STADSNIEUWS UIT DE PROVINCIE MIDDELBURG DE JAARDAG VAN H.K.H. PRINSES JULIANA. Een kwart geleden.. Nu de verjaardag van Prinses Juliana met rassche schreden nadert en Dinsdag a.s. het Middelburgsch Muziekkorps eere van den 31sten geboortedag van onze kroonprinses een concert op de Markt zal geven, komt wellicht de vraag naar vo ren, hoe men in den vorigen oorlogstijd zulk een jaardag herdacht. Daarom kwam het ons goed voor het volgende ingezonden stuk uit dè Middelburgsche Courant van 28 April 1915 nog eens op te nemen. „Door de regeering is te kennen gege ven, dat het Har er Majesteits w.ensch is, dat. geene feestelijkheden op de jaardagen der leden van het Koninklijk Huis zouden plaats hebben. (Thans is een waardige, een voudige herdenking toelaatbaar genoemd). Zooals wij echter eenigen tijd geleden uit de couranten lazen, bestond er geen be zwaar, dat op die dagen door het uitsteken der vlaggen uit particuliere woningen, die jaardagen worden herdacht. De Vereeniging „Uit het Volk—Voor het Volk" te Middelburg, die zoovele malen op wekte tot feestviering, meent ook thans niet geheel te moeten zwijgen. Tot feestvieren eigenen zich deze tijden zeer zeker niet, maar zij zou willen opwe'k- ken om op 30 April a.s. bij den jaardag van H. K. H. Prinses Juliana zpo algemeen mo gelijk te vlaggen. Om zoodoende, een stille hulde te brengen aan ons Vorstenhuis, waarmede Nederland zich in deze tijden, zoo zeer één voelt. - Het bestuur der Vereeniging „Uit'het Volk—Voor het Volk" Op 29 April kwam het volgende inge- zonden stuk in de Midd. Crt. voor: Mijnheer de Redacteur, Met groote instemming las ik het inge zonden stuk van het bestuur der Vereeni ging „Uit het Volk—Voor het Volk" in uw nummer van hedenavond. Al lezende kwam de gedachte bij mjj op, waarom is ons volk toch zoo phlegmatisch. Wat kunnen wij in deze yeel van onze tij delijke gasten (dat waren de Belgische vluchtelingen) leeren. Al zijn die wellicht iets te los, de juiste weg ligt ook in deze in het midden. Waarom ons niet getooid met de vaderlandsche kleuren, als bewijs dat wij ons Nederland Nederland willen laten blij ven, ook na den huidigen wereldoorlog. En meent men niet steeds daaraan uiting te moeten geven, op nationale feestdagen is daarvoor zeker alle reden. Daarom roep ik mijne landgenooten toe „Tooi U Vrijdag (dit jaar a.s. Dinsdag) Prinsessedag, met rood, wit en blauw of Oranje". Met dank voor de opname. Een Vaderlander. Middelburg, 28 April 1915. Tot zoover die terugblik naar een kwart eeuw geleden, Ook nu leven wij weer in een zeer gespannen tijd, maar daarom is er ook nu te meer reden om op 30 April de drie kleur te ontplooien en zich te tooien met de kleuren, die den wensch naar blijvende vrijheid van ons land onder den bescherm den steun van de leden van het Huis van Oranje, naar buiten uitdragen. Dat het huidige bestuur van „Uit het VolkVoor het Volk" zich daarmede ook ten volle vereenigt, behoeft geen betoog. EEN DEMONSTRATIE. In het magazijn „de Roode pilaren" dei- firma Schulte én Thieme zijn Donderdag en Vrijdag demonstraties met de wederom eenigszins verbeterde Melitta koffie- theefilters gehouden en is proef-ondervinöe- Ijjk aangetoond hoe met bjj het gebruik van den filter een lekker „bakje" koffie of thee kan krijgen. Niettegenstaande de Melitta reeds in vele gezinnen wordt gebruikt, was er een flinke