MIDDELBURGSCHE COURANT w.o. de GOESCHE COURANT 1813 Weer Provinciaal je jaargang Dagblad Uitgave C.V. De Middelburgsche Courant. Bureaux Te MIDDELBURGKlein Vlaanderen no. 24, Telef. 575; te GOES: Turf- kade 17, Telef. 2863, Postgiro 359300. rtmmciale Meeuw scne donderdag 23 Mei 1940 Advertenliën 30 cent per regelIngezonden Meda- deelingen 60 oent per regel. - Bij contract lager. Familieberichten en dankbetuigingen minimum f2.10. - „Brieven of adres bureau van dit blad", 10 cent extra. MEBEDEELING! Onze drukkerij en kantoren zijn door brand totaal verwoest. Wij hopen echter zoo spoedig mogelijk, onzen abonné's weer een courant te kunnen bezorgen, doch wij roepen daarvoor ook de mede werking in van alle Agenten en Kantoor houders. Zij worden o.a. verzocht ons een opgave te verstrekken van het aan tal exemplaren hetwelk zij voor den oorlog ontvingen met vermelding van de namen der abonné's en het aantal, dat voor hun tekening was. Deze opgaven kunnen voor wat de abonné's in Walcheren betreft gericht worden tot de Administratie van de Pro vinciale ZeeuwBche en Middelburgsche Courant (w.o. Goesche Courant), tijdelijk adres Klein Vlaanderen 24, Middelburg. Voor Noord- en Zuid-Beveland richte men deze opgaven tot het kantoor te Goes, Turfkade 15. Abonné's, die door de buitengewone omstandigheden elders vertoeven, doch niettemin prijs stellen op bezorging van ons blad aan hun tijdelijk of nieuw adres, worden, voor wat het eiland Walcheren betreft, beleefd verzocht hiervan mede- deeling te doen aan onze Administratie, tijdelijk gevestigd: Klein Vlaanderen 24, Middelburg. Voor Noord- en Zuid-Beveland wende men zich tot het kantoor te Goes Turfkade 15. MEDEDEELÏNG! De Redactie van de Middel burgsche en Goesche Courant is in MIDDELBURG tot nader bericht gevestigd ROUAANSCHE KAAI 23 Telefoon 825 Stukken voor de Redactie die nen 's morgens om 10 uur bij bovengenoemd adres bezorgd te zijn. Het Duitsche legerberïcht Het Duitsche legerberïcht van gisteren meldde, dat de doorbraak der Duitsche troepen naar de kust ook in Noordweste lijke richting werd voortgezet. De vijande lijke hoofdposten in dit strijdgebied wer den met succes aangevallen. Een poging van de Franschen om door te breken, werd afgeslagen. Bij de overgave van Zeeland op 19 Mei werden door een numeriek veel mindere Duitsche troepenmacht in Zeeland 1600 Franschen en 13000 Nederlandsche sol daten gevangen genomen. De vesting Luik is gevallen. De Duit sche luchtmacht werd gisteren voorna melijk ingezet tegen terugtrekkende vijan delijke troepen, terwijl ook talrijke aan vallen werden gedaan op vliegvelden der Geallieerden. Een Engelsche kruiser en 11 transport schepen werden vernietigd. Eenige andere schepen werden beschadigd. Door Duit sche „Schnelboote" werd een vijandelijke hulpkruiser tot zinken gebracht. Van Duitsche zijde wordt er op ge wezen, dat de Duitsche troepen met het Noorden van Frankrijk een streek ver overd hebben o.m. het „Département du Nord" waar zich de grootste Fran- sche kolenbekkens bevinden, zooals het bekken van Béthume. Dit is een zware slag voor de Fransche oorlogsindustrie. Daarbij komt, dat ook invoer uit Neder land en België niet langer mogelijk is. De Fransche ijzer- en staalindustrie is in feite lamgelegd. In Noorwegen wordt de strijd nog steeds voortgezet. Bij Narvik zijn een Britsch slagschip en een Britsche kruiser zwaar beschadigd. Later werd een torpedoboot- jager nog zwaar getroffen. Een ander oorlogsvaartuig der Geallieerden werd overmeesterd en buitgemaakt. Het Duitsche legerbericht meldt, dat in den nacht van Dinsdag op Woensdag Engelsche vliegtuigen boven Duitschland hebben gevlogen en in het wilde weg hun bommen hebben uitgeworpen. Militaire doeleinden zijn niet getroffen. Engeland treft voorzieningen. Da. Britsche