Walcheren's Melkproducten lijn beter Wie z@@kt zal dfe winden bij TAXI-CENTRALE! «DE DRIE SPUITEN* Gebruikte Fordson tractor 1936 Wenst U een zichtzending de Drogisterij SCHULTE THIEME Tel. 83 Wü leveren U nog tegen oude prijzen Karpetten, Loopers, Gordijnstof fen, Meubelen, Tafel-, Divan- en Kapstokkleeden. Vraagt zichtzending. JOH. A. JULiAHUS Langevfele 42 Tel. 58 Middelburg, AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN. School der Ned. Herv. Gemeente, Zuidsingel Middelburg. De inschrijving van NIEUWE LEERLINGEN kan geschieden iedere Donderdagavond tussen 7 en 8 uur aan het Schoolgebouw. School voor Lager Onderwijs, desgewenst met opleiding voor H. B. S., Gymn. en Nijverheidsscholen. Het w.n. Hoofd der School: A. v. d. ENDE, Noordsingel 34. snaar een §@eden BRIL TILROE, GediïpIL Opticien, Graveros?r= 40„ M'burg ZIE ETALAGE! ZIE ETALAGEI PAVILJOEN „INTIME", VLISSINGEN, ZEEBAD Na onze reorganisatie thans de Dancing waar het betere publiek zich thuis voelt. Elke Woensdag, Zaterdag en Zondag SOIRÉE-DANSANTE Entrée 50 ct. ZONDAGSMIDDAGS THÉ-DANSANT BEKENDMAKING. Schoolmelkcomité - M'burg. MELKKAART R geldig voor de week 14 t.e.m. 20 April 1940, koopen in de week van. 7 t.e.m. 13 April 1940, Groofe Afbraakverkooping aan den Achtersingel 2 te Middelburg. Notaris R. BATTEN te Middel burg is voornemens op DINSDAG 9 APRIL 1940, Markt, Tel. 737, Middelburg Verhuurt TAXI'S en LUXE AUTO'S legen billijk tarief vengemeld 11 I publiek te verkoopen: Vraagt prijs voor alle mogelijke Groote partij mooi plankhout, Htten I w.o. vlotdelen 30 cM lang, 7 M. veel gepl. en gesch. tot 1Y dm dik, N.V. Stoomtram Walcheren ,mooi ba^fegt. lang en 18 x 22 cM, baddings 3 x7. des namiddags 1.30 uur, aan bo- terrein. 3 x 8 en 3 x 9, voorts 2 x 3, 3 x 3 en 4 x 4, schro'oten, latten partij deuren, ramen, kozijnen, ijzeren afheiningpaaltjes, 5000 tegels, spoorbiels, brandhout enz. BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS op Maandag 15 April 1940 de: vóórmiddags 11,30 ten kantore der Vennootschap te Koudekerke. Notaris J C KRAM te Kapelle Aandeelhouders die deze verga- is voornemens op dering wenschen bij te wonen, DONDERDAG 18 APRIL 1940, wordt herinnerd, dat de aandeelen nam 2 uur, ten verzoeke van de waarvoor zij stem wenschen uit te Erven Wed, J. J, MOL OP brengen, uiterlijk drie dagen voor 'T HOF, in „de Prins van Oranje de vergadering moeten worden ge deponeerd ten kantore der Ven nootschap te Koudekerke, Koudekerke, April 1940. Het Dagelijksch Bestuur, DAMES MODEMAGAZIJN KORTE DELFT 6-8 MIDDELBURG TELEFOON 606 Net betere genre Aparte modellen Bij vonnis van de Arrond. Recht bank te Middelburg van 1 April 1940 is NEELTJE NAGELKERKE, g'eb. 23 September 1858 te Rilland- Bath, weduwe van Cornelis Traas, wonende te Serooskerke (W.), Noordweg 43, wegens zwakheid van vermogens, op eigen verzoek gesteld onder curateele. Middelburg, 5 April 1940. De Officier van Justitie te Middelburg, VAN DER FELTZ. Dagbladreclame is niet fe vervangen. Bij beschikking van den E.A. Heer Rechter-Commissaris in bet faillissement van J. DE NOOD, koopman te Middelburg, aan den Veerschen weg no. 39 d.d. 3 April 1940, is bepaald: 1. dat de schuldvorderingen bij de Curator moeten worden inge diend vóór 1 Mei a.s.; 2. dat de verificatie-vergadering zal worden gehouden Woens dag 22 Mei a.s., des voorm. te 9.45 uur in den der lokalen van het Gerechtsgebouw aan het Hofplein te Middelburg. Middelburg. De Curator: Mr. ANNE BOLLE. met uitschakelbare poelie en wegbanden, indien gewenscht ook uitgerust met ploeg en moorstel. Pracht combinatie eu billijke prijs. M. DE DREU Co. N.V. Official Ford Dealer Nieuwstraat 21 en 23, Goes Telefoon 2767, te Goes, publiek te verkoopen: I. Een woonhuis met erf, aan den Oostsingel no. 142, te Goes, groot 1 A 59 cA. Bezichtiging 4 en 5 April van 2—4 uur, II. 2,19.60 II.A, weiland te Kloe- tinge. III. 3.28.10 HA. weiland te 's Heer Abtskerke, IV. 2,27.89 H.A. weiland en zij kantweg