnen het kader der reorganisatie van de toestanden in het onder uw bevelen staande ressort, neem ik op bevel van den Führer als bevelhebber der weer macht de militaire souvereine rechten in de Nederlanden op mij. Ik ben daarbij bezield van den wensch uwen voorafgeganen succesrijken arbeid in denzelfden geest voort te zetten over eenkomstig het ontvangen bevel van mijn Führer. Mijnheer de Rijksminister, Onze strijdgemeenschap en verbonden heid van tot dusver waarborgt mij een succesrijke samenwerking voor Führer, volk en vaderland. De nieuwe commandant geen onbekende. Generaal Christiansen is geen onbe kende hier te lande. In 1930 heeft hij in ons land vertoefd als commandant van de groote Dornier-vliegboot Do X, welke op doorreis naar de Ver. Staten, in Schel- lingwoude bij Amsterdam is gedaald. Friedrich Christiansen is op 12 Decem ber 1879 te Wijk op het eiland Föhr, een van de Duitsche Wadden-eilanden, gebo ren. Zijn vader was kapitein op een der postbooten. Hij stamt uit een oud Noord-Friesch ge slecht, een geslacht van zeevaarders. Her haaldelijk zijn leden van dit geslacht in Holland gekomen, waar zij bekendheid- verwierven als gezagvoerders en har poeniers. Zelfs bracht een van hen het tot een vooraanstaande positie in Amster dam, waar hij ook deel uitmaakte van de vroedschap. Ook de huidige bevelhëbber, generaal Christiansen, is in Nederland lang geen onbekende, bij welke opmerking niet on vermeld mag blijven dat hij voor Neder land steeds zeer veel sympathie heeft gevoeld. Op 16-jarigen leeftijd trok hij naar zee. In 1914 ging hij zich met de vliegerij bezig houden. Hij werd o.m. belast met de op leiding van de zee-vliegers. Iri den wereld-oorlog had'hij 21 over winningen in de lucht op zijn naam. In 1923 kwam Christiansen weer bij de koopvaardij. Acht jaar heeft hij als gezag voerder van een passagiersschip van de Hapag op Midden-Amerika gevaren. Als zee-vlieger van groote ervaring, werd hij aangesteld als commandant van de groote twaalf motorige Dornier vlieg- boot Do X, waarmee hij in étappes een vlucht naar de Ver. Staten heeft onder nomen. De regeering van Adolf Hitler heeft Christiansen de functie van Ministerialrat bij het rijksluchtvaart-ministerie verleend. Na eenigen tijd werd hij kolonel en ver volgens generaal-majoor bij de Duitsche militaire luchtvaart. Hij werd inspecteur van de vliegscholen en op 20 April 1937 leider van het nationaal-socialistische vlie- DE SNELHEID VAN DEN DUITSCHEN OPMARSCH. In de Kölnische Zeitung komt een ver slag voor van den opmarsch tegen het negende Fransche leger, waarin eenige interessante vergelijkingen gemaakt wor den met vroegere offensieven. De berichtgever schildert eerst eenige oorlogstafereelen langs den weg, die in een modernen oorlog normaal genoemd zouden kunnen worden en hij voegt hier aan toe doch wat wij zagen op de oude slagvelden in Noordelijk Frankrijk bij Givet, bij Kamerijk, bij Atrecht en Bethel Is nergens mee te vergelijken. De wegen in Noord-Frankrijk leveren het bewijs, dat het Duitsche commando het Fransche leger een manier van oorlogvoeren heeft opgedrongen, die in 'haar bewegingen zoo bliksemsnel en nieuw was, dat men van kilorneterpaal tot kilometerpaal kan vaststellen, hoe een nieuwe wereld over de puinhoopen van de oude denkbeelden is gevaagd. De verslaggever stond met een onder officier, die ook den vorigen oorlog had meegemaakt, voor een brug, bij een kruis punt en de Duitsche colonnes moesten vaart minderen om deze brug te passee- ren. Zij spraken over de nieuwe wijze van oorlogvoeren, die hier het gebied be- heerscht. In 1918, zoo verklaarde de on derofficier, stond hier geen huis meer, bestond er zelfs geen kelder meer onder de huizen, er bestond geen straatw-eg de v/eg liep in sprongen van den eenen granaattrechter naar den anderen. En thans Kamerijk lag voor ons met schoor- steenen en kerktorens, de groote gebou wen van prachtige grijswitte zandsteen, rondom de stad ongerepte velden. De oorlog ilangs