STADSNIEUWS UIT DE PROVINCIE MIDDELBURG De zestigste verjaardag van H.M. de Koningin. Gisterenavond kwam het bestuur van „Uit het VolkVoor het Volk" op nieuw bijeen met vertegenwoordigers van buurt- commissies voor de bespreking van de her denking van den 60sten verjaardag van H. M. de Koningin op Zaterdag 31 Augustus a.s. De voorzitter, de heer W. de Graaf wees er op, dat van verschillende zijden de vraag is gesteld of men in deze tijden zulk een herdenking moet doen plaats hebben. Spr. meent dat er geen reden is dezen jaardag ongemerkt voorbij te laten gaan. De Com missaris der Koningin en de burgemeester zijn van dezelfde meening en zien ook geen reden dien dag niet op gepaste wijze te herdenken. -Er is geen band als die tusschen vorstenhuis en volk en men vergete niet, dat H. M. de Koningin de vorstin is met de langste regeeringsperiode van heel Europa. Niet minder dan 42 jaar staat zij aan het hoofd van ons land, ons rustig Nederland en spr. hoopt, dat het nog lang zoo moge blijven. Spr. betreurde het dat enkele buurt- commissies ter ziele zijn. De buurtcommis- sies moeten niet vragen wat andere com missies geven maar ieder moet naar haar beste weten handelen volgens afspraak en de groote kas zoo goed mogelijk versterken. Dit kan door regelmatig per maand of per week bijdragen van de buurtbewoners te in nen. Het bestuur zal overwegen op welke wijze het ook hen, die wonen in straten, waar geen buurtcommissie is, in de gele genheid kan stellen bij te dragen. Spr. zelf had gaarne voorgesteld de minst bedeelden op dien dag te bedenken, doch de financiën zullen zulk een uitgaaf zeker niet toelaten. Zooals het programma thans eenigszins ge wijzigd door spr namens het bestuur werd voorgelezen, zal op Vrijdagavond om 7 uur in de Nieuwe Kerk een kerkconcert worden gegeven, waarna de Geref. Kerk om 8 uur een dienst houdt. De andere kerkgenoot schappen herdenken den jaardag op Zon dagmorgen. De aanvankelijk op Vrijdag avond gedachte gondelvaart zal verschoven worden naar Zaterdagavond, doch er zal Vrijdags een concert op de Markt zijn van half tien tot elf uur. Zaterdagmorgen zullen eerst de klokken luiden en om half acht zal er carillonbespe ling op den Langen Jan plaats hebben. Om half elf heeft dan in de Abdij aubade van de schoolkinderen plaats, waarvan de leiding aan den heer Caro zal worden aan geboden. Het programma zal alleen i tionale liederen bevatten. Te 12 uur volgt dan carillonbespeling. Voor den middag is het de vraag of het kinderfeest waarvan de kosten op 300 worden geraamd, bekostigd zal kunnen worden. Is dit niet mogelijk dan zal een concert worden gegeven. In het eerste ge val zal het défilé van de vereenigingen langs het bloemenmonument op de Markt, waarvan de heer Budde de verzorging op zich zal nemen, te 6 uur plaats hebben, an ders zal het iets vroeger kunnen zijn. Daar na heeft de herhaling van den kinderzang plaats, gevolgd door samenzang van allen. Ten slotte wordt het middagprogramma dan met het oplaten van Japansch vuur werk besloten. Voor den avond staat dan de gondelvaart op het programma en tenslotte weder een concert op de Markt. Bij de gelegenheid om vragen te stellen, vond de heer De Graaf nog aanleiding tot de mededeeling, dat hij veel in Middelburg zeer goed vindt, maar hem hindert het, dat men geen corso's e.d. kan organiseeren of het kost weer veel aan prijzen. Waarom kan dit niet alleen om mede te doen, zonder te speculeeren op onderscheidingen? Vooral in een tijd als nu, als er weinig geld bijeen is te krijgen. Spr. gaf ook toe, dat een kinderfeest zeer gewenscht zou zijn en hij ondersteunde gaarne de