S I mm STADSNIEUWS STADSNIEUWS UIT DE PROVINCIE JACK LOUIS Wie is de geïnterneerde kunstschilder Jan Proost? De geheimzinnige communist „Jansen". MIDDELBURG NU BEN BOOT MINDER OP WOLPHAARTSDIJKSCHE VEER VAART. Een adres van „Handelsbelang" aan den minister. De Ver. „Handelsbelang" heeft het vol gende schrijven aan den minister van wa terstaat gezonden: Naar ons bekend is, heeft de firma Gebrs: van Fraassen te Vlissingen een aanvrage ingediend om hun tot dusver tot YVol- phaartsdijkscheveer rijdende autobusdienst, tot Katscheveer te mogen doortrekken, zulks in verband met het feit dat de Prov. Stoombootdienst met ingang van de zomer dienstregeling één dienst minder naar Wol- phaartsdijkscheveer zal uitoefenen. Gezien het groole belang dat Middelburg Paviljoen Wandelpier heeft bij een goede rechtstreeksche verbin ding met de andere deelen der Provincie, wil ons bestuur niet nalaten aan het door genoemde ondernemers onder dagteekening van 29 April jl. tot Uwe Excellentie ge richte adres krachtig adhaesie te betuigen. i.Een uitvoerig artikel over deze zaak vindt men op de 2e pag. van het 2e blad). Tegen raam geleund. De politie heeft gisteren proces-verbaal opgemaakt tegen eenige jongens, die in de Lange Delft tegen de ramen van een wo ning leunden. Tot onderwijzer aan de Chr. school voor L.O. en U.L.O. te M i d d e 1 b u r g is benoemd de heer P. Geelhoed te Arnhem. GOES Besloten werd dit jaar géén dividend uit te keeren. De heer P. Mijs, directeur der N.V. Ha- •n van Vlissingen, bracht vervolgens ver slag uit over de bedrijfsresultaten. De balans en verlies- en winstrekening 1939 werden goedgekeurd en gearresteerd. Wegens periodieke aftreding werden met algemeene stemmen tot commissaris sen herkozen de heeren J. M. van Bommel van Vloten, ir. J. P. Walland en burge meester C. A. van Woelderen. Geslaagd. Voor het examen voor 2e stuurman slaag de de heer G. Hoogendoorn, leerling van de De Ruyterschool alhier. LANGS DE BOOMGAARDEN. Voor den tocht van V.V.V. en de Spoor wegen langs de bloeiende boomgaarden van Zuid-Beveland die gisteren plaats vond, kwamen ruim 80 toeristen te Goes aan. VOOR HET ZWAKKE KIND. De „vlaggetjesdag", gisteren alhier ge houden voor de afdeeling Goes van het „Centraal Genootschap voor Kinderherstel- lings- en Vacantie-kolonies bracht 345 op. EEN MIDZA-JRECORD. De eerste jubileum buslichting van de Midza was een groot succes. Er waren zoo veel inzendingen, dat de bus ze nauwelijks kon bevatten. En de premie-uitkeering zal,' naar we vernemen, navenant zijn, en deze week niet minder dan 2540 bedragen. Niet alleen een record voor de Goesche Midza maar ook een landelijk record! VERKEERSOVERTREDINGEN. Twee Noord-Hollandsche autobestuur ders werden gisteren verbaliseerd wegens het parkeeren van hun auto's op verboden plaatsen, n.l. op de Vlasmarkt en in de Magdalenastraat. Voorts kreeg B. J. J. H., te Kloetinge een bekeuring wegens het berijden van de Agnesgang in verboden richting. GEEN SPIONNEN. Heden ging het gerucht, dat een ingeze tene van Goes aangehouden was als ver dacht van spionnage en dat daarbij zijn fo totoestel in beslag werd genomen, omdat hij verdedigingswerken zou hebben gefoto grafeerd. Bij onderzoek bleek ons dat de po Jitie reeds verscheidene malen tijdelijk be slag heeft gelegd op fototoestellen, doch steeds is gebleken, dat de aangehoudenen volkomen te goeder trouw waren en er van spionnage