den weg geraasd, met motoren, pantsers, kanonnen en machine geweren, langs de groote verbindingswe gen van asphalt.en beton. In de sloten langs de wegen, op dwars wegen en achter terzijde van den v/eg gebouwde versterkingen, ligt het versla gen negende Fransche leger. Daar staan honderden uitgebrande pantserwagens van alle mogelijke afmetingen. Het staal is zwartgebrand en er zijn groote gaten in. Daar staan de geraamten van de ge motoriseerde gevechtseenheden van het Fransche leger. De Duitsche pantser troe pen hebben deze afdeelingen, die reeds bp de vlucht waren, ingehaald. Wat ach- Uil UC. rKUVIIMUSt terbleef aan menschen en motoren was verloren. Van den weg na den overgang over den Zuidelijken Maasoever tot de kust van het Kanaal bij Abbeville liggen de uitrustingsstukken als verstrooid door een wervelwind. Recht en links van de groote wegen zijn afdeelingen in de bos- schen gevlucht, doch de Duitsche vliegers wisten deze afdeelingen ook hier te vin den. Het spoor van de bommen loopt met een rechten hoek van den hoofdweg af. Op de velden ziet men weer de zwart- 'lakerde onderdeelen van motoren, verlaten stukken luchtdoelgeschut en vele haastig opgeworpen grafheuvels, gedekt met stalen helmen. Over den weg gaan de Duitsche divi sies. In drie, vier colonnes naast elkaar rukken zij thans naar het Noorden op, en iedereen wil voorwaarts. De mannen, die aan een stuurwiel zitten, zien alleen het achterlicht van- den wagen die voor hen rijdt. Alles verdwijnt in stof en ben zinestank. De voertuigen zijn soms slechts een centimeter van elkander verwijderd. En hiernaast ziet men de ellende van de Fransche vluchtelingen uit alle mo gelijke dorpen uit Noordelijk Frankrijk. Japansch schip door Engelsche soldaten geënterd. Domei meldt uit Tokio: Het Japansche vrachtschip „Atlans- maru" is Vrijdag j.l., toen het te Karatsji voor anker lag, plotseling geënterd door 20 gewapende Engelsche soldaten en 20 douane-beambten. De woordvoerder van het Japansche departement van marine heeft meege deeld, dat hierover 'geen officieele be richten ontvangen zijn, doch dat hij be treurt, dat een ongewapend Japansch vrachtschip een dergelijke behandeling van gewapende soldaten zou hebben ondergaan. Engeland en Frankrijk zouden Portugal en Zwitserland bijstand willen verleenen. Het D.N.B. meldt uit Berlijn De Duitsche bladen steken den draak met de uit Madrid en Genève ontvangen berichten, volgens welke Engeland en Frankrijk bereid zijn Portugal en Zwitser land bijstand te verleenen. De Commissaris der Koningin en de Griffier keeren naar Middelburg terug. Naar wij vernemen zouden' de Com missaris der Koningin in Zeeland en de Griffier der Staten heden terugkeeren van hun verblijf te Oostburg. Zooals men weet, hebben deze beide vertegenwoor digers van het provinciaal bestuur zich destijds naar Zeeuwsbh-Vlaanderen be geven, om hun functies, zoolang als het kon, op onbezetten Nèderlandschen bo dem uit te oefenen. Nu ook in Zeeuwsch- Vlaanderen de strijd is beëindigd, wensch- ten beide functionarissen zoo spoedig mo gelijk naar Middelburg terug te keeren, om daar hun werkzaamheden te her vatten. Vijf paar klompen gestolen. Vijf maanden gevangenisstraf. Gisteren heeft de rechtbank te Middel burg, bestaande uit de heeren mrs. Portheine, president, Bloemers en v. d. Hoop, rechters, een korte strafzitting ge houden, waarin wel 2eei snel recht is ge daan. Het was op Zaterdag, dat een agent van politie zag, dat de 40-jarige werkman G.K., wonende te Middelburg, 5 paren klompen uit een der kelders van het mi litair kleedingmagazijn wegnam. Hij hield den man aan. Teneinde te laten merken, dat men in deze bijzondere omstandig heden ook bijzondere maatrgelen moet nemen, werd door de rechtbank groote spoed betracht. De gebroken man gaf op vragen van den president en de rechters toe, dat hij in den kelder was, doch zeide, dat hem een Nederlandsch militair had gezegd, dat hij gerust klompen kon mederieinan, en dat hij het plan had, er