poging om hen, die het daarmede eens zijn, op te wekken door goeden finan- cieelen steun dit alsnog mogelijk te doen zijn, waarbij wij ons gaarne aansluiten. Wel licht kan de gemeente ook weer iets voor de kinderen doen. Daarvan is echter nog niets bekend. Het idee weder een ballonnenwedstrijd te organiseeren, zal wellicht nu minder mak kelijk uitvoerbaar zijn. Het muziekconcours op Maandag a.s. Gisteravond kwam de Meco voor het laatst in volle vergadering bijeen ter be spreking van de maatregelen, die nog ge nomen moesten worden voor het muziek concours en wal. daarmede verband houdt op Maandag, den tweeden Pinksterdag. Zoo moesten nog de 24 korpsen verdeeld worden over de verschillende café's, moes ten maatregelen getroffen worden voor die korpsen, die nog repeteeren wTllen, moesten de commissarissen worden aange wezen, die ieder een korps als gastheer zul len begeleiden en met inlichtingen ten dienste zullen staan. Tusschen de twee deelen der vergadering in werd nog een vergadering gehouden met bestuursleden van de Mimuco, Excelsi or, Crescendo en Onda en uitvoerig verslag gedaan van alles wat in de afgelcbpen maanden door de Meco namens genoem de vereenigingen is verricht. Zooals men weet, worden er des avonds op drie plaatsen concerten gegeven en daarom zyn op den Dam en aan de Los- kade eenvoudige plankiers aangebracht, op de Markt zal natuurlijk van de tent worden gebruik gemaakt en dit ook voor het slot-concert van het Middelburgsch Muziekkorps, terwijl Medio op de tent de verschillende dansen ten beste zal geven. Daar de korpsen, die ieder op hun beurt In Sint Joris voor den wedstrijd moeten optreden, ook daar heen en daarvandaan met muziek mogen gaan, zal er heel den middag in verschillende deelen der sfad een spelend muziekkorps kunnen worden ontmoet. De Meco is in alle opzichten gereed en blijft actief tot Maandag toe. Het wacht alleen nog op goed weer, vele bezoekers en een opgewekten geest als een gepaste afwisseling in deze moeilijke tijden. CRESCENDO BRENGT WEER EEN SERENADE. Morgen, Vrijdagavond, zal de muziek- vereeniging „Crescendov wederom een se renade brengen. Ditmaal geldt het den adviseur der vereeniging, den heer J. Tor- bijn en diens echtgenoote, die dien dag hun 40-jarig huwelijk herdenken. De mu ziek vertrekt daartoe om half negen van den Seisdam langs de Achter de Houttui nen, Langeviele, Markt, Lange en Korte Delft, St. Pieterstraat. Balans. Bogard- straat naar het feestlokaal in de L'atljn- sche Schoolstraat. De terugtocht gaat door Lombardstraat, Noordstraat, Markt, Vlasmarkt en K'róm- mevveele terug naar den Seisdam. DE BRANDBEVEILIGING VAN DEN ABDIJTOREN. Een der objecten, die een bijzondere be veiliging tegen brandgevaar noodig maken is zeker wel onze Abdijtoren of Lange Jan. In de eerste plaats voor dit monument uit vroeger eeuwen zelf, maar niet minder voor de aangrenzenden kerk- en abdijge bouwen en.voor de verdere omgeving. Het moge dan ook op hoogen prijs wor den gesteld, dat volgens de plannen van den heer A. J. W. Matthijssen, hoofdopzich ter bij de gemeentewerken en onder-ci mandant der brandweer, zes buisleidingen in den toren zijn aangebracht, ter bevorde ring van de brandveiligheid. Eén leiding voert naar de eerste drie zol ders, de tweede naar het tweede drietal zolders, de derde naar de zgn. smederij en uurwerkkamer, de vierde naar het deel tus schen den eersten en tweeden omging, de vijfde naar de peer en de kroon en de zesde naar twee brandkranen, de eerste op de eerste zolders en de tweede op de toren kamer. Men heeft nu gisterenmiddag de beide laatstgenoemde leidingen beproefd en dit met