geen sprake was. Zoo ook in het onderhavige geval. EXAMEN VAKKENNIS MELK WINNING EN CONSUMPTIE-MELKHANDEL. De uitslag van het alhier gehouden exa men in vakkennis van de melkwinninj den consumptiemelkhandel luidt als volgt Van de 22 personen die examen deden slaagden er 9 (41 De namen der ge slaagden zijn: A. Geschiere, W. L. Hart- hoorn, C. Karelse Mzn.. A. Barends en M. J. Murre allen te Goes; A. de Schipper, Jac. de Schipper en F. Wondergem le Heer Hendrikskinderen: P. Hollestelle te Kloetinge. Worosjilof heeft het verbruid. Tass meldt uit Moskou: Het presidium van den hoogsten sovjet heeft maarschalk Worosjilof benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van den raad van volkscommis sarissen en voorzitter van de defensiecom missie van dezen raad. Worosjilof, die den oorlog in Finland geleid heeft, is ontheven van zijn functie van volkscommissaris van defensie. Maarschalk Semjon Timosjenko, tot dusverre commandant van het militaire district Kiew, is benoemd lot volkscommis saris van defensie. FIETSER BIJ T OVERSTEKEN VAN DEN WEG DOOR AUTO OVERREDEN. Gisteravond is de zestigjarige spoorweg beambte H. Veenendaal uit Naardem, die per fiets den rijksweg te Naarden overstak, door een uit de richting van Amsterdam komende auto gegrepen. V. was op slag dood. De automobilist, de heer L. ten Kate uit Laren, was zoodanig overstuur, dat hij met een andere auto naar zijn woning moest worden gebracht. Lette rteeken zee- en kustvisschers- vaartuigon. De minister van Economische Zaken heeft bepaald, dat door de zee- en kustvisschers- vaartuigen, thuisbehoorende te W e s t- k a p e 11 e, moet worden gevoerd het let- terteeken WE. VLISSINGEN. N.V. HAVEN VAN VLISSINGEN. Ten kantore van de N.V. Haven van Vlissingen werd gisteren de jaarlijksche al gemeene vergadering van aandeelhouders dezer overheidsinstelling gehouden. Na de opening door burgemeester C. A. Woelderen, voorzitter van den raad van commissarissen, heeft de heer J. M. van Bommel van Vloten, secretaris de notulen der vorige vergadering gelezen. Deze wer den ongewijzigd vastgesteld. Na de behandeling der ingekomen stuk ken is een formeele wijziging in de sta tuten aangebracht. opent zójn Eerste Lustrum afleef Krey>"borê ZUID-BEVELAND. OPBRENGST COLLECTE. KLOETINGE. De alhier gehouden collec te ten bate van het Marine Rampenfonds bracht 35,16 op. Z. VLAANDEREN W.D. WEERBERICHT DE BILT: Weerverwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 Tijdelijk helder met kans op nachtvorst; overdag iets warmer; aroog weer; zwakke tot matige Noordelijke tot Oostelijke wind. Do 0 Mei. Zon op: 4 h 17; onder: 19 h 37. Licht op: 20 h 07. Maan op: 5 h 44; onder: 21 h 37. E.K. 14 Mei. Mei. Hoogwater. Laagwater Maandag 6 0.47 13.10 7.17 19.22 Dinsdag 7 1.17 13.39 7.49 19.57 Woensdag 8 1.49 14.11 8.21 20.32 Westkapelle is 28 min. en Domburg z» min. vroeger, Veere 38 min. later. S springtij. Hoog- en Laagwater te Wemeldinge: Hoogwater. Laagwater. Mei. 2.35 14.58 3.08 15.32 3.42 16.07 Maandag Dinsdag Woensdag Ocké naar Vlissingen; E. Hoogstad naar Vlissingen; A. Verstraaten en echtg. naar IJzendijke; J. de Meester naar Kat wijk; A. Versprille en echtg. naar Groede; de Lobel naar Velsen; J. E. Heijboer naar Haarlem; B. R. v. d. Heuvel naar Leiden; M. C. de Winde naar Newark (M. KEURING VAN MELKKOEIEN. AARDENBURG. Dinsdagmorgen had al hier een keuring van melkkoeien i Het aantal ter keuring aangeboden dieren zeer gering. Als oorzaak daarvan wer den door den voorzitter der Aardenburg- sche commissie opgegeven, de bijzondere drukke werkzaamheden in het landbouwbe drijf. De uitslag van de keuring was: le kalfskoeien: Frida van R. de Rycke te Eede 75 punten. 