belangstelling. VEREENIGING VOOR PAEDAGOGIEK. De afdeeling Walcheren van de Vereeni ging voor Paedagogiek hield Vrijdag een vergadering op de bovenzaal der Verge noeging, welke bijeenkomst vrij goed be zocht was. Bij ontstentenis van den voorzitter, den heer C; A. van Woelderen, stond de ver gadering onder leiding van den heer Wit, die er op wees, dat de jonge afdeeling tot nu toe de bijeenkomsten ook gratis voor belangstellenden toegankelijk stelde, doch dat zij daarmede niet voort kan gaan. Daarom moeten de belangstellenden lid worden en anderen er toe opwekken dit ook te doen. Het is geen vereeniging alleen van personen, die bij het onderwijs betrok ken zijn, maar van allen die belangstel ling in het vraagstuk der opvoeding Jieb- ben. Men vergete niet, dat de tijd dat de kinderen op school worden opgevoed maar 4/15 van den tijd voor hun opvoeding om vat, Het blijkt ook uit de keuze dër bestuurs leden en de onderwerpen der inleidingei op de vergaderingen, dat men zich niet alleen op onderwijsterrein begeeft. Spr. heette daarna in hef bijzonder wel kom den spreker van dezen avond, dr Joh. van der Spek, geneesheer-directeur der psychopatische inrichting Maasoord te Rotterdam, die een zeer goed gedocumen teerde inleiding hield over „Normale e)i abnormale wilsuitingen". Spr. heeft daar bij doen uitkomen hoe de omgeving en de menschen uit die omgeving van groo- ten invloed zijn op de ontwikkeling van den wil van een kind. Na de pauze hebben verschillende aanwezigen vragen gesteld die dr. Van der Spek uitvoerig beantwoordde. De voorzitter heeft in den loop van den avond nog medegedeeld, dat in de plaats van dr. Blikslager en dr, H. Piccardt in het bestuur zijn opgenomen dr. W. van Oorde en dr. Petersma. Drie nieuwe léden traden tot de afdee ling toe. Welke distributiebonnen geldig zijn. Op het oogenblik zijn de volgende bon nen van de. distributiekaart geldig: bon 16, geldig t/m 2 Mei, récht gevende op 1 kg suiker; bon 20, geldig t/m 9 Mei, recht gevende op Vi kg peulvruchten Vi -suikerbon, recht gevende op Vj. kg sui ker; Vi -peulvruchtenbon, recht gevende op Is kg peulvruchten. VUSS1NCEW DE- GEVANGENTOREN. Zal in een oudheidkundige inrichting worden her schapen. Naar wfj vernemen,bestaat bij het Ge meentebestuur het plan, van den Gevangen toren, die, nu de Boulevard ter plaatse is doorgetrokken, geheel vrij staat, een cu riositeit te maken. Het ligt in de bedoeling, het inwendige van den toren tot een oud heidkundige inrichting te herscheppen. Aan de plannen wórdt reeds gewerkt.-Intusschen verkeert dit project .nog niet in het stadi um, dat gegevens hieromtrent kunnen wor den bekend' geihaakt' WALCHEREN. Ringrljderij te Koudekerke gaat niet door. KOUDEKERKE. Naar wij van den bur gemeester vernamen, zal de traditioneele ringrijderij op derden Pinksterdag dit jaar niet doorgaan. Wegens de tijdsomstandig- a heeft het gemeentebestuur er niet toe kunnen besluiten voor het houden van dit folkloristische feest toestemming te ge- LUCHTBESCHERMING. Een instructieve vergadering te Domburg.