groot succes. Men kon tot boven den haan spuiten. Daartoe werd het water aan gevoerd door de op een der bovengrondsche brandkranen op het Koorkerkhof aange sloten magirusspuit, wier motor het water bij 100 atmosfeer druk opjoeg in de leiding. De toren stond in een groote watermassa, waarbij maatregelen waren genomen, dat het water, dat met 2000 1 per minuut werd uitgespoten niet in den toren zelf kon ko men. Moest men nu de vier slangen binnen op de leidingen zetten, het ligt in het voorne men, de leidingen door tc trekken tot te gen de muur van de Koorkerk bij het urinoir, zoodat men van daaraf de verschil lende persleiding kan bedienen. De twee in den toren aangebrachte brand kranen dienen mede voor de bescherming van de Nieuwe en de Koorkerk, die dan vanuit den toren bespoten kunnen worden, doch vanuit de hoogste gelegen kraan kon men ook boven den toren uitspuiten. DE COMMISSIE INZAKE DE TROTTOIRS IN DE LANGEDELFT EN LANGEVIELE. Naar wij vernemen hebben B. en W. be noemd tot leden van de Commissie, die bin nen korten tijd zal adviseeren over een nieuw ontwerp voor verbetering van de Korte- en Langedelft en Langeviele, waar bij zooveel mogelijk, aan de bezwaren van Ged. Staten tegemoet zal worden gekomen, mr. dr. R. W. Graaf van Lynden, voorzit ter van de Streekplan Commissie Walche ren; prof. ir. J. A. G. van der Steur, voor zitter van dë Rijkscommissie' voor de Monu mentenzorg, jhr. ir. J. de Ranitz, inspecteur der Volksgezondheid in Zeeland, een verte genwoordiger van den Bond „Heemschut" en ëen van den A.N.W.B. WAARSCHUWING AAN AUTOMOBILISTEN. De commandant van de vesting Holland waarschuwt de autobestuurders om op de autosnelwegen de grootste voorzichtigheid te betrachten, zulks in verband met op die wegen genomen militaire maatregelen. Mei. Eiken Vrijdagavond 't Liedje van de Mei Van den hoogen toren Onzer schoone Abdij, Over oude huizen, Straat en plein en gracht Waar de boomen prijken In hun bloesempracht. Alle jaren weder Klinkt het lied der Mei. Oók in deze dagen, In dit bang getij, Waar de krijgsgeruchten Klinken door de lucht: Volk bij volk in banden van den oorlog zucht. Boven onze huizen 't Vredig klokkenlied. Ergens zingen klokken 't Lied der Lente niet. De techniek der menschen Schiep het carillon. Van dezelfde specie Giet men het kanon! WATERSCHAPPEN. Bij k.b. zijn benoemd tot dijkgraaf van den St. Pieterspolder (Zuid-Beveland) de heer L. J. de Rijke te Yerseke, en met in gang van 26 Juli 1940, tot lid van het be stuur der waterkeering van den calami- teuzen Adornispolder, A. Schyve J.Az., te Nieuwvliet, uiterlijk tot het etnde van het zittingsjaar waarin hij zeventig jaar zal zijn geworden. VLISSINGEN. De feestelijke opening van hotel „Britannia". „Britannia" is dan eindelijk uit zijn lan gen slaap ontwaakt en tot het volle leven gekomen. Glanzende auto's gleden af en aan gisteravond. Er waren de avondtoilet ten der dames, de stemmige uniformen der marine-officieren, met hier en daar een enkele groene van de landmacht, er waren de witte plastrons van de mannelijke gas ten; het was de openingsavond van het her boren hotel. In dë feestelijk versierde hall ontvingen de heer J. P. Tolhuisen en zijn echtgenoote de talrijke gasten. Het was wel een teleur stelling voor den directeur, dat velen, die hadden toegezegd te zullen komen, later moesten berichten dit niet gestand te kun nen doen, vanwege de buitengewone maat regelen op militair en vervoersgebied. Zoo waren er inplaats' van de verwachte 600 gasten ongeveer 300. Dat het desondanks niet „leeg" was maar er gezellig uitzag, is te danken aan de feestelijke en smaakvolle