2e kalfskoeien: Stella van C. Vercraeye te Aardenburg 77 punten; Suzanna van J. de Rycke te Sluis 76 punten. 3e kalfskoeien: niet aangevoerd. 4e kalfskoeien: Nelly van C. Thresonnier te Sluis 82 punten, Lena van C. Vercraeye te Aardenburg 80 punten. Van de oudere koeien werden 3 dieren voorgebracht: alle drie van P. de Ryckt te Eede waarvan Frida 80, Liza 78 er Ivonne 77 punten behaalde. Van de vaarzen werden voorgebracht 2 goede exemplaren: Ruda van A. Quaak te Sluis en Frida van C. Thresonnier te Sluis. De Rijkszuivelconsulent te Middelburg, de heer C. Zwagerman leidde de keuring. Aan het einde gaf hij de commissie die 'te Aardenburg deze keuring voorbereidde in overweging om het volgende jaar te trachten eenig geld bij elkaar te krijgen by. van het gemeentebestuur, vaar Roomboterfabriek te Aardenburg en van particulieren om daarvan prijzen uit te deelen voor de beste melkkoeien. De be langstelling voor keuringen als deze, die toch van zoo groot belang voor den vee stapel zijn, zou er zeker door gestimuleerd worden. Loop der bevolking. BRESKENS. Ingekomen: E. E van Hootegem van Kruiningen; N. C. Haneghem van Bloemendaal: S. J. van Hoeve van Biervliet; S. M. A. C. Welle- man van Krabbendijke; A. I. de Reu en ge zin van IJzendijke; H. Bakker van Sas van Gent; P. A. v. d. Vijver van Oostburg: A. Flikweert van Wissenkerke; A. P. vail Haneghem van Bloemendaal; Ph. P. Keij- mei van Vlissingen; P. F. van Gassen Sluis; C. P. Robijn van Groede; P. C. Rijk- se Van Sassenheim; M. J. van Melle van Schiedam. Vertrokken: G. le Feber en gezin naar Schagen; M. P. van Hoornweder naar Aardenburg; C. I. Geernaert naar Groede: 8.16 20.31 8.48 21.05 9.21 21.38 op 11 Mei 's avonds 8 uur met S.A.); F. W. ter Meulen naar Middelburg; C. Brugge naar IJzendijke; C. M. Mom naar Oostburg. SCHOONDIJKE. Ingekomen: W. de Wilde van Oostburg; Joz. M. Boidin van Oostburg; Corn. v. d. Kreeke en echtgenoote van Goes; Joh. T. de Nijs van Biervliet. Vertrokken: Joh. T. de Nijs naar Biervliet; P. J. Lako en gezin naar Groede; Corn. Rijk en gezin naar Caprycke (Bel gië); M. Dubois naar 's Gravenhage; Jac. Joh. van Luijk naar Oostburg; Adr. J. Su- wijn naar IJzendijke; J. Scheele naar Zaamslag; E. de Wever naar IJzendijke; M. H. de le Lijs naar Groede. (A.A.) DIJKGESC1IOT VERLAAGD. IJZENDIJKE. Op de algemeene jaarver gadering van stemgerechtigde ingelanden van den Mauritspolder werd het dijkge- schot verlaagd van 5.50 tot 5 per ha. De overbrugging van de Zandkreek. Vanmorgen hadden de eerste aanbestedingen BEURS VAN AMSTERDAM. Amsterdam 1936-314 S3 80 Zeeuws. Hyp. B-3% 7474 Cities Service Cy. P. 1958 5 55% Bataafsche Petr. My-3% 80 A Amsterd. Bank 76%75 A Ned Gist- en Spiritusfabr. 317318 A De Schelde N.B. 43%42% C Am. Smelt en Ref. 36%—36% A Houth. Alberts 62%62% C Chesapeake en Ohio 30—31% C Pref. Kansas City South. 