Voor slechts enkele centen meer Het wel© nieuws Uw linnengoed een sieraad in de kast, Wanneer een Miele voor U wringt én wascht. Zealand's neutrale Dagblad DeNiddeSburgscheCouraot en Goesche Courant is de krant Uw eigendom. THANS EEN EIGEN ABONNEMENT! Politieke figuren in Frankrijk. GLANSVERF, merk „DE TWEE PIJLTJES", wordt met de zuiverste grondstoffen gemaakt, waar door de verf een hoge dekkracht bezit. Per hele bus 60 cent, Per halve bus 35 cent. Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren en filiaal Hatwee, Middelburg. kenmerken van een nieuwe Mrfeïe: 1) Het Miele Waschkruis met 100°/0 wasch-effect 2) Een ideale Miele beveiliging op electrisch gebied gMM^^^^raagtjnlichtingen en demonstraties in de betere iminlii I ÉMMMMpn IETS GOEDS is SCHROEVERS ROZUNENBROOD met MELK bereid f 0.28 per K.G. Wordt ook gaarne thuis bezorgd. „DE NIJVERHEID" SEISWEG 55-57, MIDDELBURG. Bij inschrijving; te koop. 1.17,75 H.A. (3 Gemet) best BOUWLAND, gelegen Nadorst- weg bij Voetbalveld. 0.19.62 H.A. (plm, 150 Roeden) WEILAND, zeer geschikt voor geschikt voor bouwterrein bij den Lage of Zwarte weg ('t Zand). Een WOONHUIS met voor- en achtertuin, van alle gemakken voorzien, staande begin Tramsin gel bij den Buitentuin ft Zand, gem. Koudekerke). Terstond te aanvaarden. Inlichtingen en briefjes vóór of op 20 April 1940 bij A. WIELE- MAKER, Molenweg B 482 Koude kerke. ADVERTEEREN 00ET VERK00PEN dat tegenwoordig bevat, kunt U niet rustig verwerken als Uw SAMENLEZER op de krant staat te wachten. Na 1 ApHll zuflfi LP zeggeea Zóó 8s 'ft (better l Zijn mannen werkelijk heiden? Overbodige vraag. Pijnen behoeven toch niet meer te worden geleden, dank zij WITTE KRUIS poeders. Br, de minste hoofdpijn, kiespijn of welke andere pijn ook geeft een WITTE KRUIS poeder onmiddellijk verlichting en neemt na tien minuten de pijn volkomen weg. WITTE KRUIS poeders werken opbeurend, verdooven niet en zijn daarom onscha delijk. Ook de gevoeligste maag zal er geen hinder van ondervinden Daladier trof van den beginne Herriot op zijn weg. Tweede Kamerleden stellen vragen. (Van onzen Paryschen correspondent). PARIJS, 27 Maart. Nu het derde kabinet- Daladier, dat het rond duizend dagen heeft volgehouden, ter ziele is, en vervangen door een ministerie-Reynaud, zou het niet in het minst verwonderlijk zijn wanneer thans de figuur van Edouard Daladier wat op den achtergrond kwam te geraken. Tot dusverre is zulks echter geenszins het ge val, de huidige minister van landsverdedi ging. welke post hij sedert 15 Juni 1936 zon der onderbreking bekleedt, heeft aan popu lariteit niets ingeboet. Het waren Daladier en Reynaud, zegt men hier wel. en het zijn thans Reynaud en Daladier. Een rónd gezicht, gefronst voorhoofd en opgetrokken wenkbrauwen, oogen, die steeds een beetje in de zon schijnen te kij ken. En een sigaret, die allengs de pijp heeft vervangen, dat is een teeken des tijds tusschen de dunne lippen. Minis ter Daladier. Edouard Daladier is op IS Juni 1884 te Carpentras geboren, de benjamin van den bakker Claude Daladier, wonende in de Watertorenstraaü. De vader was een man van geavanceerde ideeën, politieke ideeën, welke hem zelfs een zetel in den raad be zorgden. Sedertdien koesterde hij maar één wensch, namelijk, dat zijn jongste zoon, die een grooten lust tot leeren aan den dag leg de, het nog eens zou brengen tot burge meester van Carpentras. Rijk was de familie Daladier allerminst. Edouard heeft van beurzen moeten studee- ren. Het collége te Carpentras eerst, dan het lyceum te Lyon, waar één van zijn lee raren was professor Herriot, die