aankleeding der zalen. Onder de aanwezigen zagen wij den bur gemeester van Vlissingen, den heer C. A. van Woelderen, met zijn echtgenoote, de wethouders van Vlissingen, de heeren J. L. Verhagen en A. Rorije, den directeur van de P.Z.E.M., de heer J. Sloovers, den directeur van De Schelde, den heer A. Smit; den di recteur van de Vlissingsche gasfabriek, den heer J. J. van der Jagt; den directeur van het Vlissingsche Waterleidingbedrijf, den heer D. L. H. van Raalte, jhr. ir. J. de Ranitz, inspecteur van de volksgezondheid in Zeeland, den directeur van de Steenkolen Handelsvereeniging, den heer K. van Ever- dingen, den districtscommandant der Mare chaussee, den directeur van het Ned. Loods wezen, den directeur der H.B.S. te Vlissin gen, dr. H. de Noo, den heer E. M. Alberts, directeur van de N.V. Houthandel Alberts, velen vergezeld door hun'echtgenootes, als mede talrijke officieren. Er was een programma samengesteld, dat erop was berekend om een zoo gezellig mo gelijke stemming te wekken in zoo kort mogelijken tijd. Helaas moest dit program ma worden ingekrompen, omdat de heele avond werd geminiseerd. Wegens de verduistering van den boule vard moest nl. om 12 uur het feest afgeloo- pen zijn. Alex de Haas, de danseres Irene Getrey, „The Harmony Sisters", en Miss Blanche, de eenige vrouwelijke goochelaar, werkten hun programma in snel tempo af. Daartusschen door werd gedanst. Vooral de zee-officieren toonden zich zeer ijverig het polijsten van den vloer. Om half elf werd een polonaise gehouden, welke voerde naar de groote zaal, waar een koud buffet was aangericht. Ware meesterstukjes van kook- en bakkunst stonden hier op de lan ge tafels. De staf van den heer Tolhuisen beWfees haar vak goed te verstaan. Met veel smaak waren de schotels opgemaakt, en met even grooten smaak maar van een ander soort werden zij verorberd. Veel te gauw was het daarna 12 uur. Een aardige herinnering namen de gasten mee naar huis in den vorm van een pakje mooie foto's van Zeeland. Verder hadden zij de herinnering aan een avond, die het beste beloofde voor „Britannia". Het inter nationale hotel is weer tot leven gekomen. Moge de ijverige directie het zeer druk krijgen! WALCHEREN. GESLAAGD. AAGTEKERKE. Te Dordrecht slaagde voor het schriftelijk gedeelte gemeente administratie de heer W. v. Beveren, vo lontair ter gemeente-secretarie te Aagfe- kerke, wonende te Vlissingen. Nieuwe dirigent benoemd. KOUDEKERKE. Benoemd tot dirigent van de Chr. Zangvereeniging Soli Deo Glo ria en het kinderkoor alhier de heer Jan Kousemaker uit Goes. GROENE KRUIS. Jaarvergadering afd. Souburg Ritthem. O. EN W. SOUBURG. Woensdagavond vergaderde de afd. SouburgRitthem van het Groene Kruis. Bij afwezigheid van den voorzitter, die door de tijdsomstandigheden verhinderd was de vergadering bij te wo nen, opende de 2de voorzitter de vergade ring, en sprak een woord van welkom tot de aanwezigen. Spr. drukte er zijn spijt over uit dat er zoo weinig belangstelling voor deze vergadering was. Ingekomen was een dankbetuiging van een lid, dat naar elders is vertrokken. Uit het jaarverslag dat werd uitgebracht door den secretaris, den heer F. Leenhouts, bleek dat de vereeniging uit 1200 leden bestaat, en de 3e plaats inneemt in het provinciaal verband. Aan 606 leden, werden 800 stuks materiaal in bruikleen ge geven, terwijl door den heer Leinse gratis ijs werd verstrekt wanneer dit noodig was. Uit het verslag inzake t.b.c.