13%12% C Union Pac. Rr. 74%74% Ned. 38 1000-3 79%-W O. Indië 37 1000-3 80%—80 A Koloniale Bnk. 145%—145% A N.l. Hbk. 600 96—96% C Ned. H M. 1000 80%—80% A v. Berkels Pat. 15 C Calvé-De'lft 53% A Lever-Bros en Unilever 77%76%-75% A Philips Gem. B. afg. 107%—107%-04% C Am. Car en Foundry 21%22-% C Anaconda Cop. 22%22-% C Bethlehem St. 62%—03%-64% C General Motor 4040 C Kennec Copper 25%25% -26 C North Am. Aviation 16%16 C Rep. Steel 15%—15%-16 C U. States St. C. 44%—44%-% C North Am. Cy. 16%—16%. A Kon. Petr. Mpij. 19S%—194-90 C Contin. Oil Cy. 17%—17% C Phillips Petr. Comp. 29%29% C Shell Union O.C. 9%— 9%-% C Tide Water Ass. Oil 9%9% A Ned. Scheepv. U. 112110-111 A H.V. Amsterdam 329%332-25% A N.l. Suiker U. 212—210 A Deli Batavia 117%—117 C Deli My. 1000 165—169%-67 BEURSTHERMOMETER WOENSDAG. Koninkl. Obl. Markt Philips Rubber Suiker Tabak - gedeponeerd.) A Senembah 119—118% C Pensylvania Rr. 16%.16%; C Southern Pac. Cy. 9%9% A Southern Rlw. 11%11 A Amst. Rubb. C. 165%—163%'-62 A Deli-Bat. Rubb- 132%—130%, A Hessa Rubber 8383% A Serbadjaid S.R. 83%84 WISSELKOERSEN. Heden. Gister. Londen 6.26% 6.38 Berljjn - 75.60 75.60 Parijs 3.55 3.63 Brussel 31.38 31'35 New-York 1.88% 1.88% De hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat heeft hedenmorgen namens Ged. Staten aanbesteed: a. het leveren en plaatsen van vijf stalen vakwerkbruggen voor gewoon verkeer met bijkommende werken voor de overbrugging van de Zandkreek. Inschrijvers: Rörink en v. d. Broek, En schedé 495.000; Constructie werkplaatsen Braat, Rotterdam 490.0G0; Machinefabriek v.h. Bakker 486.000; Holl. Constructie werkplaatsen, Leiden 483.000; N.V. Spoor wegmateriaal en IJzerconstrutie Delft voor 462.400; N.V. F. Kloos Zonen's werk plaatsen, Rotterdam 452.660; Nederl. Staalindustrie Rotterdam 437.500; N.V. Kon. Mij- de Schelde, Vlissingen 433.000; N.V. Kon. Nederl. Machinefabriek E. H. Begemann 421.500; Werf Gusto, Schiedam 417.000; N.V. Werkspoor Amsterdam voor 416.510; N.V. C. Swartouw's Constructie werkplaats en Machinefabriek, Schiedam f 395.500 en firma Penn en Bauduin, Dordrecht 386.380. Het maken van den onderbouw voor de brug voor gewoon verkeer over di Zandkreek met bijkomende werken. Inschrijvers: N.V. Aannemersmaatschap- ij J. P. van Eesteren, Rotterdam voor 1.229.000; N.V. Aannemingsmaatschappy ,h. H. P. Voormolen, Rotterdam 1.120,500; Aannemersmaatschappij v.h. J. P. Broekhoven, Nijmegen 1,119.000; N.V. Aanneming van Werken v.h. H. J. Neder- horst. Gouda 1.117,300; Hollandsche Aan- nemersmaalschappij Zanen Verstoep. Den Haag 1.097.000; J. H. Steensma 1.046.000 A. v. d. Straaten aannemersbedrijf, Hans- weert 1.039.000; Christiaanse Nielen's Gewapend beton 's Gravenhage 1.037.000; de Wilde, Middelburg 1.028.000; J. Lindenbergh Czn„ Wemeldinge 1.027.500; N.V. Hollandsche Betonmaatschappij, Den Haag 1.027.500; N.V. Aannemersmaat- schappü v.h. J. M. Stryband Amsterdam 997.000; N.V. maatschappij Bato Den Haag 992.860; N.V. Amsterdamsche Bal last maatschappij Amsterdam 982.600. Z. VLAANDEREN O.D. geoutilleerd ziekenhuis te Terneuzen. De pogingen, om de beide vereenigingen tot samenwerking te brengen, zijn niet ge slaagd. Naast het reeds te Terneuzen (Sluiskil) bestaande r.k. ziekenhuis bestaat er naar het oordeel van Gedeputeerden geen vol doende behoefte aan twee ziekenhuizen. De rentabiliteit van het te stichten ziekenhuis achtten Gedeputeerde Staten, mocht ook de vereeniging „Protestantsche Zieken zorg" tot uitvoering van haar plannen overgaan, niet verzekerd, zoodat het risico voor de gemeente te groot moet worden geacht en dit te meer, wijl de toestand der financiën der gemeente reeds thans minder gunstig moet