aldaar. V. 2,77.40 HA. weiland en uit weg te Nisse. VI. 1.66.10 HA. weiland te Hoe- dekenskerke. Alle perceelen komen onmiddel- Telefoon 511 POLDER WALCHEREN. A A N B E~ST E D I N G. Het Dagelijksch Bestuur van den Polder Walcheren zal op DONDERDAG 18 APRIL 1940 des namiddags te half twee ure in het Polderhuis, Abdij te Middel burg AANBESTEDEN de uilvoering der werken en leve- "1"- "1j betaling op het gebruik, rantiën tot verbetering en onder- Notities zijn vanaf 3 April a.s, houd der zeeweringen enz, in 4 verkrijgbaar ten kantore van ge- perceelen (bestek no, 7). j noemden Notaris, Het bestek ligt voor gegadigden ter inzage op de Griffie van den Notaris J, TERPSTRA te Mid- Polder en is aldaar verkrijgbaar a delburg is voornemens 2,50 per exemplaar, j Woensdag 10 April 1940 Plaatselijke aanwijzing door de des nam. 1 uur in het café West betrokken opzichters: I dorp te SEROOSKERKE t.v.v. de voor de Noordwatering op 12 en erven L, Bazen publiek te verkoo- 17 April; !pen: Het HUIS met Tuin te Seroosker ke op het Dorp A 41, groot 2 aren 95 centiaren. Dadelijk te aanvaarden. Onmiddellijk na afloop daarvan aan gemeld huis verkoop contant van den INBOEDEL als: Kabinet, kast, tafels, stoelen, kachels, klok, spiegel, lampen, kapstok, barome ter, glas- en aardewerk, petro leumstel, ledikant, trap, keuken gereedschap, enkele landbouwge reedschappen, eierkolen en het geen meer zal worden gepresen teerd. Bezichtiging Dinsdag 9 April van 911 en 24 en 10 April van 9-11. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op WOENSDAG 17 APRIL 1940 des v.m. 10 uur, op de hofstede van den Heer N, Otte, aan den Ankeveerschendijk te 's-HEER ARENDSKERKE, a contant PUBLIEK VERKOOPEN: den iOERENINSPAN bestaande uit: BEESTIAAL: 4 PAARDEN, als: vosmerrie 15 j., vosmerrie 15 j., lier merrie 3 j., vosmerrie 1 j, 15 stuks HOORNVEE, als 5 melk koeien (gekalfd en aan de reke ning) 2 2 j. vaarzen, 1 2 j. os, 1 2 j. stier, 1 ljig j. os, 1 1££ j. vaars, 2 1 j. vaarzen1 kalf Y b< I kalf 2 mnd. 1 vette zeug, 30 kippen. LANDBOUWWERKTUIGEN: 2 menwagens, driewielskar, veerwa- gen, tilbury, rolsleper, rolblok, 7 eggen in soort, zigzagegge, ketting- keerploeg, 2 cocksploegen, moorploeg, aardappelploeg voor trekker, aardappelsorteerder, 2 rechtstroodorschmachines (1 met enkelreiniging) zakkenheffer, 2 draagkussens en verder paarden tuig, ontroomer (melotte) 2 boter- gelten, roomton, 2 melkbussen en verder melkgerei. Voorts enkele MEUBELEN (w.o. mah, kabinet). Met den verkoop van het beesti- aal wordt om 1 uur aangevangen. Bergplaats voor fietsen. Geen stalling, geen muziek. PARTICULIER KAPITAAL. Voor solide personen, zonder borg. Boven 750.Vraagt voorwaar den met antwoordporto onder No. 8159, Bureau van dit Blad. BEKENDMAKINGEN. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders der gemeente Middelburg brengen ter openbare kennis dat van 2 April 1940 af op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van hun College aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg, om vergunning tot het bijplaatsen van een gas-elec- trisch noodaggregaat in de machine kamer van de Gasfabriek in perceel, kad. bekend, gemeente Middelburg in Sectie A, no. 1851, plaatselijk be kend Molenwater no. 97; dat op Dinsdag den 16 April a.s. fles voormiddags te 11 uur ten raad- huize gelegenheid zal zijn tegen het verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten, alsmede dat zoowel de ver zoeker als zij, die bezwaren hebben Ln te brengen, gedurende drie dagen vóór genoemd tijdstip op de gemeen te-secretarie van de ter zake inge komen schrifturen kennis kunnen ne- dat ingevolge Circulaire van den Commissaris der Koningin d.d. 2 No vember 1907 A no. 46883e afd. niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinder wet voor het gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Middelburg, 2 April 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. H. BOASSON, Lo. Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. De Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg is voorne mens om op VRIJDAG 19 APRIL 1940 des middags om half twee, op de hofstede van den Heer J, Janse, aan den Segeersweg 1 te Middel burg publiek le verkoopen: Zeven baatgevende Melkkoeien, 2 menwagens, 5-balks ijzeren en 5- balks houten eg, 6-balks ijzeren eg, handkar, 2 bascules, voorts: doofpot, stoelen, kwart bijbel met koperen sloten, juk met ko peren halten, paardennët, dubbel itel, leeren jas, kunstmoeder hetgeen verder te zien is den morgen van verkoop. Aangevangen wordt met het beestiaal. voor de Oost-, Zuid- en Westwa tering op 17 April, Middelburg, 4 April 1940. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANTSHEER, Voorzitter. R. W. VAN LYNDEN, Griffier. wilt U dan Teleïoon No. 511 aanvragen en U krijgt aansluiting met Borstelwerk Sponsen Zemen Dweilen Werkdoekjes Mattenkloppers de Roede Pijlaren Middelburg ira beft Huis meft Langedellft 119 die onmiddellijk zorgt voor de door U verlangde Wij leveren U borstelwerk zichtzending. uit eigen borstelmakerij. De Notaris H, JONKERS Goes zal op VRIJDAG 19 APRIL 1940, v.m. 10 uur te Colijnsplaat, in Ho tel „Zeelandia" van den Heer A. J. Westerweel, PUBLIEK VERKOOPEN: De uitmuntende gunstig gelegen KAPITALE HOFSTEDE „VELDZICHT", te Colijnsplaat, met park, erf, bouw- en weilanden, in de. ge meenten Colijnsplaat, Kats en Wis- senkerke, ter grootte van 51.17.55 H.A. In 32 perceelen, diverse combi natiën en massa. In pacht bij den Heer L\ M, Oele tot na rooven oogst 1941. Boekjes met kaart zijn a 0.25 te bekomen ten kantore van den Notaris, vanaf 23 Maart 1940, Notaris J. C. KRAM te Kapelle, is voornemens op WOENSDAG 17 APRIL 1940, nam. 1 uur, in het café „De Zwaan" te Kapelle, ten verzoeke van de Erven Wed. S, VREEKEROT TIER, publiek te verkoopen: Gemeente Kapelle: I. HET WOONHUIS met schuur, erf en zijkantweg, aan de Bieze- lingsche Straat A 220, groot 3 72 c.A. Op gebruik bij de betaling, II. HET WOONHUIS met schuurtjetuin en erf, aan de Bie- zelingsche straat A 146, groot 6 A. 65 c.A, Verhuurd tot uiterlijk 1 Novem ber 1940 aan den Heer A, C. Oele voor f 3,25 per week. III. 26 A. 75 c.A. BOUWLAND naast en achter perc. II. Op gebruik bij de betaling. De perceelen zijn te bezichtigen: 8 en 9 April van 24 uur. Betaling 1 Mei 1940, Nadere inlichtingen bij den No taris, De Notaris J, L. VAN DER HARST te Middelburg is voorne mens om op ZATERDAG 13 APRIL 1940, des middags om twee uur, in het café „Spoorzicht" te Arnemuiden, publiek te verkoopen: EEN HUIS EN ERF, staande en liggende aan de Molen straat, in de gemeente Arnemui den, gemerkt C 51, groot 1 Are 34 centiaren. Aanvaarding 29 April 1940. Bezichtiging Vrijdag 12 April van 1012 en van 24 uur en Za terdag 13 April van 1012 uur. Verdere inlichtingen ten kan tore van den genoemden notaris, Lange Noordstraat 63. De Notaris E, C. VAN DISSEL te Goes, zal op DONDERDAG 11 APRIL 1940, des voormiddags 10,30 uur te Schore, ten herberge van den Heer B. v, d. Borght, krachtens art. 1223 B.W., publiek verkoopen: Onder Schore, ter plaatse Vlake: DE BETONFABRIEK met ruim werkterrein, kantoorgebouw, lood sen, tegelpers (Ulrich), toetsge- bouw, rails enz. Sectie A No, 589, groot 67 a. 50 c.a. Op gebruik bij de betaling, doch niet vóór den len Mei 1940. Te bezichtigen 27 Maart, 1 en 8 April 1940 van 24 uur. De Notaris J, L, VAN DER HARST te Middelburg', is voor nemens om op DONDERDAG 11 APRIL 1940, des middags om twee uur, in het Notarishuis, aan de Koepoortstraat te Middelburg, publiek te verkoopen: 1. 1.26.30 H.A. (3 g. 65 r.) Wei land, aan den Binnenweg, nabij de Arne en het Arnemuidsche padje te Middelburg. Verpacht tot 25 Nov. 1941 aan den Heer P. de Nooijer. 2. 64.70 A. (1 g. '194 r.) Bouwland, aan den Kraayenholsche Weg, te Arnemuiden. Verpacht tot 1 Nov. 1941 aan den Heer I. A. Boogaard. 3-4. 2.09.00 H.A. (5 g. 97 r.) Wei land, nabij den Schroeweg, te Middelburg, 5. 