-bestrijding bleek, dat door zuster Meiers regelmatig huisbezoek wordt gedaan, dat aan 5 per sonen hulp voor sanatorium-verpleging werd verleend, en dat de verkoop van het Emmabloempje 88,25 had opgebracht. Door den heer Wisse werd het financieel verslag uitgebracht. De ontvangsten hadden bedragen 1744,75% en de uitgaven 1405,80. Saldo 338,95%. Uit het finan cieel verslag der t.b.c. bestrijding bleek dat de ontvangsten 2634,43% hadden bedra gen en de uitgaven 3462,19 alzoo een te kort van 827,75%. De beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering der pro vinciale vereeniging werd besproken. Aan den afgevaardigde, den heer Leenhouts is vrij mandaat gegeven. SPEENHOFF-AVOND. VEERE. Dinsdag heeft een alhier woon achtig echtpaar de bijzondere attentie ge had om den militairen en genoodigden van de militaire vereeniging MAVV een Speen- hoff-avond aan te biedèn in de zaal van Het Lammetje. De commandant leidde den vitalen bard, wiens vrouw door ongesteldheid niet aan wezig kon zijn, in. Het programma van „Koos" stond voor de pauze in het teeken van de mobilisatie, en hoewel ook hier ge sproken kon worden van „oude bekenden' was zijn repertoire weer als de oude ge schiedenis, die steeds nieuw- blijft. Na een korte pauze, waarin de voorzit ter der vereeniging een woord van wel kom en bij voorbaat tevens dank tot den heer Speenhoff richtte en tot degenen, die dezen avond mogelijk gemaakt hadden, werden enkele smalfilms gedraaid, waarna de dichter-zanger een reeks, meest koddi ge, verzen, vergezeld door muziek van zijn beroemde guitaar, ten gehoore bracht. Een hartelijk dankwoord van den com mandant was ten volle verdiend. HET STADHUISMUSEUM WORDT WEER GEOPEND. VEERE. Naar aanleiding van desbetref fende vragen van verschillende zijden no pens de heropening van het Stadhuismu seum alhier, dat, naar men zich herinne ren zal, bij het uitbreken van den oorlog gesloten werd omdat de beroemde beker van Maximiliaan en de heele porcelein- verzameling ingepakt werden en op een veilige plaats opgeborgen, deelt men ons te bevoegder plaatse mede, dat de oudheids kamer alsmede het porceleinmuseum de zen zomer inderdaad heropend zullen wor den. Wat betreft de andere afdeelüigen, die den bezoekers getoond werden, name lijk de burgemeesterskamer met schilderij van stadhouder Willem II en een antieke kast, alsmede het steenmuseum in den kelder, het spreekt vanzelf, dat deze twee geopend zullen zijn. Het staat evenwel niet vast, dat de beker weer in de oudheidska mer geplaatst zal worden. Toch meent men met groote zekerheid te kunnen zeg gen, dat dit wel zal geschieden en dat de beker des avonds opgeborgen zal wórden. DE WALLEN WEER GROOTENDEELS VRIJ. VEERE. Het grootste deel der wallen en den zeedijk zijn thans vrijgegeven. Het is nu toegestaan, aldus deelde men ons te bevoegder plaatse mede, dat wandelaars zich op den zeewal tegenover de haven begeven en wel links van het pad naai den dijk, met inbegrip van de zitbank, waar het afgesloten terrein begint, tot en met den molenwal. Het is tevens toege staan zich te .begeven op de ijzeren trap die toegang geeft tot het Zandhoelcje en den zeedijk. De binnenwallen en de bui- tenwallen, voor zoover deze geen particulier eigendom zijn, zijn eveneens vrij. Tenslotte is ook het benedenpad, rond den Steenen Beer, toegankelijk. Er dient echter op ge wezen te worden, dat de toegang openge steld is van den kant van Veere, zoodat men van den Vrouwepolderschen weg de borden met verboden toegang nog zal op merken. Reeds geruimen tijd geleden meldden wij, dat de Torenwal vrij was tot de omheining, waar trouwens ook een bord is aangebracht, dat den toegang ver biedt. Opbrengst speldjesdag. VEERE. De Simavi speldjesdag ten be hoeve van de medische hulp in Neder- landsch-Indië heeft alhier een bedrag