^ DOMBURG. Vrijdagavond is in het café „Wilhelmina" een bijeenkomst geweest, waarin de burgemeester van Domburg, ge volg gevende aan den last van den Com mandant in Zeeland, aan de hand van een onder de talrijke aanwezigen verspreide luchtbeschermïngsbrochüre de gedragsre gels voor de burgerbevolking toelichtte en uitlegde. In 't bijzonder was deze vergade ring bedoeld voor de hoofden van diensten van den gemeentelijken luchtbeschermings dienst en de voorzitters en secretarissen van alle in Domburg gevestigde vereenigingen; met de bedoeling op deze wijze op zoo kort mogelij leen termijn de gehëelé bevolking te bereiken. De burgemeester drong erop aan, dat de dames en héeren 't 'gehoorde zooveel móge lijk zouden uitdragen ih- hun gezin, werk kring of vereeniging. De uitgedeelde be kendmaking is. in geheel Zeeland gelijk en zal dat vermoedelijk over eenigen tijd over geheel Nederland wëzen, zoodat de bevol king aan de kennis van de gedragsregels een vasten steun" hééft. Spreker wees er nadrukkelijk op, dat wanneer de „toestand luchtbescherming" volledig in werking wordt gesteld, er moet worden verduisterd. Die toestand kan in treden voor ons land ook in vollen vredes tijd. Men dient reeds nu zijn huis te contro leeren, speciaal op' lichtuitstraling naar bui ten. Auto's mogen slechts zooveel licht heb ben, dat een tegenligger zijn aanwezigheid ontwaart. De zorg is niet voor den bestuur der zelf, maar voor den ander. Geen sigaar of sigaret Het nachtverkeër is verboden teneinde noch den luchtbeschermingsdienst noch eventueel militair vervoer te bemoeilijken. Ontruiming van .zolder c.q. bovenver- zie je. dat 2E VECHTEN OM EEN FIFTJ/ - Fl FTy (Ingez. Med.) i dieping zal moeilijkheden geven, doch het publiek bedenke, dat het niet alleen eigen veiligheid doch ook die van zijn buren moet helpen verzekeren.. Vooral niet mopperen, terwijl het goddank nog vrede is. Een oor log zou veel grooter ongemakken meebren gen. Bij bominslag of gevaar daarvoor treedt de phase „signaal luchtalarm" in en komt de luchtbeschermingsdienst op zijn post, ter- wijl de schuilplaatsen worden betrokken. In de pauze werd de hülplong vertoond, een soort van blaasbalg, die op de filterbus van een gasmasker kan worden geklemd en baat geeft aan menschen, die in een masker niet of moeilijk kunnen ademen. De burgemeester noodigde de bestuurders van vereenigingen uit, het door hem ver telde te bespreken met hun leden, liefst bin nen 3 weken. Met de landbouwers wil hij nog een aparte vergadering beleggen. Na dat door hem eenige gestelde vragen waren beantwoord, sloot de burgeiheester de nut tige vergadering. ZUID-BEVELAND. HET GROENE KRUIS. Jaarvergadering afcL Borsaele. BORSSELE. Donderdag vergaderde de afdeeling „Borssele" van de Provinciale- vereeniging „Het Groene Kruis", onder voorzitterschap van den heer J. van de Velde. Deze bijeenkomst droeg een eenigs zins feestelijk karakter, daar het dertig jarig bestaan der afdeeling werd herdacht. De secretaris, de heer M. J. van 't Hof, hield de feestrede. Hij ging de geschiedenis der vereeniging na en kon tot zijn voldoe ning opmerken, dat de aanvankelijk kleine afdeeling, die met vele moeilijkheden had te kampen, thans tot een bloeiende vereeni ging was gegroeid. In 't bijzonder richtte hjj het woord tot den vice-voorzitter, den heer J. van de Velde, die van de oprich ting af lid van het bestuur is geweest. Hij dankte hem voor wat hij voor de vereeni ging deed en bood hem namens de afdee ling een bloemenmand aan. De heer Van de Velde dankte voor de hem gebrachte hulde en verklaarde steeds met liefde het belang van de zoo nuttige vereeniging te hebben behartigd. De voorzitter, de heer Kievit, die niet aanwezig kon zijn, daar hij gemobiliseerd is, zond een schrijven met felicitaties. De rekening over 1939 wees aan in ont vangsten 304,43 en in uitgaven 235,23, dus een goed slot van 69,20. Het reserve fonds is 126,31 sterk. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering koos men den heer H. de Pries ter en tot diens plaatsvervanger den heer F. Dronkers. Op verzoek van den heer A. de Korte zal aan ieder lid, nu de koninklijke goed keuring is verkregen op de gewijzigde sta tuten, een reglement worden gegeven. De voorzitter verzocht aan de leden, die gebruik maken van eenig materiaal der vereeniging, dit zoo spoedig mogelijk bij den magazijnmeester terug te bezorgen. Ouderavond. HANSWEERT. Donderdagavond werd in de Openbare Lagere School een Ouder avond gehouden. Omdat een gedeelte der school door militairen bezet is, moest nu van het gewone programma worden afge weken. Den ouders werd tusschen het be zichtigen van de werkstukken der leerlin gen een kopje thee aangeboden. De ouder commissie had voor elke klas 3 prijzen be schikbaar gesteld voor het beste werk. Deze prijzen werden als volgt toegekend: le klas, le prijs Annie van Wattum, 2e BIOSCOPEN MIDDELBURG. CITY. „J'Accuse''', De ellende van den grooten wereldoor log werd door de millioenen frontsoldaten gedragen in het vertrouwen dat deze oor log de laatste zou zijn. Deze soldaten vochten en leden voor een betere toekomst hun kinderen. En thans, een kwart eeuw later, wordt reeds weer op verschil lende fronten slag geleverd, blijkt het of fer der millioenen vergeefs gebracht te zijn. De makers van „J'Accuse" (ik beschul dig) hebben dezen oorlog met onafwendba re zekerheid zien komen. Zij ruimen er reeds een plaats aan in en zij hebben zich niet vergist, het men zich moeilijk kan realiseeren. Overigens is het begrijpelijk dat deze oorlogsfilm, die van een droeve actualiteit is, een geweldigen indrük na laat. Zij speelt ten deele aan het front in de buurt van Verdun, waar Jean Diaz als door een wonder tweemaal van een ware patrouille des doods terugkomt. Na dat het- laatste schot gevallen is. zweert hjj dat dit de laatste oorlog zal zijn. Hij voelt zich aan zijn gevallen kameraden kameraden verplicht den volgenden oorlog, dien hij reeds spoedig zich weer aan ziet dienen, te voorkomen. De gedachte wordt hem een obsessie en hij slingert zijn be sehuldiging den blinden politieken leiders en oorlogswinstmakers in het gezicht. Als niets den nieuwen oorlog meer kan tegenhouden, de legers hun stellingen reeds betrokken hebben, keert Jean tot zijn ge vallen kameraden terug. „Je vous appèle klinkt zij2i beangstigende kreet over doodenakkers en zijn krijgsmakkers gehoor zamen hem. In dichte rijen trekken zij op, Rus naast Duitscher, Brit naast Fransch- man. Hun fantastische verschijning ver wekt een algemeene paniek de wereld heeft echter de bróodnoodige waarschu wing gekregen en als een lokkende toe komst zien de makers van deze film een wereldunie van staten eendrachtig den oorlog voor immer uitbannen. Het spel van Victor Francen is aangrijpend en indrukwekkend, steeds en altijd de aan dacht vragend. Een film die tot ernstig na denken stemt. Potpourri. Danielle Darieux is in deze luchtige Fran- sche film het jeugdige eigenaresje van muziekwinkel, die hopeloos aan den grond zit. Via een niet door haar geplaatste