Lord groot zegelbewaarder Athlee, heeft in het Lagerhuis een wets ontwerp ingediend voor het verkrijgen van volmachten om ingeval van nood te kun nen beschikken over bevelsbevoegdheden voor personen en eigendommen, teneinde voorzieningen, noodig voor de oorlogvoe ring te kunnen treffen en de instandhou ding van de weerbaarheid te verzekeren. Het Lagerhuis en het Hoogerhuis heb ben dit wetsontwerp intusschen reeds goedgekeurd, terwijl de Koning het heeft bekrachtigd. i Ba Duitsche opmarsch naar Parijs. Gisteren meldden wij reeds, dat de Fransche regeering besloten heeft uit Parijs te vertrekken naar Clerront-Ferrant. Radio-Bremen bericht thans, dat de wegen van Parijs naar Clerront-Ferrand streng worden bewaakt en dat archieven en do cumenten worden overgebracht. De Itali- aansche bladen wijzen met nadruk op de beteekenis van de Duitsche overwinnin gen in het Noorden van Frankrijk. Men is in spanning op welk doel de Duitsche legerleiding zich thans in hoofdzaak zal wendeneen opmarsch naar Parijs of 'n grootscheepschen aanval op Engeland. Nu de Duitsche troepen vasten voet hebben gekregen aan Het Kanaal, be- heerschen zij voor een belangrijk deel de verbindingen tusschen Engeland en Frankrijk. De Duitsche troepen dringen sterk op in de richting van Reims, waar door de geheele Maginotlinie in den rug bedreigd wordt. De geallieerde troepen, welke zich nog in België bevinden, loopen groote kans te worden vernietigd, als zij niet capituleeren. De Fransche generaal Duval geeft ln de „Temps" als zijn meening te kennen, dat de toestand voor de Geallieerden zeer ernstig is. Het is duidelijk aldus deze militair dat het de voortdurende ge dachte van Hitler is geweest om Frankrijk en Engeland van elkaar te scheiden en dan ieder dezer landen afzonderlijk te vernietigen. Een groote aanval op Engeland Nu de Duitsche hoepen aan de kust van Het Kanaal staan, is het volgens de Deensche bladen van gisteren duidelijk, dat een groote aanval op Engeland op komst is, Volgens de Duitsche radio doen in Engelsche diplomatieke kringen hardnek kige geruchten de ronde, dat naar alle waarschijnlijkheid binnen 10 of 14 dagen een groote aanval te verwachten is. Men schijnt in Engeland angst te koeste ren, dat Duitschland daarbij gebruik zal maken van een nieuw wapen, n.l. bacte riën. De Duitsche radio spreekt nadruk kelijk tegen, dat dit voornemen bestaat. DE ENGELSCHE OORLOGSCORRESPONDENTEN GAAN NAAR HUIS. Alle Engelsche verslaggevers aan de fronten hebben opdracht gekregen zoo snel mogelijk terug te .keeren naar Enge land, nu de scheepvaartgelegenheid daartoe nog bestaat! De Duitsche radio voegt hieraan toe, dat dit laatste natuurlijk slechts een voor wendsel is. „Zij gaan terug aldus de Duitsche radio als een geslagen troep der En gelsche propaganda". De Nederlandsche en En gelsche koningskinderen naar Canada? Volgens een Italiaansch blad gaan er in Londen geruchten, dat de Nederland sche en Engelsche koningskinderen zoo spoedig mogelijk uit Londen zouden ver trekken om als gasten der Canadeesche regeering naar Canada te gaan. Het blad wijst er op, dat een bevestiging van deze geruchten eerst mogetijk zou zijn door het bericht, dat de koningskinderen in Canada zouden zijn aangekomen. DE ENGELSCHE PRINSESSEN. Naar het Zweedsche blad „Nye Dagligt AUehande" meldt, worden de Engelsche prinsessen voortdurend bewaakt door vele detectives. Deze maatregel zou genomen zijn ter bescherming tegen eventueele parachutetroepen. CHURCHILL IN PARIJS. De Britsche Minister President Churchill, vertoefde gisteren in Parijs. Hij had daar een langdurig onderhoud met den Fran schen premier Reynaud en later met den pas benoemden nieuwen opperbevelheb ber der geallieerde legers, generaal Weygand, veteraan uit den vorigen we