geschiede nis doceerde en een pijp rookte. Daladier leerde beide. Na het lyceum en na den militairen dienst, de universiteit, de faculteit der let teren. De heer Herriot was onderwijl bur gemeester van Lyon geworden en is het nog heden ten dage. Voor Daladier volgde Pa rijs op den Lyonschen tijd, in 1909 werd hij benoemd tot leeraar aan het lyceum te Nimen, een paar jaren later tot professor te Grenoble, en in 1912 tot burgemeester van Carpentras. Zoo was de wensch van den vader in vervulling gegaan. Het uitbreken van den wereldoorlog maakte echter een einde aan die burge- meesterlijke werkzaamheid en waardig heid. Als sergeant vertrok Daladier naar 't front, hij was poilu met de poilus en keer de bijna vijf jaren later, in Maart 1919, als luitenant terug. Nog hetzelfde jaar huwde hij de dochter van een Parijschen dokter, Laffont, en werd benoemd tot leeraar aan het lyceum Condorcet te Parijs. Afgezien van zijn kortstondig burgemees terschap, neemt de politieke loopbaan van Edouard Daladier pas in Parijs een aan vang. Hij werd 16 November 1919 voor het departement Vaucluse tot deputé ge kozen, het departement, waartoe Carpen tras behoort, afgevaardigde van de radi cale partij, en vond in de Kamer en in de zelfde bank Herriot. Met dien maakte Daladier in 1922 een' studiereis naar Duitschland en naar Rusland, en toen Her riot op 14 Juni 1924 zy'n kabinet aan de Kamer voorstelde, was het met zün voor- maligen leerling Daladier als minister van koloniën. Achtereenvolgens werd Daladier dan mi nister van oorlog in het derde kabinet van Painlevé, 1925, minister van onderwys in de kabinetten van Briand en later weer Herriot, en betrok hy het gebouw aan de rue de Grenelle, in welke straat ook de Ne- derlandsche legatie is gevestigd. Minister van openbare werken onder Chautemps, Steeg en opnieuw Herriot, werd Daladier wederom minister van oorlog op 19 De cember 1932, en, zooals gezegd, is hy sinds Juni "1936 minister van de landsverdedi ging. Ook tijdens de periode van prime- minister heeft Daladier het historische ge bouw aan de rue Saint Dominique niet wil len verlaten. Als afgevaardigde werd Daladier regel matig herkozen, eerst voor zyn departe ment, en later bij de wijziging van de kies wet, voor het district Orange, eveneens in Vaucluse, het vroegere prinsengoed, waar mede de geschiedenis van ons vorstenhuis zoo nauw is verbonden. Het is behalve een toespeling op den persoon, een toespeling he(; district, 't welk hy vertegenwoor- Daladier in de Fransche Kamer dikwijls „le taciturne", de zwijger, werd genoemd. Toen het kabinet-Daladier, na langer dan eenige regeering de laatste tien- jaar in l'rankryk aan het bewind te zyn geweest, Kortelings eigener beweging zyn ontslag aanoood, en men den premier vroeg naar zijn plannen, zeide Daladier rustig en la coniek, dat hy zijn bescheiden plaatsje als afgevaardigde wel weer zou hernemen. De nieuwe kabinetsformateur, Paul Reynaud, aan wien we reeds eerder een artikel wyd- den, heeft er prijs op gesteld Daladier voor de portefeuille van de landsverdediging te behouden. Overigens schijnt het nieuwe mi nisterie niet onder een gunstig gesternte te zyn geboren, een Kamervotum van 268 tegen 156 stemmen en 111 onthoudingen, is niet bijster aanmoedigend. Maar Daladier, die zoowel het minister-presidentschap als dat van minister van landsverdediging én minister van buitenlandsche zaken in zich vereenigde, is tenminste een deel van een al te zware taak van de schouders genomen. De eerste, die hem daarmede in een briefje amica manu feliciteerde, was de voorzitter der Kamer, de man? die