ad vertentie over een niet verloren hond komt zij in niet gewenscht contact met een jongmensch, dat over een teveel aan con tanten blijkt te bezitten. Hij is op slag weg van haar, wil haar met alle geweld helpen, hetgeen Denise met alle geweld niet wil, waardoor hjj achterdeurtjes moet gebrui ken, die hem tenslotte toch tot zjjn doel brengen. Pierre Mingard is de bewegelijke, hope loos verliefde jongèling. ELECTRO, Do regen kwam. De filmproducenten hebben altijd veel belangstelling voor boeken, welke bij de lezers een goed onthaal vonden, of voor romans, welke als het ware verslonden werden. De interesse bestaat dan hoofdza kelijk hierin: is het verhaal ook geschikt om er een goede, film van te maken. Veelal acht men dit wel het geval en voor al wanneer de rolprent dan dezelfde titel voert als het boek waaraan het verhaal is ontleend wordt zij met veel ophef aan gekondigd. Het gebeurt wel dat de regis seur zich zooveel -mogelijk houdt aan de hoofdlijnen aan het boek; meestal tot scha de van de film, Maar ook durft men op bepaalde punten af te wijken en eigen fantasie den vrijen teugel te geven. Dan ontstaan er soms heel goede rolprenten, toch moet de toeschouwer de film zien los van het boek waaraan zij is ontleend. We willen dan ook geen verband zoeken tusschen boek en film „The Rains Came'', doch alleen constateeren, dat deze rolprent van uitstekende kwaliteit is. boeiend en prachtig verfilmd. Het verhaal speelt in Britseh Indië. Daarvan heeft men dank baar gebruik gemaakt het te omkleeden met een Oostersche sfeer en een entourage nu eens sober, dan vol pracht en praal wanneer we dé paleizen van den Maharad- ja betreden. De liefde van twee mannen en twee vrouwen ontwikkelt zich in deze omgeving tot een. boeiend romantisch ver haal dat de volle aandacht vraagt en ook verdient. Een sympathieke vooruitstreven de en knappe Indische dokter, een vroo- ljjke, rijke en geziene Engelschman, een eenvoudig op avonturen belust meisje en een charmante vrouw, die aanvankelijk niet standvastig is, doch door de liefde voor den dokter rechte wegen gaat be wandelen. Ziedaar de hoofdfiguren in deze film. Op aangrijpende wjjze is weergegeven hoe het verlangen naar den regen eindigde met stortvloeden, overstroomingen en aardbe vingen; de geheelé' Indische stad verwoes tend. En dan komt tenslotte Besmettelijke ziekte de ellende nog vergrooten. Bij deze' rampen blijkt pas welke karakters zich in de menschen verbergen. Het is een mooie film uitstekend ge speeld door Myrna Loy, Tyrone Power George Brent en Brenda Joyce. GOES. GRAND THEATER. Sweethaerts. Het geliefde duo Guven Marlowe (Jea- nette Mac Donald) en Ernst Lane (Nelson Eddy) speelt zes jaar achtereen in het Groo te Broadway-theater en is ook zes jaar ge trouwd. Zij werden sweethaerts voor het publiek en bleven dat ook voor elkaar. Als men hen „entre nous" gadeslaat schjjnen ze nog steeds in de witte-broodsweken te keeren. Mogelijk is het de kunst, die hen zoo jong houdt en zeker komt het ook dat zij .elk uurtje samenzijn als het ware moeten stelen. Zij zjjn in wezen niet van el kaar maar van het publiek. En op allerlei wjjze weet men hun menschelijke gevoe lens ook uit te buiten. We maken b.v. een tafreeltje mede tusschen deze twee sterren en hun directeur Lehman (Frank Morgan). Als ze, moe van de voorstelling, verlangen naar hun huis en