een paar uit te zoeken. De man zeide gehuwd te zijn en een kind te hebben en een betrekking te heb ben gehad van 22.per week. Hij had niet direct gebrek aan de klompen, doch meende geen strafbaar feit te plegen. De officier van justitie, mr. v. d. Minne, wees er op, dat het vast staat, dat K. diefstal heeft gepleegd. De bijzondere, omstandigheden maken een strenge be straffing van zulke Voorvallen noodig en vooral omdat verdachte geen gebrek had, gaf spr. aanleiding een gevangenisstraf van 5 maanden te eischen, mèt last tot gevangenneming van verdachte. De verdedigster, mei. mr. van Deinse, zeide, dat de bijzondere omstandigheden vele menschen heeft gebracht tot daden, die zij anders niet zouden hebben ver richt. Men had verdachte toch gezegd, dat hij klompen kön wegnemen. Spr. deed een beroep, op de rechtbank om clementie te betrachten bij het bepalen der straf. De rechtbank ging daarop in raadka mer om het vonnis te bepalen. Tijdens het wachten daarop, was de verdachte geheel over stuur en de hem bewakende politieman moést hem water brengen voor een tijdelijke kalmeering. Na ongeveer een kwartier keerde de rechtbank in de zaal terug en las de president het vonnis voor, dat overeen komstig den eisch was, dus vijf maanden gevangenisstraf met last tot gevangenne ming. Nadat de president den verdachte ge zegd had, dat hij 14 dagen tijd heeft om van het vonnis in hooger beroep te ko men, moest deze ondersteund weg ge voerd worden, roepende, „Och kind, kind, je vader moet naar de gevangenis". Landbouwschuur door bliksem getroffen. RITTHEM. Tijdens het hevige onweer van Dinsdagmiddag sloeg omstreeks half zes de bliksem in de nieuwe landbouw schuur van den heer K. Louwerse. Wel dra sloegen de vlammen uit het dak. De brandweer en de burgemeester waren spoedig ter plaatse met de motorspuit, die dadelijk veel water gaf. Door het zeer' flink optreden van de brandweer kon het aangrenzende woonhuis worden gespaard en v/as men spoedig den brand meester. Al het vee liep gelukkig in de wei.' Ge bouwen en inspan zijn verzekerd. Mijn aangespoeld. WISSENKERKE. In den Anna Friso- polder is aangespoeld een mijn van Hol- landschen oorsprong. De steun aan de pannenboeren. YERSEKE. Door den burgemeester is dezer dagen bericht ontvangen, dat de steun voor de- pannencultuurzooals deze voor het uitbreken van den oorlog v/as toegezegd, volgens de toen gemaakte re geling, zal worden uitgekeerd. Daar zeer velen thans in groote moei lijkheden verkeeren, is het te hopen, dat deze steun spoedig zal afkomen, of al thans eenig voorschot zal worden gege ven. Een probleem is thans echter, het ver krijgen van kalk om aan den gang te kunnpn. Daar andere jaren omstreeks half Juni werd begonnen met de pannen in het water te brengen, en nu nog met het kalken moet worden begonnen, ziet het er naar uit, dat het een tijdje later zal worden, terwijlook de weerstoestand .niet uit het oog dient ie worden verloren. .i^e x'iöu. nervT" cuenüien m ue Geref. Kerk. YERSEKE. Daar de Ned. Herv. kerk tot den grand toe is afgebrand, zullen de kerkdiensten voortaan in de Geref. kerk worden gehouden. Een woord van groote erkentelijkheid voor deze hulp is hier zeker op zijn plaats. De opruimingswerkzaamheden te Yerseke. Hulp voor de getroffenen. YERSEKE. Men is thans druk bezig aan het opruimen van de véle ruïnes die ons dorp telt. Het zijn minder prettige werkzaamhe den die de werkloozen van onze gemeen te nu hebben te verrichten en wat zal er straks weer verrijzen van hetgeen nu is vernield geworden? Er wordt echter hard gewerkt om den grooten nood, waarin velen verkeeren, eenigszins te kunnen leenigen, en we mogen hopen, dat de pogingen, die in het werk worden gesteld, succes zullen hebben. Met lijsten wordt gecirculeerd en er mag van deze plaats wel een woord van aan beveling worden gedaan, om met liefde te geven voor de getroffenen. De kreeftenvisscherij ligt stil. YERSEKE. De kreeftenvisscherij ligt zoo goed als stil, daar thans speciale