reldoorlog. Ifaliaansche critiek op Engeland, Het Italiaansche blad „Tribuna" publi ceerde gisteren een artikel over de Engel sche onderdrukkingsmaatregelen op het eiland Malta. De „Tribuna" schreef, dat van deze maatregelen weinig naar buiten bleek, daar zij meestal des nachts worden uit gevoerd. Nochtans zijn reeds 47 arresta ties bekend. Duitsche wiggen in het Fransche front ONTSNAPPING DER BRITSCHE TROEPEN !S ONWAAR SCHIJNLIJK. In het- legerberïcht van 19 Mei werden de Fransche steden Le Chateau en St. Quentin als zoojuist gemeld, bezet. Acht en veertig uren later had de over Noord-Frankrijk binnengedrongen Duit sche stormvloed reeds de overige 130 K.M. van St. Quentin tot aan de Fransche Kanaalkust ten Noorden van Abbéville afgelegd. De draaikolken van den stormvloed zullen waarschijnlijk de thans van het binnenland van Frankrijk afgesneden, nog ten Noorden van de Samme en in België strijdende vijandelijk© legers bin nen hun vernietigend bereik trekken. Duitsche pantser-strijdkrachten hebben in het Zuiden van het genoemde gebied een ijzeren grendel dicht geschoven in den vorm van een machtigen wig, die zeer snel verbreed wordt en gisteren reeds voorbij Arres liep. Uit het Oosten, dus uit België, zijn de Duitsche troepen den wijkenden vijand dicht op de hielen gebleven en hebben zij hem opnieuw zware verliezen toege bracht. De Fransche strijdkrachten in het ge bied van Valenciennes trachten voort durend door tegenaanvallen lucht te krijgen. Er is echter reeds een tweede soortgelijke wig tusschen hen gedreven, welke hen in hoofdzaak in twee groepen heeft gespleten. Deze thans aan de gang zijnde grootste aanvalsslag van alle tijden treft in hoofd zaak de massa van het' Belgische leger en een zeer groot percentage van het Fransche leger. Reeds thans maakt het Duitsche luchtwapen door zijn herhaalde, effectieve aanvallen de Engelsche vlucht poging in de Kanaal havens tot een on derneming met twijfelachtig resultaat. De havens en steunpunten aan de Belgisch- Fransche Kanaalkust, evenals de vandaar vertrekkende zeetransporten zijn voort durend onderworpen aan Duitsche lucht aanvallen, zoodat een vrij afvloeien der Engelsche strijdkrachten, ?">oals de Engel sche leiding dat wëIlichr*TiêeFt gedacht, nauwelijks meer mogelijk zal zijn. (D.N.B.) Italië en het Europa van morgen* Het Italiaansche blad „Messagero" schrijft, dat in de formatie van het Europa van morgen Italië een factor van het eerste belang wil zijn, moet zijn en zal zijn. Dit is de wil van het Italiaansche volk, dat waeht op de bevelen van den Duce. Zoodra de Duce de Italianen wederom wil leiden naar het veld van actie, zal hun moed wederom bekroond worden met de overwinning. De „Corriere della Sera" schrijft, dat sedert het verraad van Versailles de tegenstelling tusschen Italië en de Weste lijke mogendheden fundamenteel is ge weest Italië heeft steeds door middel van onderhandelingen getracht te ver krijgen waar het. recht op heeft, om op deze wijze den vrede te bewaren. Al zijn pogingen zijn echter vergeefs gebleven. 500 FRANSCHE SPOORWEG- WAGONS BUITGEMAAKT. Het D.N.B. meldt, dat te Lauterburgh na de terugtrekking van de Fransche troepen 500 Fransche spoorwegwagons zijn buitgemaakt. DE ENGELSCHE PERS ÏS BEZORGD. De Engelsche pers toont zich zeer be zorgd over den Duitschen opmarsch. f Zoo waarschuwt de Daily Express geen vergelijk te trekken met den wereldoorlog van 1914 en den huidigen oorlog. „De wereldoorlog is, in vergelijking met thans, slechts een partijtje tennis geweest", aldus het Engelsche blad. Italië verzamelt alle ijzeren hekken De Italiaansche regeering heeft bekend gemaakt, dat voor 31 December alle ijzeren hekken, welke geen bijzondere kunstwaarde hebben, voor oorlogsdoel einden ingeleverd moeten worden. TEGENAANVAL