van bijna 28 opgebracht. Z. VLAANDEREN W.D. BROODPRIJS VERHOOGD. SLUIS. Met ingang van 7 Mei is de broodprijs in onze gemeente met 1 cent verhoogd. DE LUCHTBESCHERMING WEER IN ACTIE. SLUIS. Met ingang van 7 Mei zijn de verschillende diensten van de luchtbe scherming weer in werking getreden. STILTE SLUIS. Maandag maakte de Heilige Bloedprocessie onder ideale weersomstan digheden weer haar rondgang door een groot gedeelte van de oude stad Brugge. Over deze processie die in geheel Europa vermaard is, is de laatste weken veel te doen geweest gezien den gespannen inter nationalen toestand. Had - men aanvanke lijk het plan deze plechtigheid geen door gang te doen vinden, op dit besluit is men later terug gekomen. De belangstelling voor de processie was weer bijzonder groot doch het aantal buitenlanders en dus in het bijzonder Nederlanders was heel ge ring vanwege de strenge grensfaciliteiten. Was het voorgaande jaren steeds een groote doortocht door het stadje Sluis van autobussen, auto's en wielrijders naar deze processie, dit jaar was alles rustig. Dergelijke dagen evenals Hemelvaarts dag en de komende Pinksterdagen, die an ders zooveel leven in dit plaatsje brengen, zijn dit jaar wel bijzonder somber. Ongetwijfeld ziet het er thans voor de gemeente Sluis, die zoo op het vreemdelin genverkeer is aangewezen, heel donker uit. Z, VLAANDEREN O.D. RAAD VAN AXEL. AXEL. De volledige Raad onder voor zitterschap van burgemeester F. Blok be sloot Dinsdagnamiddag tot het in het le ven roepen van de betrekking van gemeen tebode, tevens klerk ter secretarie. A' zoodanig werd benoemd de heer A. J. Fer- mont op een aanvangsjaarwedde van 600 met 4 tweejaarlijlcsche verhoogingen van 100. Eenige artikelen van de algemeene poli tieverordening werden aangevuld of gewij zigd. De heer H a m e 1 i n k had in de vorige vergadering voorgesteld om artikel 2 van de verordening tot afwijking van de bepalingen der winkelsluitingswet voor de gemeente Axel te wijzigen. Met 7 tegen 6 stemmen werd besloten het sluitingsuur der winkels gedurende den zomertijd op 8 uur te bepalen. Naar aanleiding van een ingekomen Een Fransch-Britsche garantie aan Joegoslavië? De Duitsche „Lokal Anzeiger" meldt uit volkenbondskringen te Genève, dat de Fransche en cjë Engelsche regeering je gens de Joegoslavische ïegeerihg het aan bod Hebben gedaan voor een garantie van de onafhankelijkheid en de souvereiniteit van Joegoslav De Engelsche en Fransche gezant in Belgrado zouden in een diplo matiek onderhoud met den minister van buitenlandsche zaken gepoogd hebben de Joegoslavische regeering een zelfde aanbod te doen als zij destijds gedaan hebben aan Roemenië en Griekenland. Men betwijfelt echter in volkenbondskringen, zoo voegt het blad hieraan toe, of de Joegoslavische regeering een garantie verklaring van En geland en Frankrijk wenscht. Gibraltar. GAYDA OVER EEN BLOKKADE TEGEN ITALIë. Stefani meldt uit Rome: In een artikel getiteld „Gibraltar", betoogt Gayda in de Giornale dltalia, dat Parijs en Londen zich aan een nieuwe fatale illusie overge ven, wanneer zij Italië dreigen economisch te isoleeren en onmachtig te maken enkel en alleen door het afsluiten van de straat van Gibraltar. Eerst moet worden vastge steld, aldus Gayda, dat er geen blokkade mogelijk is tegen een groot, krachtig be wapend land, dat vastbesloten is te strij den, zonder dat, de landen die de blokkade toepassen zich storten in een hachelijke onderneming, zooals de gebeurtenissen in Noorwegen aantoonen. Verder moet er op gewezen worden, dat een blokkade van Gi braltar in het geheel niet een werkelijke economische belegering