ver gunningen noodig zijn om te varen. Ook de handel heeft weinig te betee- kenen- Landbouwschuur afgebrand. DOMBURG. In den nacht van Maan dag op Dinsdag is brand uitgebroken op de hofstede van den heer W. de Buck. Door het snel optreden van de brand weer en dank zij het feit, dat het woon huis apart staat, bleef de brand beperkt tot de schuur. Deze groote schuur brand de echter geheel af. Naar wij vernamen w;aren alle dieren tijdig in veiligheid ge bracht, met uitzondering van een stier, die in de vlammen omkwam. Als men geen belasting betaalt. De ontvangers der directe belastingen enz. te Hansweert en te Goes, brengen ter kennis van belanghebbenden, dat voor de belastingen, die per 1 Mei 1940 geheel of ten deele vervielen, vanaf 3 Juni e.k. tot vervolging zal worden over gegaan. Schandelijke plunderingen in Ter- neuzen door de Belgen. Dr. H. Bruch geeft in het „Dagbl. van Zeeland" een persoonlijk dagboek over zijn belevenissen in de afgeloopen weken te Terneuzen. Daaraan ontleenën wij Dinsdag 14 Mei begon de vlucht al. We kv/amen onder Fiansch comman do. De eene bevelhebber na den anderen verscheen en verdween weer. Over de Franschen mogen wij niet kla gen. Ze betaalden wat ze verteerden, maar bleven niet langmeestal trokken ze weg. in onbekende richting. Intusschen ging men de havens van Terneuzen on bruikbaar maken. Zaterdag 18 Mei begint eigenlijk de oorlogstijd voor Terneuzen. Dan schijnen de Franschen terug te trekken en komt een Belgische bezetting. Er begint wat we zouden kunnen noemende Belgische furie. Zondag 19 Mei ging in alle rust de zomertijd in, maar de kerken werden ge sloten. Maandag 20 Mei begonnen de bevelen van een Belgischen commandant. Hij deelde mede aan de bewoners van een straat, dat in hun huizen mitrailleurs zouden worden geplaatst. Dit geschiede in de Van Steenbergenlaan. De Belgische commandant gaf verder bevel, dat Terneuzen geëvacueerd moest worden. Men moest „weg". Zoomaar v/eg. Een aantal verstandige menschen bleef echter, 's Avonds werden de wo ningen van de vertrekkende Belgische soldaten geplunderd. Ik noem man en paardden wijnkelder van den kanton rechter, het huis van een ambtenaar van den Waterstaat, Wiskerke (waar alleen maar de deur werd ingeslagen), den boek handel van.Littooy. Den volgenden dag blijkt, dat het meerendeel van de bevolking is gebleven. Wederom werd het bevel gegeven, nu in strikten vorm alle personen onder 50 jaar moesten de stad verlaten, richting Hoek, Philippine en Maldeghem. Wie na 12 uur op straat wordt aangetroffen wordt doodgeschoten. Ik moet hier uitspreken, hoe schande lijk dit bevel is. De bevolking van een bevriende stad wordt weggejaagdWe begrepen maar al te goed waarom. Reeds om elf uur 's morgens begon de plundering. Dat men brood en ham steelt is tot daar aan toesigaren en sigaret ten is al minder fraai. Officieren hebben sigaretten gestolen in den winkel van Kok, Noordstraat, bij menschen die het niet ruim hebben en nu geruïneerd zijn. Maar waarom moesten ze bij de bakkers bonbons, toffees en koekjes meenemen en op straat gooien En waarom zilve ren lepels en vorken Uit een -huis wer den alle klokken weggenomen 1 'In de v- Steenbergenlaan worden om 's middags drie uur de huizen met de kolven van de geweren opengeslagen, de bewoners uit vieura en m eën auto weggezonden. Van half vijf Dinsdag 21 Mei in den middag, laat men de bruggen en sluizen springen. Dan zijn de Belgen weg. Dinsdag zijn de Belgen uit Terneuzen gevlucht, eerst Donderdag komen er de eerste Duitschers. Waarom heeft men de bevolking naar onzekere plaatsen weggedreven Het zal blijken. Woensdag 22 Mei om 9.