VAN ENGEL SCHE PANTSERWAGENS AFGESLAGEN. Engelsche pantserwagens hebben giste ren in het gebied van Arras getracht door een tegenaanval den Duitschen opmarsch te stuiten. Dit is niet gelukt. Duitsche luchtstrijdkrachten, waaronder duikbom menwerpers, hebben vele pantserwagens der Engelschen vernield. Britsche Luchtaanvallen op Noord-Duitsche steden. Britsche vliegtuigen hebben op 't einde der vorige week des nachts verschillende aanvallen gedaan op de havensteden in N oord-Duitschland. Naar radio Bremen meldt, zijn bij deze bombardementen te Hamburg 33 en te Bremen 15 burgers gedood. Een hooge Italiaansche onderscheiding voor Goering. Koning Victor Emanuel van Italië heeft aan generaal-veldmaarschalk Göring de hoogste Italiaansche onderscheiding toe gekend, n.l. de Annunclata-orde. De dragers van deze orde kunnen zich „neef des konings" noemen. Zij zijn wat verder ook hun functie of daden, zijn in geheel Italië onschendbaar. Koning Victor Emanuel heeft deze on derscheiding toegekend aan Göring ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van het verdrag tusschen Duitschland en Italië. De koning heeft den veldmaarschalk 'n telegram gezonden, waarin hij hem een der warmste voorstanders van de Duitsch- Italiaansche vriendschap noemde. Ook Mussolini heeft Göring 'n telegram gezonden. De Duce uitte hierin zijn ge- lukwenschen en bracht een kameraad- schappelijken groet. ïfaliës industricele soldaten De leider van Italiës industrieele fede ratie, graaf Volpi, heeft gisteren verklaard, dat Italiës industrieele soldaten zich onder bevel stellen van den Duce en gereed zijn diens bevelen op te volgen. Met het verschijnen van dit nummer is de „Provinciale Zeeuwsche, Middelburg sche en Goesche Courant" weer in waar heid „Provinciaal". Dit blad verspreiden wij vandaag over Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Tot dusver verscheen op Walcheren een nood-courant van een halve pagina groot te, terwijl wij in Goes ongeveer op de zelfde wijze de eerste schuchtere schre den gezet hebben, op het pad, dat moet leiden naar een herboren specifiek-Zeeuw- sche Courant. Gisteren schreven wij, dat wij vertrouw den op de sympathie van onze lezers, welke ons moest schragen. Reeds is ge bleken, dat ons vertrouwen niet misplaatst is geweest. Allen geruchten en verzeke ringen van het tegendeel ten spijt, is ons blad weer verschenen en men heeft het den loopers uti de handen gerukt. Wij wisten wel, dat ons blad een graag geziene en slechts noode gemiste gast was in duizende gezinnen, maar de tal- looze uiterlijke blijken daarvan, welke wij gisteren ontvingen, hebben dit op een dergelijke manier bevestigd, dat wij met des te meer zekerheid de toekomst tege moet gaan. Van heden af verschijnt er dus weer één „Provinciale Zeeuwsche" op alle eilanden van ons Zeeland. Een kort woord geven wij ons blad mee ten geleide aan onze lezers Wij hebben niet tevergeefs op U ge rekend gij zult als het in onze men- schelijke macht ligt niet tevergeefs op ons rekenen OFFICIEELE MEDEDEELIKGEN EEN OPROEP AAN ALLE MIDDELBURGSCHE INGEZETENEN. Men verzoekt ons er aan te herinneren, dat Burgemeester en Wethouders van Middelburg de hoofden van gezinnen, wier namen beginnen met de letters A t.m. K en van V t.m. Z oproepen, om met hun trouwboekje en distributiestamkaarten te verschijnen ter gemeente secretarie (Huize de Griffioen) voor aanmelding, van s morgens 912 en 's middags van 24 uur. Dit geldt voor alle Middelburgsche ingezetenen, wier namen beginnen met bovengenoemde letters. DE GROENTEN-, FRUIT- EN EIEREN-VOORZIENING OP WALCHEREN. De Burgemeester van Middelburg brengt het volgende ter openbare kennis Aan de Coöperatieve Veilingsvereeni- ging „Walcheren" te Middelburg, is op gedragen alle maatregelen te nemen, die