worden geacht. Van het besluit van Ged. Staten kwam de gemeente in beroep. Bij Kon. besluit is thans het beroep der gemeente ongegrond verklaard. In aan merking genomen aldus dit Kon. besluit het voornemen van de vereeniging „Protestantsche Ziekenzorg" om tot den bouw van een ziekenhuis over te gaan, zoomede de overige omstandigheden, wel ke zich met betrekking tot de ziekenhuis- verpleging in de gemeente Terneuzen voor doen, kan het verleenen door de gemeente an de onderhavige garantie voorshands niet voldoende verantwoord worden geacht. Al valt bezwaarlijk met eenige zekerheid te zeggen, hoe zich de ziekenhuisverpleging con sua ORQUESTA ARGENTINA (Ingez. Med.) De ziekenhuiskwestie te Terneuzen. GEMEENTELIJKE GARANTIE VOOR DEN BOUW VAN EEN NIEUW ZIEKENHUIS NIET TOEGESTAAN. De Raad der gemeente Terneuzen heeft besloten, lot het waarborgen van rente en aflossing van een .leening van ten hoogste 120,000 op te nemen door de vereeniging tot ziekenverzorging aldaar ten behoeve van den bouw van een nieuw ziekenhuis. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben dit besluit niet goedgekeurd en lieten daar bij de overweging gelden, dat reeds gerui men tijd bij bovengenoemde vereeniging zoowel als bij de vereeniging „Protestant sche ziekenzorg" te IJzendijke plannen be staan tot verbetering van het ziekenhuis wezen door den bouw van een nieuw, goed in die gemeente zal ontwikkelen, laat in ieder geval de toestand der gemeentefi- nanciën niet toe, de gemeente te belasten met een risico, als uit de bedoelde garan tie voortvloeit, nu de mogelijkheid bestaat, dat in de behoefte aan ziekenhuisverple ging op een andere en voor de gemeente minder bezwarende wijze nader wordt voorzien. Meer dan honderd dooden by een brand. Tijdens een feestviering in Columbia (Z.A.). is in een gemeentelijk gebouw te San Doma door kortsluiting brand ontstaan. Er ont stond een onbeschrijflijke paniek. Tot dus verre heeft men 103 dooden, onder wie 6 kinderen, en 125 gewonden geteld. Men vreest, dat het aantal gewonden nog groo- ter is. Met de arrestatie gevolgd door inler- neering van den Rotterdamschen kunst schilder Jan Proost blijkt de militaire overheid op een merkwaardige figuur de hand gelegd te hebben schrijft de Tel. Onder den schuilnaam Jansen speelt deze man reeds meer dan twintig jaar een rol in de Communistische Party, zonder dat hij daarbij voor het voetlicht trad. Slechts in het begin van zyn communis tische loopbaan heeft hij korten tjjd in het middelpunt vas de publieke belang stelling gestaan. Dat was tijdens zijn eer ste reis naar Moskou, die hij in 1919 in gezelschap van den heer Wijnkoop maak te. Samen met ds. Kruyt en een intus- schen van het politieke tooneel verdwenen effectenmakelaar, vormden Wijnkoop en Proost toen de Nederlandsche delegatie op het tweede wereldcongres van de Commu nistische Internationale. Tijdens de congreszittingen oefenden zü scherpe critiek op hun Duïtsche partijge- nooten, die, naar hun oordeel, in gebreke gebleven waren een groote revolutie en een algemeen bloedbad in Duitschland te ontketenen. Dit leidde toen tot een merk waardige interventie van Karl Radek, die Wijnkoop onderbrak en hem toevoegde: Zwijg toch, dwaas.' Gij komt hier met een dominee, een beursspeculant en een kunstschilder en gij matigt u aan den Duitschen arbeiders de les te lezen? Wijnkoop keerde korten tijd later met zyn delegatie naar