-15 uur wordt de bakkerij van Coenen in de Noordstr. in brand geschoten door aan houdend Belgisch vuur. De brand is fel en wat bluscht men met menschen van 50 jaar en ouder? Er zijn er echter ook van jongeren leef tijd, die toch maar gebleven zijn. En met volharding, ook begunstigd door wind- - stilte wordt de brand gebluscht. Tijdens het blusschen wordt op de menschen ge schoten I Ik heb later vernomen, dat de Engelsche radio heeft medegedeeld, dat de Duitschers Terneuzen in brand hebben geschoten Donderdag 23 Meide langverwachte bezetting. Nu wordt niet meer gestolen èn vernield. Geschoten echter nog wel. Zelfs tot in den nacht van Vrijdag op Zaterdag is Terneuzen nog door eenigé granaten getroffen. Vrijdag 24 Mei. De terugkeer der vluch telingen begint. Belgische soldaten héb ben zakjes gouden tientjes laten zien. Men verneemt van gestolen zilver. Axel is vernield, ongeveer in denzelf den graad als Terneuzen. Wat we te Sas van Gent zien, gaat alle beschrijving te boven. De plaats is half verwoest. Met bijlslagen zijn de huizen opege broken. Bij bakker Van der Linde blijkt voor ongeveer 500 gulden gestolen en vernield. Fiets weg, alle klokken weg. Ik heb inderdaad gezien, dat Belgische soldaten van alles weghaalden, en met een schoorsteenklokje sjouwden. In Terneuzen is geen Duitsche granaat oi bom gevallen. De stad is verwoest door Belgische plunderaars en door Belgisch geschutvuur. Dat heb ik met eigen oogen gezien. DE VERNIETIGENDE SLAG IN VLAANDEREN. Het Duitsche Legerberïcht. Het Duitsch Nieuwsbureau meldt uit het groote hoofdkwartier van de Duitsche weermacht, d.d. 29 Mei: Het lot der Fransche legers in Artois is bezegeld. Hun tegenstand in de ruimte ten Z. van Rijsel is gebroken. Het Engel sche leger dat bij Dixmuiden-Armentières- Bailleul-Bergues ten Westen van Duinker ken opeengehoopt staat,- gaat door onze aanvallen eveneens zijn vernietiging tege moet. Bij onzen snellen opmarsch in Noord- Vlaanderen is Brugge doorschreden, Oost ende gekomen en Dixmuiden bereikt. Aan den Ijzer en het IJzeikanaal ten Noorden van Yperen biedt de tegenstan der nog vertwijfelden tegenstand. Over het Gedenkteeken der Duitsche jeugd bij Langemarch, het tooneel van den helden- strijd in 1917, waait de Duitsche oorlogs- vlag. Rijsel is in een aanval van Oost en West bereikt en de stad is genomen. Bij den opmarsch uit het Westen is Armen- tières bezet. Bij Bailleul wordt nog ge vochten, Ten Oosten van Cassel werd de bevestigde Fransche grensstelling die de vijand nog verdedigde, doorbroken en de Belgische grens is hier bereikt. Bij Worm- houdt wordt eveneens nog gestreden. Duinkerken ligt onder het vuur van onze zware artillerie. Het Duitsche luchtwapen heeft op 28 Mei terugvliegende colonnes van allerlei slag ontmoet, vooral troepenverzamelin gen en pantserv/agens. Bij verkenningen voor de Belgisch-Fran- sche kust. en in het Kanaal zijn drie tor- pedobootjagers en twee transportschepen gebombardeerd en zwaar beschadigd. In het midden van de Noordzee is een duik boot door een bom tot zinken gebracht. De vernietiging van een anderen duikboot is waarschijnlijk. Duitsche Schnellbooten is het gelukt, ondanks het slechte weer, voor de Belgi sche kust bij Nieuwpoort een naar Enge land vluchtende toipedobootjagei te tox- pedeeren. In het Zuiden werden tegen-aanvallen afgewezen. Bovendien zijn 101 vijandelijke pantser wagens vernield, ook door de artillerie. De verliezen des vijands in de lucht bedroegen Dinsdag 24 vliegtuigen, waar van in den strijd in de lucht 16 en 8 door luchtdoel-artillerie getroffen. Drie Duitsche vliegtuigen worden vermist. In den" tijd vair 16 tot 25 Mei zijn de verliezen van 100 tot nu toe bekend ge maakte, op 265 gestegen. Het totale aan tal door luchtdoel-artillerie neergeschoten vliegtuigen bedraagt sinds 12 Mei 607 vliegtuigen. In Noorwegen is de strijd gisteren door talrijke oorlogsschepen gesteund. Aan den ertsspoorweg is de vijand van het Noorden in Narvik binnengedrongen. De Duitsche troepen hebben de zeestrijd krachten aangevallen en een groot oor logsschip kreeg midscheeps een zware treffer en moest, bij sterke rookontwikke ling, het vuur staken. Drie kruisers en een torpedojager kregen zware bommentref- fers. Troepenlandingen bij Ankenes werden 2waar gebombardeerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 2