verband houden met een goede werking van de groenten-, fruit- en eieren-voorzie ning op Walcherengenoemde produc ten moeten centraal worden aangevoerd op het terrein der veiling, Kanaalweg 4, en vandaar, met medewerking van den handel, worden gedistribueerd. Middelburg, 21 Mei 1940. De Burgemeester voornoemd, DE BORDES. LEVENSMIDDELEN DISTRIBUTIE De Directeur van den Distributiedienst voor het Eiland Walcheren maakt bekend dat in het tijdvak van 21 tot en met 31 Mei 1940 de volgende bonnen van de nooddistri- butiekaart geldig zijn Bon 675 gram bak- en braadvet en/of margarine per persoon. Bon 7lf% K.G. rijst, gort en/of haver mout per persoon. Bon 8": 250 gram suiker per persoon. Bon 9: 150 gram koffie per persoon. Bon 10: 150 gram peulvruchten (erwten en/of boonen) per persoon. De winkeliers dienen de ingenomen bon nen voorloopig zorgvuldig te bewaren. De Directeur voornoemd, H. P. STAAL. De Burgemeester van Goes noodigt een ieder, die meent iets te vorderen te hebben terzake van leveranties, verband houdende met den oorlogstoestand gedurende het tijdvak van 10 Mei 1940 tot heden, zijn nota's, vergezeld van bewijsstukken, zoo spoedig mogelijk in te dienen ten Stadhuize. Deze nota's zullen worden onderzocht, waarna getracht zal worden van de be trokken instanties betaling te erlangen. Goes, 22 Mei 1940. De Burgemeester voornoemd, W. C. TEN KATE. Voorwerpen van nief-Neder- landsche vliegtuigen inleveren De opperbevelhebber van land- en zee macht maakt in overleg met den Duit schen bevelhebber ln Nederland, bekend, dat voorwerpen en onderdeelen van niet- Nederlandsche vliegtuigen, welke als her innering of anderszins zijn meegenomen, onverwijld ingeleverd moeten worden bij de plaatselijke politie. Degene, die zulks nalaat, zal strafrechtelijk vervolgd worden. DE ZUIVELSTEUNREGELING. Voorloopig onveranderd. Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening deelt aan de producenten van zuivelproducten en melk mede, dat de zuivelsteunregeling voorloopig onveran derd voortduurt. Door de Nederlandsche Zuivelcentrale zullen maatregelen worden getroffen, dat voor zuivel- en melkproducten afzetgebied aanwezig is en dat de melkprijs zal worden gehandhaafd op het voor 9 Mei 1940 bestaande peil. MILITAIREN, LICHT UW FAMILIE INI De opperbevelhebber van land- en zee macht verzoekt, in overleg met den Duit schen bevelhebber in Nederland, aan alle militairen rechtstreeks per briefkaart hun familie in te lichten over hun welstand en verblijfplaats en dat bij elke verandering van plaats te herhalen. DE HULPVERLEENING AAN ROTTERDAM. De regeeringscommissaris voor de hulp verleening aan Rotterdam, welke stad door den oorlogsbrand zwaar is geteis terd, verzoekt gelden of goederen voor steun aan de genoemde stad alleen te verstrekken aan personen, die in het bezit zijn van een legitimatiebewijs, afgegeven door den burgemeester der gemeente. EXAMENS VAKBEKWAAMHEID. De mondelinge examens voor vakbe kwaamheid voor kruideniers en voor het middenstandsdiploma handelskennis wor den tot nader order uitgesteld. Tijdelijke vestiging van getroffen bedrijven in Rotterdam De burgemeester van Rotterdam heeft medegedeeld, dat pogingen in het werk gesteld zijn om te komen tot het beschik baar stellen van grond in de binnenstad, voor tijdelijke vestiging van bedrijven en kantoren, welke getroffen zijn door de recente gebeurtenissen. Voorschotten op pensioenen De directeur der Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank te Rotterdam tijde lijk gevestigd Nieuwe Binnenweg 135 heeft medegedeeld, dat uitbetaling van voorschotten op Nederlandsche en Indi sche pensioenen aan buiten Rotterdam wonende personen, zoo spoedig mogelijk per postcheque zal plaats hebben.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 1