60.90 A. (1 g. 165 r.) Weiland, nabij den Ouden Vliss. Weg, even voorbij den Molen, Aanvaarding perc. 35 bij be taling. Notities met kaart en verdere inlichtingen verkrijgbaar ten kan tore van genoemden Notaris, Lan ge Noordstraat 63. AANMELDLING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGSREGISTERS. "Burgemeester en Wethouders van Middelburg, gelet op het bepaalde in artikel 112 in het besluit bevolkingsboekhou ding, Staatsblad 1936, nr. 342; herinneren de bevolking aan haar verplichtingen, omschreven in de ar tikelen 3 tot en met 16 van genoemd besluit; brengen als voornaamste ter open bare kennis: lo. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet wor den opgenomen in één der bevol kingsregisters; 2o. dat ieder moet worden opgeno men in het bevolkingsregister der gemeente, waar h(j voornemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust te genieten; 3o. dat in geval van onzekerheid om trent het onder 2o. vermelde bij zondere voorschriften gelden; 4o. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die Nederland verlaat, onverwijld van de bevolkingsregisters moet worden afgevoerd; 5o. dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigin gen in het bevolkingsregister moe ten worden aangebracht. Voorts, in verband met het bo venstaande dat aangifte van vertrek uit of van verhuizing binnen de gemeente, mondeling of schriftelijk moet ge schieden op den dag van, of uiter lijk vijf dagen nó. het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoogste v(jf dagen tevoren) of nè de adresverandering, met opgave van het laatste adres en van den naam der gemeente, of van het land en de plaats, waarheen ver trokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van het hoofd van het gezin); b. dat aan den aangever van een vertrek, behoudens bijzondere ge vallen, onmiddellijk een verhuis kaart wordt uitgereikt of toege zonden, welke hem dient als be wijs van afmelding en welke bin nen vijf dagen moet worden inge leverd bij het bestuur der Neder- landsche gemeente, in welker be volkingsregister de persoon moet worden opgenomen; dat ieder, die in de gemeente nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die nog niet in een bevolkingsregister is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente is opgeno men, zich binnen vijf dagen na zjjn aankomst in persoon moet aanmelden bij het gemeentebe- bestuur onder overlegging van een paspoort of ander identiteitsbe wijs, indien hij uit een plaats bui ten Nederland en van een ver huiskaart of legitimatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeen te van Nederland is gekomen, ten zij hij overeenkomstig de desbe treffende bepalingen is vrijgesteld van aanmelding; dat bestuurders van instellingen, gestichten of schepen, waarin per sonen onder eenig bestuur inwo nen, alsmede hotelhouders, pen sionhouders en kamerverhuurders uiterlijk vijf dagen na de opne ming of huisvesting of na het ver trek, mededeeling moeten doen van den geslachtsnaam en de voor namen van ieder persoon, die lan ger dan veertien dagen in de in stelling, het gesticht, schip, ho tel, pension of huis wordt of is opgenomen of gehuisvest, alsme de van ieder zoodanig persoon, die daaruit vertrekt, tenzij de per soon is vrijgesteld van aanmel- ding; dat overtreding van de voorschot ten wordt gestraft volgens de wet; dat voor persoonlijke aanmelding en voor mondelinge aangifte voor het bevolkingsregister gelegenheid zal worden gegeven op werkdagen van 9 tot en met 2 uur (uitgezon derd Zaterdag van 9 tot 1 uur) bij de afdeeling Bevolking der gemeente-secretarie. Middelburg, 3 April 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, wnd. M. H. BOASSON. De" Secretaris, M. VAN DER VEUR. Electr. Drukkerij G. W. den Boer. Adverleeren is NIET duur! Bij ons nieuwe lokaal-tarief kost deze advertentie op jaarcontract, 1 x per week, nog geen gulden Vraagt inlichtingen aan het Bureau van deze courant!

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 8