nachtrust, noodigt Leh man hen op een intiem fuifje en als ze eerst pertinent weigeren klaagt hij, dat hij, oude man, geen enkelen vriend meer heeft, niemand heeft nog iets voor hem over, enz. enz. Maar als ze dan, vermurwd, op dat in tieme fuifje komen, blijkt dit een groot herdenkingsfeest te zjjn, dat zelfs door de radio wordt uitgezonden. Eindelijk thuis krijgen zij ruzie met hun familie en tenslot te gaat dit leven hen zoo tegenstaan, dat zij naar het „rustige" en „vredige" Hollywood willen vertrekken om er film te gaan spe len. Lehman doet wanhopige pogingen om hen te weerhouden. Leo Kronk, de eigen gereide libretto-schrijver bemoeit er zich ook mee, maar dan is het gevolg, dat de sweethaerts ruzie krijgen en elk hun eigen weg verder zullen zoeken. Ze besluiten elk met een troep in de provincie te gaan spe len. Dan wordt het Sweethaerts echter dui delijk, dat Leo Kronk dubbel spel tegen hen speelde, en dat er absoluut geen reden was tot scheiding. Ze keeren weer naar New York en Lehman terug, en dan is het dra- nog wel niet ten einde, maar aan het slot zijn er toch niets dan gelukkige men schen. Dit is een aantrekkelijk en goed gespeel de geschiedenis, maar van meer belang toch al hetgeen dat deze geschiedenis charmante wijze omlijst. Allereerst b.v. het uitstekende zingen van Jeanette Mac-Do- nald, in de tweede plaats de schitterende shows, geweldige revue-scènes waarvan in het bijzonder noemen de Holland-show „Wooden Shoes" (klompen), met molen, bollenvelden en schilderachtige kleeder- dr ach ten. En in de derde plaats is dit de eerste M. G. M.-film in natuurlijke kleuren, waarbij een procédé gevolgd is, dat aan beelden een sprookjesachtige schoonheid verlent. Als geheel een grootsche film met bijzondere eigenschappen. prijs Lenie Potter, 3e prijs Jaantje Poley. 2e klas, le prijs Carolientje Rijkhals, 2e prijs Betty Looy, 3e prijs Nelly Ruyssaard. 3e klas, le prijs Marie Janssen, 2e prijs Johs. Eyke, 3e prijs Adriaan van Boven. 4e klas le prijs Piet Heynsdijk, 2e prijs Gretha Taill e, 3e prijs Derkje de Visser. Se klas, le prijs Ymke v. d Molen, 2e pr. Mies Schipper, 3e prijs Baukje Smith. 6e klas, le prijs Adri Weststrate, 2e prijs Jan Weststrate, 3e prijs Adri Wijnands. 7e klas, le prijs P. Jansen, 2e prijs S. de Rijder, 3e prijs C. Barbier. E.H.B.O. YERSEKE. De eindles van den cursus E. H. B. O. werd hier Donderdagavond gehou den. Als examinators fungeerden de dokters Polderman, Bijl en de militaire arts. Aan 23 van de 27 cursisten kon het diplo ma worden uitgereikt. Dokter Polderman ontving van de cur sisten als aandenken aan het genoten on derwijs een geschenk. Raad svergadering. YERSEKE. De gemeenteraad zal Dins dag a.s. in openbare vergadering bijeenko men. O.m. is aan de orde benoeming contro leur der steunverleening enz. Visschersleenbank. YERSEKE. De heer G. de Jager is door B. en W. herbenoemd als commissaris der Visschersleenbank, terwijl in de vacature M. van Harmeien is benoemd de heer C. J. C. Verhaart. Goedgekeurd werd tevens de herbenoe ming van den heer J. C. Cornelisse als be stuurslid. Cabaretuitvoering. YERSEKE. Donderdag- en Vrijdagavond werd door de militairen een cabaretuitvoe ring gegeven in de zaal Nolet, geheel met eigen krachten. Onze jongens toonden op dit gebied bok goed uit hun slof te kunnen komen en bo den een programma dat er mocht zijn. Vooral