Nederland terug. Maai de geheimzinnige heer Jansen bleef in Mos kou achter. In de Nederlandsche pers werd daarop herhaaldelijk de vraag gesteld: „Wie is Jansen?" Niemand wist hierop antwoord te geven. Zelfs de leden van de Communistische Party konden er niet achter komen, wie Jansen was. De heer Wijnkoop weigerde eenvoudig te onthullen, wie zyn geheimzinnige beschermeling was. De kunstschilder Jan Proost, alias Jan sen, was intusschen in Moskou tot lid van het beruchte Ekki, het hoofdbestuur van de Comintern, benoemd. In die hoedanig heid maakte Proost vele reizen door Rus land. Als afgezant van Zinovjef, die toen nog voorzitter van de Comintern was, be zocht Proost verschillende Oost-Aziatische republieken en onderhield hij contact met samenzweerders, die uit Ned.-Indië kwa men om de hulp van Moskou in te roepen. Na een verblijf van ruim drie jaar in Rusland, dook Jan Proost weer in Neder land op, waar hü sensatie verwekte door zyn zonderling uiterlijk. Hij had een lan gen baard laten groeien, droeg een blau wen Russischen kiel en een paar kaplaar zen, die bijna tot aan zijn heupen reikten. Toen hij kort daarop door Moskou aan gewezen werd voor het verrichten van ge heime diensten, legde liy deze opvallende kleedingstulcken af en verscheen hy spoe dig weer clean shaven op straat. De Gepeoe trok hem uit de Communistische Partij te rug, daar zy het beter achtte, dat „Jansen" ook voor de communisten een onbekende zou blijven. Hy mocht alleen contact blij ven onderhouden met eenige leden van het partijbestuur, die rechtstreeks met de Ge peoe in verbinding staan. Een bijzondere phase bereikte de illegale arbeid van Jan Proost, toen hy zich onge veer vijftien jaar geleden op het verlaten landgoed „De Binckhorst" bij Den Haag vestigde. Hier ontving hij verschillende Russische agenten. Eén zijner geregelde be zoekers was o.m. de Gepeoe-agent Ignaz Reiss, die in September 1937 in Zwitser land door Stalin's politie vermoord zou wor den. Proost raakte hier in allerlei spionna- gezaken verwikkeld. Een belangrijk deel van zijn taak be stond er verder in, als gids op te treden voor de controleurs van de Comintern, die hier regelmatig aankwamen om toezicht op het partijbestuur van de C. P. te hou den, orri instructies te geven en om geld te overhandigen. Meestal waren dit Russen, Polen of Duitschers, die geen woord Ne- déilandsch kenden en volkomen onbekend waren in ons land. Jan Proost ging hun tegemoet en meestal ving hy de heeren in de buurt van Schiphol op. Hij zorgde er dan voor, dat de Russische gedelegeerde op een „vertrouwd adres" ondergebracht werd en dat het partijbestuur van de C. P. op de hoogte gebracht werd. Later heeft Proost zich weer te Rotter dam gevestigd. Hier onderhield hij contact met de Gepeoe-beambten, die regelmatig aan boord van Russische handelsschepen de Rotterdamsche haven binnen kwamen. Wat precies de aard is geweest van de opdrachten, die hem bij zulke gelegenheden overhandigd werden, is slechts te bevroe den. De geheimzinnigheid, waarmede de Russen optreden en de bloedige wijze, waarop zij elke indiscretie plegen te straf fen, waren er garantie voor, dat hier niets van uitlekte. Wat men intusschen van de verzekerin gen van communistische zijde moet denken, waar men met nadruk beweert, Jan Proost in het geheel niet te kennen, is niettemin duidelijk!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 2