zijn pijp trouw is gebleven Herriot. Wie ook de Clémenceau van de naaste toekomst zal zyn, de populariteit van Da- Gemobiliseorde vry gezellen. zelfstandinge Het Tweede Kamerlid, de heer Van Sleen heeft den minister van defensie gevraagd of het hem bekend is, dat verscheidene ge- mobiliseerden, die als zgn. „zelfstandige vry gezellen" niet voor een (kostwinners) vergoeding in aanmerking komen, reeds geruimen tyd niet in staat zyn aan hun ver plichtingen het betalen van kamer- en/of werkpplaatshuur, verzekering;, contributie etc. te voldoen. Gevraagd wordt waar om voor deze groep gemobiliseerden nog steeds geen bijzondere regeling is getrof fen. Bekwamen spoed is wel gewenscht. Beschieting van Nederlandsche visschersschepen. De ministers van buitenlandsche zaken en van defensie ontvingen een schriftelyke vraag van het Tweede Kamerlid Wouden berg of de regeering bereid is met de oor logvoerende mogendheden in overleg te tre den en er op aan te dringen een regeling tot stand te brengen om herhaling van het beschieten van Nederlandsche visschers- vaartuigen op de Noordzee door DuiLscne vliegtuigen te voorkomen. Het Kamex-lid stelt de vraag of de regee^ ring bereid is zoo noodig door inzet van convoieerende eenheden van de oorlogsma rine de visschersvaartuigen te beschermen. De jeugd registratie. De minister van sociale zaken heeft op 29 Januari aan een aantal gemeenten met een bureau voor jeugdregistratie een verzoek gericht dit bureau te verbinden aan de ar beidsbeurs, in welk geval een rijkssubsidie uit het werkloosheidssubsidiefonds van ten minste 50 in het vooruitzicht werd ge steld. Het Tweede Kamerlid Smeenk heeft den Minister thans gevraagd, welk bedrag hiermede gemoeid zal zyn en of de begroo ting van het werkloosheidssubsidiefonds dit wel toelaat. De luchtverbinding Berlijn Amsterdam. Het Tweede Kamerlid, de heer Van Kem pen, heeft aan de ministers van waterstaat en defensie gevraagd of het waar is, dat aan een Duitsche luchtvaartmaatschappy toe stemming is gegeven voor het heropenen van de luchtlijn BerlynAmsterdam voor vracht- en postvervoer, terwyl de Duitsche autoriteiten een dergelyken vliegdienst niet toestaan aan de K.L.M. De vraag wordt voorts gesteld of de nood zakelijkheid wel is overwogen voor het vliegveld Schiphol onverwijld den staat van beleg af te kondigen, opdat het vervoer van brieven en pakketten per luchtpost en daar door ongewenschte berichtgeving, kan wor den gecontroleerd. ladier zal er niet door verbleeken. Juist omdat hij die populariteit nimmer heeft ge zocht. Russische troepenversterkingen in Estland. Het Finsche blad Uusi Suomi meldt uit Tallinn (Estland), dat onlangs in Estland aanzienlyke Russische troepenafdeelingen en een groote hoeveelheid munitie en mi litaire uitrustingen zyn aangekomen. De nieuwe afdeelingen zyn in hoofdzaak sa mengesteld uit de troepen, die op de Kare- lische landengte hebben gevochten. Ter wijl gedurende den Finschen oorlog een gx-oot deel der in Estland gelegerde troepen naar het front werd gezonden, verneemt men thans uit goede bron, dat een aan zienlijk grooter aantal manschappen naar Estland zou zyn gezonden, hetgeen overi gens in stryd zou zyn met de Russisch Estlandsche overeenkomst. Het Zweedsche blad Tidningen bevestigt bovenstaand bericht. Handelsbesprekingen tusschen België en Nederland. Een Belgische delegatie onder leiding van den heer Boutquin, directeur van de afdeeling handelsaccoorden van het de partement van buitenlandsche zaken en van de buitenlandsche handel, en samenge steld uit afgevaardigden van de ministers van buitenlandsche