de conferencier en „Billy en John" hielden het publiek zeer aangenaam bezig. Beide avonden werden met een gezellig bal besloten. Voor eventueele evacuatie. YERSEKE. Aan de groepsleiders voor een eventueele evacuatie zijn deze week de lusten uitgereikt met de aan hun zorg toe vertrouwde gezinnen, terwijl aan de hoofd leiders is opgegeven welke groepsleiders bij hen zijn ondergebracht. Controleur steunverleening. YERSEKE. Voor de vacante betrekking an controleur der steunverleening etc. al hier hebben zich 5 sollicitanten aangemeld. Burgerlyk Armbestuur. YERSEKE. Mr. M. H. Tigelaar is naai- wij Vernemendoor het B. A. alhier be noemd tot tijdelijk administrateur, zulks in verband met het feit dat de secretaris penningmeester de heer C. J. de Jonge in militairen dienst is. STEUNVERLEENING EN WERK VERSCHAFFING WORDEN STOPGEZET. YERSEKE. Met ingang van 29 April a.s. zal de steunverleening en werkverschaffing ■oor onze gemeente worden stopgezet. Verbetering in het Gemeentehuis. YERSEKE. In het gemeentehuis is thans een belangrijke verbetering tot stand geko men door het gereedkomen der nieuwe toi- letgelegenheid, gezien de oude primitieve toestand. Prinsessedag. YERSEKE. Op 30 April' (Nationale feest dag) zal de gemeente-secretarie des namid dags gesloten zijn. Eveneens is dit het geval met het P.T.T. kantoor, behoudens dan dat na 12 uur gelegenheid bestaat tot het af geven van telegrammen en het voeren van telefoongesprekken. Z. VLAANDEREN W.D. HET IS MET DE GARNALENVISSCHERLJ NOG DROEVIG GESTELD. BRESKENS.Met de visscherjj is het hier nog droevig gesteld. Op de vischmijn wordt doorgaans niet meer dan de minimale prijs gemaakt. Wel is er den laatsten tijd weer eenige uitvoer naar Engeland, maar de vrachtprijzen zijn van dien aard, dat deze export nauwelijks loonend te noemen is. Per mand van ca. 35 kg moet, tengevolge het oorlogsrisico, voor Engeland een vracht van ca. 2,50 worden betaald. Ook de uitvoer naar België en Frankrijk staat practisch nog stil, Thans varen acht Bres- kensche visschersscheepjes van IJmuiden waar de afzet van de garnalenvangst van regeeringswege gegarandeerd wordt. Ook andere Breskensche schippers hopen binnenkort voor de vangst bij IJmuiden in aanmerking te komen. Tal van garnalen- visschers zijn thansaan den wal tewerk gesteld. Een leniging van dezen noodtoe stand is voorloopig niet te voorzien. MARKTBERICHTEN Middelburg, 26- April. Groen ten veiling. Baksla 2%8 c., Snijsla 2%8 c., Spinazie 45 c;, Postelein 2228 c., Zuring 1—3 c., Witlof 5—7 c., Schorsenee- ren 46 c„ Koolrapen -1% c,, Breek- peen 1%2 c., Andijvie 47 c., 'Uien 12 c.-, Kroten 1 c,,, Roode Kool 4—8 c., Prei 37 c. alles per kg. Raapstelen 1% c., Selderie 3%5 c., Knolselderie 1% 4 c„ Rabarber 1018 c., Radijs 23% c. alles per bos; Peterselie 226 c. per chip; Kropsla 2^—8 c., per stuk. Bloemen: Narcissen 2'A4 c., blauwe druifjes lVi2 c., tulpen 6%8% c. alles per bos; cineraria's 6c„ bakkruid 2V4 3Vi c.. violen 1—1% c„ madeliefjes 3— 3'A c., begonia 56 c. alles per stuk. Kapelle, 26 April. Groentenveiling:l Spinazie <P-10, sla 2,50—7, rabarber 1,5— 3,5, witlof 5—7,5, alles per kg. Radijs 2— 2,70, ramenas 2,70, bosselderij 0,70—2,10* alles per 100 bos. Een aantrekkelijk en gevarieerd pro gramma van kleinere nummers gaat aan de ze hoofdfilm vooraf.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 6