van Italië zou be- teekenen. In 1939 kwamen in Italiaansche havens uit landen voorbij Gibraltar aan 12,300,000 ton goederen. Dit is een impo sant getal, maar het grootste deel van die goederen bestond uit steenkool en co kes (60 percent), minerale oliën en paraf fine 120 procent. Welnu, steenkool en cokes bereiken Italië tegenwoordig over land uit Duitschland, terwijl minerale oliën en pa- rafine kunnen worden ingevoerd uit Albanië en andere landen van Zuidoost Europa. De overige ingevoerde producten kunnen ver kregen worden uit Albanië, Italiaansch Noord-Afrika en de Balkanlanden, waar mede Italië wil samenwerken en in vrede leven. Het ligt dus voor de hand, zoo besluit het blad, dat een blokkade van Gibraltar niét de uitwerking kan hebben waarop Londen en Parys rekenen. Gibraltar, even als Suez en andere door Frankrijk en Engeland gemaakte stelsels in de Middel- landsche zee. blijven in ieder geval getuige nis geven van een onverdragelijke hege monie, welke niet te vereenigen is met een Europeesche orde van gerechtigheid en vrijheid voor alle volkeren. De oorlog kan lang duren. EEN REDE-VAN DEN BRITSCHEN MINISTER EDEN. De Britsche minister voor de dominions, Eden, heeft te Londen in een redevoering gezegd; „Indien de overwinning verzekerd wil worden, moeten drie essentieele voor waarden worden vervuld: 1 Wij moeten de kracht van den vijand niet onderschatten: 2 Wy moeten al onze hulpbronnen orde nen en gebruiken, 3 Wij moeten den oorlog voeren met alle visie, moed en vastberadenheid, waarover vrij beschikken." Eden voegde hieraan toe: „De oorlog treedt in hetgeen wij alleen erkennen als een actieve fase. De volken van het Brit sche gemeenebest zyn thans voorbereid en bereid voor den druk van een wreed con flict, dat ook lang zal kunnen duren. Wy hebben de ernstige en onscliokbare vastbe radenheid te winnen tot de eindzege, wat de kosten ook mogen zijn, en iederen stap te ondernemen, welke in ons vermogen ligt om dezen keer de verzekering te krijgen, dat er een duurzame vrede zal zyn. Nie mand twyfelt er aan, dat de eindoverwin ning kan worden behaald." P Rusland als beschermer der „broedervolken". Havas meldt uit de Zuidslavische hoofd stad Belgrado: Een der voornaamste motie ven voor het betrekkelijke optimisme in Zuidslavië ten aanzien van de mogelykheid van het behoud van vrede is ongetvvyfeld het vooruitzicht op hervatting der betrek kingen met Rusland, dat naar de meening van den gemiddelden Zuidslaviër de traöi- tioneele beschermer der Slaven blyft. In de „Politika" publiceert Maksimowitsj, in specteur der defensie, een serie artikelen over de militaire betrekkingen tusschen Rusland en Servië ïn den 19e eeuw en over de Russische hulp aan Servië in het bcgm van den wereldoorlog. In de berichten van zijn buitenlandsche correspondenten neigt het blad er toe, Rusland voor te stellen als een mogendheid, waarmede de oorlogvoe renden bij hun plannen ten aanzien van den Balkan rekening moeten houden en die zoo noodig tusschenbeide zou komen om de Bal- kanstaten en in het bijzonder „de Zuidsla vische en Bulgaarsche broeders" te be schermen. Men spreekt veel over de mogelykheid van het vertrek eener militaire missie naar de Sovjet-unie. Molotof, de voorzitter van den raad van volkscommissarissen, heeft gisteren de Zuid slavische economische delegatie ontvangen. Het onderhoud duurde ongeveer drie uur. Naar men gelooft, is in principe een over eenkomst bereikt. adres van de Axelsche kappers werd be sloten het sluitingsuur voor de kappersza ken des Maandags te bepalen op een uur des middags.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 6