zaken en van de buiten landsche handel, van economische zaken en van landbouw, zyn heden te Den Haag aan gekomen, teneinde met een Nederlandsche delegatie onder leiding van den heer Lam ping, directeur van de handelsaccoorden, onderhandelingen te openen over een ver lenging van het op 13 Juni 1939 gesloten accoord tusschen beide landen inzake con- tingenteeringen. Dit accoox'd loopt 30 April a.s. af. Namens de regeering van Luxemburg zal by deze besprekingen tegenwoordig zijn de heer Majerus. De Russen houden zich niet aan de overeenkomsten. Zij beletten de Finsche steden voor het afgesproken tijdstip. De Zweedsche generaal Hagglund heeft volgens Havas, te Helsinki in een interview verklaard: Ik geloof niet, dat een enkele Fin in Sortavala is achtergebleven, hoewel de Russen vóór het afgesproken tydstip de stad binnentrokken. Deze Verklaring be vestigt, dat de Russische troepen tegen de overeenkomsten van Moskou zondigen door het gecedeerde gebied te vroeg te bezetten. Hagglund zeide verder, dat vele Finsche soldaten eigenlyk niet wilden terug trekken en dat sommigen in tranen uitbarstten. VIER LICHTINGEN IN FINLAND NAAR HUIS. Reuter meldt uit Helsinki: Er zijn beve len gegeven voor de demobilisatie van vier lichtingen. Naar verluidt heeft dit betrek king op mannen boven de 40 jaar. BRAND IN HET NEDERLANDSCH SCHOOLMUSEUM. De schade valt mee. In den afgeloope'n nacht werd de Am- sterdamsche brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand, die ontdekt was in het perceel Prinsengracht 151. De brand woedde in een kapitaal pand, waarin geves tigd is het Nederlandsch museum voor on derwys en opvoeding, bekend als het Neder landsch Schoolmuseum, wa&r permanent een groote collectie leermiddelen, platen en boekwerken betrekking hebbend op de ge schiedenis van het onderwys, en curiosa, o.a. op aardx'ijkskundig en folkloristisch ge bied is tentoongesteld. Het gebouw bestaat uit twee verdiepin gen en loopt diep tusschen de belendende perceelen door. Met negen stralen, waarvan eeix aantal over de ladder naar den achterkant wer den geleid, gaf de brandweer water en na ongeveer een uur kon de brand als be dwongen worden beschouwd, hoewel het vuur op verschillende plaatsen nog voort- woedde. De schade tengevolge van het vuur bleek nogal mee te vallen, want vele vitrines op de gaanderijen, die langs de wanden der bo venverdieping zyn gebouwd bleken nauwe- lyks te zijn aangetast. Natuurlyk liep het gebouw en de daarin ondergebrachte col lecties heel wat waterschade op. Hoewel de oorzaak van den brand gedu rende den nacht niet met zekerheid kon worden vastgesteld, bestaat het vermoeden, dat deze verband houdt met het feit, dat Woensdagmiddag loodgieters aan het dak met branders en laschapparaten hebben ge werkt. AGENDA. MIDDELBURG. DO 4 Apr. V.A.R.A.-Avond m. medewerk. Jan Lemaire; „De Vergenoeging", 20,00 h. DO 4 Apr. Concert Vereen, v. Instrument tale Muziek en Kon. Zangver. „Tot Oefening en Uitspanning", Schouw burg (Molenwater) 20,00 h. VR 5 Apr. Feestavond Ned. Reisver. afd. Walcheren, opv. biyspel „Pukkel en Pukkel", bal na, Schuttersh. 20,15 h. BIOSCOPEN. ELECTRO, Middelburg VR 5—DO II Apr. „Algiers" en „Drie vroolyke bandie ten" (The Gay Desperado"), 20,00 h. ZO 15,00 h. matinée. CITY, Middelburg VR 5—DO 11 Apr. „De verloren Zoon" en „Yes, my Darling Daughter", 20,00 h. ZO 15 h. matinée. GRAND THEATER, Goes VR 5—Dl 9 Apr. „Het lied van de Vryheid" en „De Jonge dr. Kildare", 20,00 h. ZO 15 h. matinée. Elec. Drukkerij G. W. den Boer, i.Tburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1940 | | pagina 8